Jak odstranit k?e?ové žíly: P?írodní lé?ba a prevence

7. říjen 2013     komentáře (2)  874 objevnĂ˝ch slov

K?e?ové žíly, odborn? nazývané varixy, se vyskytují zejména na dolních kon?etinách. Jedná se o na první pohled viditelné žíly pod k?ží, které mají tenkou st?nu a jsou zv?tšené. Zp?sobují horší proud?ní krve v t?le, což má za následek bolesti a mohou p?ispívat i k dalším komplikacím.

Foto: wikipedia.orgFoto: wikipedia.org

K?e?ové žíly, odborn? nazývané varixy, se vyskytují zejména na dolních kon?etinách. Jedná se o na první pohled viditelné žíly pod k?ží, které mají tenkou st?nu a jsou zv?tšené. Zp?sobují horší proud?ní krve v t?le, což má za následek bolesti a mohou p?ispívat i k dalším komplikacím.

P?í?iny vzniku

Na vzniku k?e?ových žil se podílí nap?íklad obezita. Lidé, kte?í trpí nadváhou, jsou mají k?e?ové žíly mnohem ?ast?ji nežli ti z nás, kte?í mají štíhlou postavu.

Ke vzniku dále p?ispívají také r?zná poran?ní dolních kon?etin, vysoký krevní tlak a nedostatek vitamín?, zejména vitamínu C. Stejn? tak i nedostatek vlákniny.

Za vznikem k?e?ových žil však stojí také malý pohyb. Trpí na n? i lidé, kte?í hodn? dlouho stojí, mají-li nap?íklad zam?stnání, u n?hož je zapot?ebí být ve stoje po celý den.

Zp?soby odstran?ní

P?írodní lé?ba

Aby se výskytu k?e?ových žil zabránilo, p?ípadn? jejich tvorba byla omezena, je nutné provést zm?nu jídelní?ku. Strava musí obsahovat dostatek vlákniny a vitamín?.

Je vhodné se vyhnout tu?ným jídl?m a také pokrm?m, které obsahují zvýšené množství cukru, zejména sladkostí.

Jak již bylo zmín?no, k tvorb? k?e?ových žil vydatn? napomáhá obezita. Pokud trpíte nadváhou, je dobré se pustit do diety, zkusit nap?íklad vegetariánskou stravu.

Doporu?ená je také zvýšená konzumace citrusových plod?, lušt?nin a rýže. Z pe?iva si vybírejte pouze celozrnné.

Jako prevence proti vzniku k?e?ových žil je dále vhodné pít zelený ?aj ?i š?ávu z mrkve.

Koupel

K odstran?ní k?e?ových žil pomáhá také pravidelná ranní a ve?erní koupel. St?ídejte p?itom studenou a teplou vodu, vždy po n?kolika minutách, a to opakovan?. Dojde tak postupn? ke zlepšení krevního ob?hu.

Obklady na noc

Každý ve?er p?ed tím, než p?jdete spát, si ud?lejte obklad z kostivalu léka?ského. Ten aplikujte p?ímo na postižená místa, a to minimáln? po dobu 14 dn?. Pak stejnou dobu vynechejte a poté celý proces znovu opakujte.

Regenera?ní krémy

Na k?e?ové žíly se dají sehnat regenera?ní krémy, které dokáží ulevit od bolesti.

Pravidelné cvi?ení

Proti k?e?ovým žilám blahodárn? p?sobí dostatek pohybu. Ideální je kup?íkladu šlapání na rotopedu ?i jízda na kole. Vhodné je také ob?as zajít do bazénu.

Nošení vhodné obuvi

K?e?ové žíly trápí muže i ženy. U žen m?že být p?í?inou i nošení nevhodné obuvi, zejména té na vysokých podpatcích. Pokud tedy trpíte tímto onemocn?ním, vy?a?te ze svého botníku všechny boty s podpatkem.

Vhodné oble?ení

K lé?b? k?e?ových žil není vhodné nosit p?íliš t?sné kalhoty. To totiž m?že zhoršovat a zt?žovat krevní ob?h. Doporu?uji tak zvolit spíše voln?jší oble?ení.

Co je pot?eba

  • Zm?na jídelní?ku
  • Pravidelné cvi?ení
  • Nošení vhodné obuvi a oble?ení
  • Obklady proti bolesti
  • Používání regenera?ních krém?
  • St?ídavé koupele ve studené a teplé vod?

Jak dlouho lé?ba potrvá?

Pokud lé?ba k?e?ových žil probíhá intenzivn? a podle výše uvedených postup?, m?la by se situace zlepšit v ?ádech n?kolika týdn?. Obvykle se pozitivní ú?inky dostaví zhruba do 4 – 6 týdn?.

Jaké budou náklady?

Asi nejnákladn?jší položkou je koup? regenera?ních krém? a p?írodních dopl?k? stravy. Na k?e?ové žíly pomáhá nap?íklad produkt Varixinal, který je ve form? tablet.

Obsahuje krom jiného kaštan ko?ský, který ulevuje od pocitu t?žkých nohou. P?ípravek se užívá po dobu 2 až 3 m?síc?.

V lékárnách a specializovaných obchodech je k dostání celá ?ada dalších p?ípravk? na k?e?ové žíly. O jejich použití a kombinacích je vhodné se poradit s léka?em.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.22 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 9x


Přidat komentář (2)

Reklama

Čtěte také...

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Kaz v zubu je problémem, který b?hem života postihne snad každého z nás. P?í?inou jeho vzniku m?že být nedostate?ná a nekvalitní ústní hygiena, špatné stravovací návyky, genetické dispozice, ale také nap?íklad i malá produkce slin.

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.


Jak odstranit kožní znaménka?

Jak odstranit kožní znaménka?

Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?.

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Ivana.Sukenikova

úterý, 13. říjen 2015
18:35

varicoFix.Je opravdu dobrý na odstran?ní k?e?ových žil?


Napsal: Ivana.Sukenikova [Odpovědět]

MARIE

pondělí, 14. prosinec 2015
16:30

dobry den tak jsem si koupila varicofix.Chtela jsem zkusit jestli to oprvavdu funguje.Mam krecove zily od 18roku.Byla jsem na dvou operacich Slibovaly ze mi to vydrzi 10let.Bohuzel nevydrzelo ani pul roku.Pak jsem obevila varicofix.Verila jsem ze mi pomuze.Bohuzel akorat me prestaly bolat krecove zily ale ze by se byli min vystouple nebo cast zmizela to opravdu ne.Jsem zklamana a moje mama je na tom stejne.


Napsal: MARIE [Odpovědět]