Pro? se d?lají bradavice?

25. říjen 2013     komentáře (0)  440 objevnĂ˝ch slov

V jednom z našich minulých ?lánk? jste se dozv?d?li tipy, jak odstranit bradavice. Co to ale jsou bradavice a pro? se vlastn? d?lají? I to je dobré v?d?t, abyste pak m?li lepší p?ehled o tom, zda se na vaší pokožce skute?n? vyskytují, nebo se jedná o jiné onemocn?ní k?že.

Pro? se d?lají bradavice?Pro? se d?lají bradavice?

V jednom z našich minulých ?lánk? jste se dozv?d?li tipy, jak odstranit bradavice. Co to ale jsou bradavice a pro? se vlastn? d?lají? I to je dobré v?d?t, abyste pak m?li lepší p?ehled o tom, zda se na vaší pokožce skute?n? vyskytují, nebo se jedná o jiné onemocn?ní k?že.

Co jsou bradavice

Bradavice jsou nezhoubnými útvary, které se vytvá?ejí p?ímo na pokožce. Jsou zp?sobeny virovou infekcí. N?kdy se lidé myln? domnívají, že se jedná o mate?ská znaménka a nev?domky tak opomíjejí jejich výskyt.

Existuje n?kolik druh? bradavic. V první ?ad? jde o takzvané plantární bradavice. Ty jsou specifické tím, že pom?rn? bolí. Objevují se hlavn? v oblasti chodidel, zejména v t?ch jejich ?ástech, na které p?i ch?zi došlapujete. Práv? z tohoto d?vodu jsou tyto bradavice dosti nep?íjemné. Každé došlápnutí zp?sobuje bolest.

Jinou skupinou jsou prstovité bradavice. Ty se objevují hlavn? na obli?eji, u rt?, p?ípadn? pak na pokožce ve vlasech. Jsou mén? bolestivé, avšak vzhledem ke své poloze pro zm?nu více viditelné, což postiženému zp?sobuje nep?íjemnosti hlavn? z psychického hlediska.

Pro? vznikají?

Bradavice jsou vyvolávány papilomaviry. Ty se p?enášejí bu? p?ímým kontaktem s k?ží jedince, který je jimi nakažen, ovšem m?žete se jimi nakazit také pouhým kontaktem s odlouplými šupinkami k?že, v nichž jsou papiloma viry p?ítomné. Z tohoto d?vodu ?asto bradavice dostanete nap?íklad poté, co jste navštívili ve?ejnou plovárnu.

Snížená imunita

Bradavice se vyskytují hlavn? u lidí, kte?í mají sníženou obranyschopnost, nebo jejichj imunitní systém není pln? vyvinut.

Práv? z t?chto d?vod? jsou na bradavice náchyln?jší d?ti a také starší lidé, p?ípadn? ti z vás, kte?í jsou ?asto nemocní. U odolných jedinc? je jejich výskyt mnohem ?idší.

Vlhkost

Velmi rizikovým faktorem je zvýšená vlhkost. Op?t zde p?ipomenu, že z tohoto d?vodu je virové nakažení, které zp?sobuje bradavice, možné chytnout na plovárnách, v saun? ?i ve ve?ejných sprchách, kde se pohybuje v?tší po?et lidí. Proto lze jedin? doporu?it používat v t?chto místech gumovou obuv, která sníží riziko p?enosu viru na vaší pokožku.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradavice

Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradavice

Bradavice jsou výr?stky na k?ži, které trápí pom?rn? zna?nou ?ást populace. Jedná se vlastn? o shluk odum?elých kožních bun?k. P?í?inou vzniku bradavic je zejména snížená obranyschopnost organismu a také nedostatek vitamín?, hlavn? vitamínu A a C, které pomáhají vyživovat pokožku.

Jak šetrn? vyndat t?ísku: 5 tip? na vytáhnutí t?ísky z prstu na ruce a noze

Jak šetrn? vyndat t?ísku: 5 tip? na vytáhnutí t?ísky z prstu na ruce a noze

P?i práci se d?evem nebo i jen kontaktu s ním se vám jist? ob?as stane, že si zabodnete t?ísku do prstu na ruce ?i na noze. T?íska zp?sobí nep?íjemné píchnutí a vryje se do k?že.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!