Jak odstranit strie: Pom?že p?írodní krém?

22. říjen 2013     komentáře (2)  1071 objevnĂ˝ch slov

Strie jsou drobnými jizvami, které se vyskytují p?evážn? u žen, ovšem mohou trápit také muže, a to p?edevším tehdy, pokud u nich dojde k rychlému nár?stu svalové hmoty. Nez?ídka kdy jsou také následkem rychlého p?ibrání t?lesné hmotnosti – tloustnutí. U žen se ponejvíce vyskytují v souvislosti s t?hotenstvím.

foto: wikipedia.orgfoto: wikipedia.org

Strie jsou drobnými jizvami, které se vyskytují p?evážn? u žen, ovšem mohou trápit také muže, a to p?edevším tehdy, pokud u nich dojde k rychlému nár?stu svalové hmoty. Nez?ídka kdy jsou také následkem rychlého p?ibrání t?lesné hmotnosti – tloustnutí. U žen se ponejvíce vyskytují v souvislosti s t?hotenstvím.

Co jsou strie

Jedná se o malé jizvi?ky na k?ži, které vznikají v d?sledku natahování k?že. Nejvíce postižena jsou místa v okolí b?icha, dále se tvo?í na stehnech, bocích a hýždích, u žen n?kdy také na prsou.

Co strie zp?sobuje

Nár?st t?lesné hmotnosti

P?í?iny vzniku strií jsou nej?ast?ji zp?sobeny vlivem rychlého p?ibírání na váze. Typicky se jedná o situaci, kdy žen? b?hem t?hotenství roste b?íško. K?že se pak extrémn? napíná, což má za následek mimo jiné práce tvorbu strií. Také jsou zp?sobovány nezdravým životním stylem, kdy ?lov?k rychle tloustne.

Hormonální zm?ny

Dalším d?vodem, pro? se na vašem t?le objeví strie, mohou být hormonální zm?ny. To se týká p?edevším období klimakteria a také tehdy, používáte-li kortikosteroidy.

Genetické dispozice

Do jisté míry jsou strie zp?sobeny také genetickými dispozicemi. Ve chvíli, kdy jimi trp?li vaši p?edci, je v?tší pravd?podobnost jejich výskytu také u vás.

Rychlý r?st b?hem dospívání

Za striemi koneckonc? m?že stát také rychlý r?st v období puberty. Op?t to souvisí s tím, že se k?že hodn? rozpíná a dochází tak k popraskání vláken pod k?ží.

Zp?soby odstran?ní

K úplnému odstran?ní strií dojde pouze p?i odborných zákrocích. V sou?asné dob? se nej?ast?ji využívá metoda odstran?ní jizev pomocí laseru.

Pakliže máte na t?le strie a chcete se jich zbavit n?jakou p?irozen?jší cestou, nedá se to u?init se stoprocentní úsp?šností. Dojde pouze k jejich zmenšení, strie pak nebudou tolik výrazné. Existuje p?itom n?kolik metod, jak toho dosáhnout:

Masáže

Ke zmírn?ní výskytu strií pomáhají speciální masáže. Jedná se nap?íklad o lymfodrenáž.

Vyhlazení k?že

Stejn? jako v p?ípad? b?žných jizev po úrazech se dají strie do jisté míry odstranit pomocí takzvané dermabraze, což je chirurgické vyhlazení k?že, kdy dojde k jejímu zjemn?ní. P?i této metod? se využívá oxid hlinitý. Tento postup je pom?rn? hodn? finan?n? náro?ný.

Krémy

Na strie m?žete po?ídit nejr?zn?jší krémy a masti. Zde je nutné ?íci, že sice pomáhají, ovšem jen do té míry, že strie zesv?tlí, p?ípadn? zmenší, nedojde však k jejich celkovému vymizení.

Mezi ú?inné krémy pat?í nap?íklad tyto:

Vichy krém na strie - jedná se o krém, který obsahuje vyživující rostlinné oleje a minerální látky. Aktivní látkou je zde termální voda z Vichy, která chrání pokožku p?ed volnými radikály.

Díky aplikaci tohoto krému dochází k obnovení pevnosti pokožky, její pot?ebné hydrataci. Strie se v pr?b?hu n?kolika dn? ?i týdn? zmenší a dojde k jejich výraznému zesv?tlení. Aplikuje se p?ímo na pokožku, a to jemným masírováním na postižená místa.

Elasti-Q Exclusive t?lový krém proti striím - tento krém pomáhá p?edn? jako prevence proti samotnému vzniku strií. Stejn? tak ale p?sobí na již vzniklé strie, a to díky tomu, že pokožku dokáže perfektn? hydratovat. Strie postupn? blednou a dochází také k jejich zplošt?ní.

Krom? výše uvedených p?ípravk? existují i mnohá další kosmetika proti striím.

Prevence proti vzniku strií

Výskytu strií se dá do zna?né míry zabránit, a to zejména dodržováním zdravé životosprávy. Vyvarujte se zejména rychlému p?ibírání na váze. Jako prevence proti striím pomáhá také dostate?ný a pravidelný p?ísun tekutin. Dále doporu?uji pravidelný pohyb.

V neposlední ?ad? je vhodné ?as od ?asu zajít na masáže, pomocí nichž dojde k lepšímu prokrvení pokožky. Rozhodn? je vhodné používat kosmetické krémy proti striím, které p?sobí jako preventivní opat?ení, kdy pokožku hydratují a dodávají jí pot?ebné vitamíny a minerály.

Co je pot?eba dodržovat

  • P?ísun tekutin
  • Zdravá životospráva
  • Masáže
  • Používání kosmetických krém? na vyživení a hydrataci pokožky

Muž?m lze doporu?it jen pozvolný nár?st svalové hmoty. Pokud posilujete, pak není p?íliš vhodné svalovou hmotu nabírat moc rychle, jinak se strie d?íve ?i pozd?ji vyskytnou na místech, kde dochází k extrémnímu roztahování pokožky.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (2)

Reklama

Čtěte také...

Jak odstranit kruhy pod o?ima? P?í?iny a rychlá pomoc

Nevzhledné kruhy pod o?ima se nej?ast?ji objevují po probd?lé noci. Mohou však mít i jiné p?í?iny. Nejedná se zpravidla o vážný problém, navíc se dá pom?rn? ú?inn? a rychle odstranit. V dnešním ?lánku si povíme, jaké jsou nejrychlejší zp?soby odstran?ní kruh? pod o?ima, které je dobré znát.

Jak odstranit kožní znaménka?

Jak odstranit kožní znaménka?

Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?.


Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.

Pomeran?ová k?že: 11 tip?, jak odstranit celulitidu na stehnech

Pomeran?ová k?že: 11 tip?, jak odstranit celulitidu na stehnech

Celulitida na stehnech trápí zejména ženy, p?i?emž nej?ast?ji se vyskytuje v oblasti stehen. Jde o zv?tšené tukové bu?ky, které vytvá?ejí na k?ži dolí?ky. Celulitida je zp?sobována mnoha faktory, od d?di?ných dispozic až po nesprávný pitný režim ?i sedavý zp?sob života.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Marie A.

pondělí, 28. červenec 2014
13:46

Prosím o Vaši radu. Mému dvacetiletému vnukovi se objevily na b?iše strie. V posledním období p?ibral na váze. Strie, v menším množství m?l i d?íve. Nyní však jsou všechny krvavé. Vypadají jako krvavé škrábance. Vnuk má také vysoký tlak, bere léky a léka? mu nyní ?ekl, aby místo jedné tablety bral dv?. Mohl by to mít od posilování?Je nutné navštívit léka?e? D?kuji za odpov??.


Napsal: Marie A. [Odpovědět]

dagmar

středa, 12. duben 2017
13:26

Strie se dají lé?it, ale nejlepší je podle mého názoru prevence. Syn b?hem nemoci velmi p?ibral na váze, a ze strachu aby mu nepopraskala k?že, tak jsme zkusili hned n?kolik p?ípravku proti vzniku strií. Asi nejvíce spokojenost s Elasti-Q! Doporu?uju


Napsal: dagmar [Odpovědět]