Jak bezpe?n? vytáhnout p?isáté klíšt? a jaké jsou p?íznaky nákazy?

2. září 2013     komentáře (0)  1025 objevnĂ˝ch slov

Zakousnuté klíšt? m?že natropit spoustu neplech. Situaci, kdy se vám klíšt? p?isaje na k?ži, se nem?žete stoprocentn? vyhnout, ani když budete používat nejkvalitn?jší repelenty.

Jak bezpe?n? vytáhnout p?isáté klíšt? a jaké jsou p?íznaky nákazy?Jak bezpe?n? vytáhnout p?isáté klíšt? a jaké jsou p?íznaky nákazy?

Zakousnuté klíšt? m?že natropit spoustu neplech. Situaci, kdy se vám klíšt? p?isaje na k?ži, se nem?žete stoprocentn? vyhnout, ani když budete používat nejkvalitn?jší repelenty.

Postup pro vytáhnutí klíšt?te

Klíšt? je pot?eba vytáhnout ihned poté, co jej na pokožce objevíte. P?edevším je nutné se ihned po p?íchodu z lesa d?kladn? prohlédnout po celém t?le, zda n?jaké klíšt? objevíte. Pakliže ano, použijte následující postup.

Kompletní sada na vyndání klíšt?t? v?etn? desinfek?ních prost?edk? stojí asi 380 k? a snadno ji zakoupíte online.

ProZdraví.czAntisept Juwim gel je sada ur?ená k likvidaci infekce zp?sobené kousnutím klíšt?te a k bezproblémovému odstran?ní mrtvého klíšt?te.
Zdroj:ProZdravi.cz

1. Dezinfekce

Na místo, kde jste objevili klíšt?, použijte desinfekci, která obsahuje alkohol. Klasicky doma najdete t?eba kolínskou vodu apod.

Rozhodn? klíšt? nenatírejte mastnými krémy. V tomto p?ípad? totiž m?že klíšt? vylou?it do t?la škodlivé látky, které by pak mohly zp?sobit boreliózu ?i jiná závažná onemocn?ní.

2. Vytáhnutí klíšt?te

Na vytáhnutí klíšt?te použijte pinzetu s tupým okrajem. Ideáln? by m?la být plastová, rad?ji nepoužívejte klasickou kovovou pinzetu pro vytahování obo?í.

Pinzetu vezm?te tak, abyte ji drželi co nejblíže ke k?ži. Použijte také ochranné rukavice, aby nemohlo dojít k infikování.

3. Kývání

Klíšt? vytahujte tak, že s ním budete pomocí pinzety kývat ze strany na stranu a lehce vytahovat. Je nutné postupovat opatrn? tak, aby nedošlo k prasknutí ?i rozdrcení klíšt?te.

4. Záv?re?ná desinfekce

Po vytáhnutí klíšt?te ranku ošet?ete desinfekcí, abyste zlikvidovali p?ípadné zbytky parazita.

5. Likvidace klíšt?te

Klíšt? po odstran?ní ihned zlikvidujte. Nejlepším zp?sobem je zabalení do toaletního papíru a spláchnutí v toalet?. Klíšt? nepalte ani nevhazujte do odpadkového koše.

Prevence

Proti klíš?at?m se chra?te tak, že si do p?írody oble?ete dlouhé kalhoty, tri?ka s dlouhými rukávy. Tím znemožníte jeho p?isátí na obnaženou pokožku.

Rovn?ž je dobré používat repelenty, které klíš?ata odpudí. V?ele doporu?ováno je také pravidelné o?kování.

Jaké jsou p?íznaky nákazy?

Klíš?ový test

Nejjist?jší cestou jak ur?it, zda m?lo klíšt? v sob? nákazu nebo ne, je použití klíš?ového testu. Ten vyjde na necelé t?i stovky a a pom?že vám s jistotou odhalit, zda bylo klíšt? nakažené lymeskou boreliózou ?i nikoli. V?asným zjišt?ním, zdali bylo klíšt? nakažené ?i nikoli p?edejdete závážaným problém?m.

B?hem 10 minut rozpoznáte, zda klíšt? v sob? nese p?vodce boreliózy a zda stojíte p?ed rizikem nakažení. Test je v?asným varovacím systémem, který napom?že citliv? a v?as rozpoznat p?íznaky.

Jak se projevují p?íznaky nákazy?

Pokud se vám n?kolik dní po odstran?ní klíšt?te d?lá nevolno, m?žete být nakaženi.

Prvotní p?íznaky klíš?ové encefalitidy se zprvu jeví jako b?žná ch?ipka. Bolí vás hlava a klouby, je vám špatn? od žaludku.

N?kdy m?že nemoc odeznít, v?tšinou se však po n?kolika dnech projeví ve v?tší intenzit?. Vždy je dobré hned p?i prvních p?íznacích navštívit léka?e, který provede pot?ebná vyšet?ení.

Krom? encefalitidy m?že klíšt? zp?sobit také boreliózu. V tomto p?ípad? je typickým p?íznakem z?ervenání pokožky v míst?, kde bylo klíšt? uchyceno.

Skvrna m?že nakonec dosáhnout i n?kolikacentimetrového kole?ka. Doprovázena m?že být také zhoršeným vid?ním, tiky ?i pálením a sv?d?ním pokožky.

Co je pot?eba k vytáhnutí klíšt?te

  • Pinzeta
  • Desinfekce s obsahem alkoholu

Jak dlouho vytáhnutí klíšt?te potrvá?

Klíšt? vytáhnete b?hem p?ti minut. D?ležité je p?ed odstran?ním pokožku desinfikovat.

Jaké budou náklady na vytáhnutí klíšt?te?

Kompletní sada na vyndání klíšt?t? v?etn? desinfek?ních prost?edk? stojí asi 380 k? a snadno ji zakoupíte online. Test na p?ítomnost klíš?ové nákazy po?ídíte za cca 300 K?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?iny

Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?iny

U žen b?hem jejich života objevují r?zné výkyvy organismu. ?astým jevem jsou návaly horka, které ženy poci?ují v oblasti obli?eje a horních kon?etin. Problém m?že mít n?kolik p?í?in. Teprve podle jejich identifikace je možné provést ú?innou lé?bu.

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

Malé procento žen má ke konci t?hotenství problémy s onemocn?ním, které se nazývá t?hotenská cholestáza. Provází je p?edevším intenzivní sv?d?ní pokožky. Nemoc není ani tak nebezpe?ná pro samotnou nastávající maminku, jako spíše pro správný vývoj plodu. V krajních p?ípadech totiž napomáhá k p?ed?asn…


Jaké použít bylinky na hore?ku?

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje.

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

P?i mnoha zdravotních potížích se používají r?zné masti a krémy. Jedním z velmi oblíbených p?ípravk? je takzvaná ko?ská mast. Její pojmenování je zavád?jící, s ko?mi nemá v?bec nic spole?ného. Jde o mast, která seskládá z výtažk? lé?ivých bylinek.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!