Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

6. říjen 2013     komentáře (0)  513 objevnĂ˝ch slov

Padání vlas? sice ?ast?ji postihuje muže, nicmén? nevyhýbá se ani ženám. U nich však lze vypozorovat i jiné p?í?iny. V jednom z p?edchozích ?lánk? jsme si nastínili, pro? padají vlasy muž?m, v tomto ?lánku se tedy zam??íme na tentýž problém u žen.

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Padání vlas? sice ?ast?ji postihuje muže, nicmén? nevyhýbá se ani ženám. U nich však lze vypozorovat i jiné p?í?iny. V jednom z p?edchozích ?lánk? jsme si nastínili, pro? padají vlasy muž?m, v tomto ?lánku se tedy zam??íme na tentýž problém, ale u žen.

P?í?iny padání vlas?

Mezi nej?ast?jší p?í?iny, kv?li nimž vypadávají ženám vlasy, pat?í zejména tyto:

Špatná funkce štítné žlázy

Štítná žláza je orgánem, který se v lidském organismu podílí na regulaci metabolismu. Produkuje totiž hormony.

Onemocn?ní štítné žlázy, tedy její snížená ?i naopak zvýšená ?innost, pat?í mezi velmi ?astá onemocn?ní.

Jedním z následk? špatné funkce štítné žlázy u žen, u nichž se toto onemocn?ní projevuje daleko ?ast?ji než u muž?, je práv? ?ídnutí a vypadávání vlas?.

Hormonální zm?ny

Za vypadáváním vlas? u žen nez?ídka kdy stojí také hormonální zm?ny, které jsou vyvolány v d?sledku t?hotenství. Zap?í?i?uje to hlavn? nízká hladina estrogenu.

Na ko?ínky vlas? totiž za?íná p?sobit mužský hormon testosteron. Pokožka hlavy se p?i hormonálních zm?nách také mén? prokrvuje, což zp?sobuje ono vypadávání.

Vy?erpanost organismu

Slabost a dlouhodobá únava organismu m?že být rovn?ž provázena zvýšeným vypadávání vlas? a zhoršením jejich kvality.

Psychické potíže

Krom? vy?erpání na kvalitu vlas? a pokožky hlavy nep?ízniv? p?sobí také zvýšený stres a psychické vyp?tí.

Zp?soby zabrán?ní vypadávání

Pé?e o vlasy

P?edevším je nutné o vlasy pe?ovat. To znamená:

  • Pravidelné mytí
  • P?ed mytím vlasy pro?esávat
  • Používat neagresivní šampony
  • D?kladné osušení vlas? po umytí

Extrakt bílého ?aje

Jako dobrá prevence se jeví extrakt z p?írodního bílého ?aje, který dokáže pohlcovat volné radikály v t?le a podporuje správné prokrvení pokožky.

P?edcházení stresu

Zvýšená stresová zát?ž napomáhá vypadávání vlas?. Proto se vyvarujte stresovým situacím, ?asto odpo?ívejte, relaxujte a dop?ejte svém t?lu uvoln?ní

Zvýšený p?ísun vitamín?

Za padání vlas? stojí ?asto nedostatek vitamín?, hlavn? vitamínu A. Dále pak také malý p?ísun železa, zinku a selenu. Proto je doporu?eno zvýšit jejich p?ísun, a to i v podob? potravinových dopl?k?.

Hormonální regulace

Je nutné konzultovat s léka?i specialisty.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.25 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

Padání vlas? je ?ast?ji problémem u muž?. M?že být zp?sobeno mnoha faktory. K zabrán?ní padání vlas? je d?ležitá prevence, pravidelné a správné mytí vlas? a další postupy.

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

Každé z nás to d?íve ?i pozd?ji potká – na hlav? se za?nou objevovat šedivé vlasy, nejprve jen výjime?né, s pokro?ilým v?kem pak stále intenzivn?ji. Dá se šediv?ní vlas? zabránit a pro? vlastn? vlasy šediví?


Jak na pé?i o vlasy? Babské rady na mastné vlasy

Jak na pé?i o vlasy? Babské rady na mastné vlasy

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak zabránit padání vlas?, nastínil jsem vám také p?í?iny, pro? padají vlasy. Velmi ?astým problém, s nímž se potýká zhruba každý ?tvrtý z nás, jsou ale také mastné vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jak se tohoto problému zbavit, a to nejen pomocí kosm…

Vitamíny proti padání vlas?

Vitamíny proti padání vlas?

Padání vlas? je problémem, který se týká stále v?tšího procenta naší populace. Postihuje p?edevším muže, nicmén? problémy s padajícími vlasy má také významné množství žen. Existuje n?kolik faktor?, které tento jev zp?sobují. Nej?ast?jší p?í?inou bývá nedostatek vitamín?. Jaké vitamíny byste tedy m?l…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!