Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popálenin

4. listopad 2013     komentáře (0)  1112 objevnĂ˝ch slov

Popálení k?že se vyskytuje v d?sledku kontaktu s ohn?m, p?ípadn? je zp?sobeno také dotykem s horkými p?edm?ty, nebo vzniká také jako následek opa?ení vodou ?i jinou tekutinou. Tém?? vždy se jedná o velmi nep?íjemné poran?ní, které doprovází intenzivní bolest.

Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popáleninJak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popálenin

Popálení k?že se vyskytuje v d?sledku kontaktu s ohn?m, p?ípadn? je zp?sobeno také dotykem s horkými p?edm?ty, nebo vzniká také jako následek opa?ení vodou ?i jinou tekutinou. Tém?? vždy se jedná o velmi nep?íjemné poran?ní, které doprovází intenzivní bolest.

Pokud jsou popáleniny malé, je možné je ošet?it podomácku, v p?ípad? poran?ní v?tší ?ásti pokožky je však bezpodmíne?n? nutné krom? rychlého ošet?ení vyhledat také léka?skou pomoc. Popáleniny na k?ži, které se dotknou v?tšího procenta k?že u daného jedince, mohou mít až smrtelné následky.

Co je popálená k?že

Kontakt s horkými p?edm?ty p?ináší lidské pokožce bolest, která se p?i v?tší intenzit? m?že projevit v podob? popálenin. Pokožka v tomto p?ípad? reaguje tak, že zarudne, objeví se na ní puchý?e a otoky. Postižení provádí silná bolest a pálení k?že. Pakliže je popálení k?že zna?né, m?že se o ?lov?ka dostavit šok, který jej p?ímo ohrožuje na zdraví.

Odborn? se popáleniny d?lí do ?ty? kategorií podle stupn? popálení k?že. V p?ípad? prvního a druhého stupn? je možné provést domácí ošet?ení, dochází zde pouze ke krátkodobému kontaktu se zdrojem tepla, kdy pokožka rudne, p?ípadn? se na ní objevují puchý?e (druhý stupe?).

Naše t?lo za?íná teplo vnímat jako bolest až od ur?itých teplot. Lehké bolesti a pálení zp?sobuje již kontakt s t?lesem, které má teplotu kolem 45 stup?? Celsia.

Základní ošet?ení

Pokud se popálíte jen drobn?, nap?íklad se spálíte prst od ohn?, p?ípadn? se opa?íte, je možné si ošet?ení provést vlastnoru?n?. Je také dobré v?d?t, jak pomoci bližním ve chvíli, kdy u nich dojde ke vzniku popálenin.

Léka?i doporu?ují jako nejefektivn?jší zp?sob zmírn?ní bolesti a následk? popálení oby?ejné chlazení studenou vodou. Studená voda zamezí vzniku puchý?? a dokáže pom?rn? rychle zmírnit intenzitu bolesti, která je jedním z hlavních pr?vodních jev? každé popáleniny k?že. Chlazení provád?jte tak, aby nedošlo k celkovému podchlazení zran?ného.

Pokud jsou popáleniny rozsáhlé, ochlazujte pomocí vody pouze ruce, krk a obli?ejovou ?ást. Tuto ?innost provád?jte dostate?n? dlouho, klidn? až 3 hodiny. V další fázi pak ránu vy?ist?te, aby se v ní neobjevila infekce. Používejte ale vždy jen takovou dezinfekci, která nepálí. K dezinfekci lze použít nap?íklad Betadine, který se dá po?ídit v lékárnách. Úkolem je zabránit další bolesti. Poté popálené místo p?evažte, nejlépe sterilní gázou.

V p?ípad? vážn?jšího popálení pokožky vždy zavolejte léka?skou pomoc. U nejt?žších p?ípad? bude vyžadována hospitalizace v nemocnici. Ve snaze zabránit dalšímu šoku léka?i využívají analgetika, p?ípadn? také infúze a další lé?ebné postupy.

Babské rady na popáleniny

Chycení za ucho

V p?ípad?, že si opa?íte nebo spálíte prst, m?že pomoci ke zmírn?ní náhlé bolesti velmi jednoduchý trik. Prstem se chytíte za ucho. Ušní boltec je jedním z nejchladn?jších míst lidského t?la. Dojde tak vyrovnání teplot a prst po krátké chvilce p?estane pálit.

Obklad z he?mánku

Pokud máte drobnou popáleninu, lze k jejímu rychlejšímu zahojení a hlavn? zmírn?ní bolesti použít obklady z he?mánku. Doma si p?ipravte he?mánkový ?aj z jedné lžíce he?mánku, kterou v šálku zalijete vodou.

Po pár minutách louhování a vychladnutí vody v ?aji vymáchejte kapesník (?i jinou ?istou látku) a p?iložte jej k popálené pokožce. He?mánek pomáhá regenerovat pokožku.

Vají?ko

Ke zmírn?ní pálení postiženého místa vyzkoušejte vají?ko. Natvrdo uva?ené vají?ko oloupejte a stáhn?te z její sko?ápky bílou blanku. Tu p?iložte na popálenou pokožku. Blanka „vytáhne“ z popáleniny teplo a utiší tak bolest.

Ho??ice

Pom?rn? známou babskou radou je také pot?ení popáleného místa ho??icí. Po nat?ení ji necháte na rán? do té doby, než zcela zaschne.

Co je pot?eba?

P?i základní pé?i:

  • Chlazení studenou vodou
  • Desinfekce
  • Ovázání popáleniny sterilní gázou
  • Vyhledání odborné léka?ské pomoci v p?ípad? vážn?jší popáleniny

Na babské rady:

  • He?mánkový ?aj
  • Vají?ko
  • Ho??ice

Jak dlouho to potrvá?

Mírné popáleniny jsou bolestivé maximáln? n?kolik dní. V opa?ném extrému, kdy dojde k silným popáleninám na v?tší ?ásti t?la, se jedná o záležitost, která m?že mít následky na celý život. V t?chto p?ípadech je vždy nezbytn? nutné p?ivolat léka?skou pomoc co nejrychleji.

Jaké budou náklady?

Základní ošet?ení popálenin vás nebude stát prakticky nic. Ošet?ení studenou vodou a obklady je nejen efektivním, ale také nejlevn?jším ?ešením.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.75 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 12x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.


Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.

Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

V d?sledku konzumace n?kterých potravin a také špatné ústní hygieny mají mnozí z nás problém s tím, že jim žloutnou zuby. Kdo nemá ?istý a bílý chrup, ten se musí p?i každém úsm?vu potýkat s ostychem a obavou, zda-li si tohoto neduhu nevšimne jeho okolí. P?itom sta?í ud?lat pár drobností a zuby moho…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!