Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?bu

21. srpen 2013     komentáře (6)  711 objevnĂ˝ch slov

Velké množství lidí ve v?ku nad 30 let trpí hemeroidy. Jedná se o zv?tšené k?e?ové žíly v oblasti kone?níku. Bu? se vyskytují u jeho vchodu nebo p?ímo v n?m. Pokud nejsou hemoroidy nijak velké, ?lov?ku život neznep?íjemní. Hodn? zv?tšené k?e?ové žíly v této oblasti však již mohou mít nep?íjemné d?sledky, zejména krvácení.

Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?buJak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?bu

Velké množství lidí ve v?ku nad 30 let trpí hemeroidy. Jedná se o zv?tšené k?e?ové žíly v oblasti kone?níku. Bu? se vyskytují u jeho vchodu nebo p?ímo v n?m. Pokud nejsou hemoroidy (ozna?ované také jako hemeroidy ?i hemerojdy) nijak velké, ?lov?ku život neznep?íjemní. Hodn? zv?tšené k?e?ové žíly v této oblasti však již mohou mít nep?íjemné d?sledky, zejména krvácení.

Postup lé?by

1. Koupel se solí

Pro domácí lé?bu lze zvolit n?kolik zp?sob?. Prvním je sedací koupel, která je vhodná hlavn? pro vyh?ezlé hemoroidy. Do koupele p?idáte s?l a p?ípadn? také krapet n?jakého éterického oleje. Koupel pravideln? opakujte.

2. Bezinkový obklad

Další možnost je lé?ba pomocí obkladu. Velmi pozitivní ú?inek má obklad z bezinek. Ty mají na zv?tšené žíly uklid?ující ú?inek, dojde tak k jejich postupnému zten?ení, hemoroidy postupn? zmizí.

3. Ledový obklad

Na hemoroidy ú?inkuje také obklad s ledem, který vložíte do sá?ku a p?iložíte k postiženému místu. Tento postup je samoz?ejm? ú?inný jen pro hemoroidy, které se vyskytnou u vstupu do kone?níku.

4. Konopná mast na hemeroidy

Konopná mast na hemoroidyKonopná mast na hemeroidy je spolehlivou kombinací výrazného ošet?ujícího ú?inku konopí s p?íznivými ú?inky ov??ených místních produkt? p?írody, které jsou pro tento "citlivý" ú?el používány již po generace. Tato mast má výrazný antiseptický, ošet?ující a hojivý ú?inek a neobsahuje vodu a žádné dráždivé látky. Konopná mast stojí cca 150 k?.

5. P?írodní pr?nikový gel Gallotin

Gallotin je jemný p?írodní gel k ošet?ení hemoroid? s desinfek?ními a stahujícími ú?inky. Tento gel posiluje cévní st?nu tlustého st?eva a ošet?uje pokožku v okolí problematických partií, tlumí bolesti a nepohodlné pocity spojené s hemoroidy. Cena je cca 230 K?.

P?i vážn?jších potížích se dají využít ?ípky, klystýr a další metody. Ty však konzultujte již s léka?i.

Prevence

Riziko vzniku hemoroid? lze snížit zejména vydatnou a zdravou stravou. Doporu?uje se jíst potraviny, které zajistí dostate?ný p?ísun vitamín? a vlákniny.

?lov?k by m?l naopak omezit pití kávy a kofeinových nápoj?. Obecn? lze ?íci, že by strava m?la být natolik vydatná, aby posilovala žíly.

Co je pot?eba k lé?b? hemoroid?

  • S?l, éterický olej
  • Led, sá?ek na led
  • Obklad z bezinek

Jak dlouho lé?ba potrvá?

Lé?ba hemoroid? zabere n?kolik dní. Záleží p?itom na jejich velikosti a stadiu. V p?ípad?, že máte s hemoroidy skute?n? velké potíže, je doporu?eno vše konzultovat s léka?em, který doporu?í vhodný postup lé?by.

Jaké budou náklady na lé?bu?

Pokud zvolíte p?írodní lé?bu hemoroid?, budou náklady prakticky nulové, výsledek se ale dostaví za delší dobu a bude nejistý. Ledový obklad nebo obklad z bezinek, p?ípadn? i koupel v soli vás nebude stát ani korunu navíc, nebo? obvykle vše máte doma. U speciálních p?ípravk? jako je konopná mast nebo gel na hemeroidy se náklady pohybují od 150 - 250 K? a výsledek bude zaru?en. Pokud budou problémy p?etrvávat, doporu?ujeme však vždy konzultaci s léka?em.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.55 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 22x


Přidat komentář (6)

Reklama

Čtěte také...

Jak na citlivé zuby: domácí lé?ba

Jak na citlivé zuby: domácí lé?ba

Zvýšená citlivost je jedním z ?astých problém?, které se týkají zub?. Zatímco zubní kazy jsou už pom?rn? závažnou záležitostí, kterou sami bez pomoci léka?e nevy?ešíte, problém s citlivými zuby se dá do jisté míry ?ešit i svépomocí.

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

P?i rým? a nachlazení není vždy nutné hned b?žet do lékárny a kupovat si drahé léky. Existují i ú?inné metody, které používaly již naše babi?ky. Pro uvoln?ní ucpaného nosu, který je jedním z pr?vodních jev? p?i nachlazení a rým?, se dá použít oby?ejný solný roztok. Ten si velmi snadno a rychle ud?lá…


Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

V podzimních m?sících se mnozí z nás tradi?n? potýkají s nep?íjemným kašlem. Na jeho odstran?ní pomáhají nejen nejr?zn?jší léky z lékáren, ale také domácí recepty. V tomto ?lánku se dozvíte, jak si jednoduše a rychle ud?lat sirupy proti kašli, které jsou velmi ú?inné a zárove? i lahodné.

Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

V d?sledku konzumace n?kterých potravin a také špatné ústní hygieny mají mnozí z nás problém s tím, že jim žloutnou zuby. Kdo nemá ?istý a bílý chrup, ten se musí p?i každém úsm?vu potýkat s ostychem a obavou, zda-li si tohoto neduhu nevšimne jeho okolí. P?itom sta?í ud?lat pár drobností a zuby moho…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

michala

pondělí, 31. březen 2014
10:45

musí se za?ít víc hýbat a ur?it? zm?nit jídelní?ek. jinak mn? pomohla od bolesti i mast na hemeroidy, která je odstranila. ale d?ležitá je hlavn? ta prevence!


Napsal: michala [Odpovědět]

michala

pondělí, 31. březen 2014
10:46

jo a tu mast jsem kupovala na http://jakselecit.cz/goto/hemoroidy/ snad to n?komu pom?že


Napsal: michala [Odpovědět]

honza

ĂşterĂ˝, 1. ÄŤervenec 2014
21:18

M?žu používat konopnou mast dlohodob?? Nedojde k otupení lé?ivých schopností?


Ivan

ÄŤtvrtek, 7. srpen 2014
09:01

Ahoj, taky jsem na doporu?ení vyzkoušela anurex a je opravdu skv?lý. Bolest a pálení chlazením postupn? zmizely, a výr?stky se zhruba za týden za?aly ztrácet.


Napsal: Ivan [Odpovědět]

Petra

středa, 28. leden 2015
13:58

Ahojte, já mám vyzkoušený hemostop. Vždycky když jsem m?la s hemeroidy problém tak mi b?hem chvilky zabral. V?ídky zmizly do m?síce. Za sebe m?žu doporu?it, dokonce se mi neobjevují tak ?asto.


Napsal: Petra [Odpovědět]

Lib?na

středa, 29. leden 2014
09:44

Ahoj, jojo, hemeroidy, to je b?h na dlouhou tra?. Já se s n?ma natrápila docela dlouho, celkem asi 3 roky. Zkoušela jsem fakt všechno, zm?nu jídelní?ku, více pohybu ale valné ú?inky to nem?la:( Nejvíce mi pomohla konopná mast, v kombinaci s koupelí z dubu, a taky anurex. Ten asi nejvíce. Strká se p?ímo \"tam\". ale nebojte se, je to velice p?íjemné, protože vám to okamžit? bolavé místo schladí. M? osobn? pomohl. Tak držím palce, protože taková lé?ba není moc jednuduchá.


Napsal: Lib?na [Odpovědět]