Jak lé?it bércové v?edy? P?íznaky a prevence

10. říjen 2013     komentáře (0)  999 objevnĂ˝ch slov

Bércový v?ed je onemocn?ním, které není tak ?asté. Trpí jím zejména starší lidé, zhruba od v?ku 50 let. Jedná se o nemoc dlouhodob?jšího rázu, která se navíc u pacient? m?že objevovat opakovan?.

Jak lé?it bércové v?edy? P?íznaky a prevenceJak lé?it bércové v?edy? P?íznaky a prevence

Bércový v?ed je onemocn?ním, které není tak ?asté. Trpí jím zejména starší lidé, zhruba od v?ku 50 let. Jedná se o nemoc dlouhodob?jšího rázu, která se navíc u pacient? m?že objevovat opakovan?.

Co je bércový v?ed?

Bércový v?ed lze charakterizovat jako nemoc k?že, kdy dochází k rozkladu kožní tkán? a jejímu následnému odum?ení. Lze rozeznat dva typy bércových v?ed? – žilní a arteriální.

Žilní v?edy

Vznikají tak, že v žilách se hromadí krev. To zp?sobuje následné otékání kotník?, ztmavnutí a zten?ení k?že. Na bércích pak dochází k úbytku ochlupení.

Arteriální v?edy

Jedná se o v?edy, kdy dochází ke zužování tepen. Tímto druhem bércových v?ed? trpí hlavn? lidé, kte?í mají vysoký krevní tlak. Nej?ast?ji se objevují v oblasti pat u nohou.

P?íznaky bércového v?edu

Bércové v?edy se poznají na první pohled. Pokožka je výrazn? sušší, navíc dochází k jejímu zten?ení. N?kdy namísto vysychání k?že naopak hnije a mokvá.

V úpln? první fázi se na k?že vytvo?í ?ervená skvrna. Ta se postupn? zv?tšuje a d?lá se z ní strup. Ten následn? popraská a rána se zcela otev?e.

Pr?vodním jevem bércového v?edu je ?asto také zápach, který se line z rány v d?sledku toho, jak nemocná k?že osychá a odumírá.

Postup domácí lé?by

Z domácí lé?by je d?ležité praktikovat pravidelné cvi?ení dolních kon?etin. Díky n?mu bude krev lépe proudit žilami a nedojde tak k p?ílišnému zatížení citlivých míst.

Cvi?ení provád?jte tak, že budete kroužit chodidly v kotnících, a to st?ídav? na ob? strany. Dále v rámci cvi?ení propínejte také špi?ky chodidel a ohýbejte prsty u nohou.

Tento zp?sob cvi?ení provád?jte minimáln? t?ikrát denn?, a to zhruba po dobu t?í až p?ti minut.

Další lé?ba

Bandáž

Bandáž pomáhá k lepšímu prokrvení žil. Je t?eba ji provést po celé délce chodidla, postupn? od paty až ke kolenu.

Vlhké ošet?ování

Vlhké obklady p?isp?jí k rychlejšímu hojení postiženého místa. Díky tomu, že se jedná o vlhký zp?sob ošet?ení, použitý materiál se nep?ilepuje k rán? a tím nedochází k situaci, kdy by se p?i p?evazu znovu a ješt? více otev?ela. Zárove? také dochází k odstran?ní zárodk?, které nemoc zp?sobují, dochází postupn? k vytvo?ení nové tkán?.

Lé?bu bércových v?ed? je vždy nutné konzultovat s léka?i. Pokud by nedošlo k jejich lé?ení, mohlo by onemocn?ní v krajním p?ípad? skon?it až amputací dolní kon?etiny.

Co je pot?eba?

  • Obinadla
  • Vlhké obklady (po konzultaci s léka?em)
  • Pravidelné cvi?ení dolních kon?etin
  • Vyhýbání se dlouhému sezení a stání
  • Omezení kou?ení
  • Pé?e o pokožku
  • Nošení obuvi bez podpatk?

Prevence

Cvi?ení

Vzniku bércových v?ed? v pokro?ilejším v?ku zabráníte i tím, že budete po celý život vést aktivní v pohybu. Pravidelné cvi?ení a sport jsou jedním z velmi doporu?ovaných preventivních opat?ení. Ideální je zejména plavání, jízda na kole, ale i delší procházky.

Zdravá strava

Vznik bércového v?edu je ?asto, ostatn? i jako mnoho dalších onemocn?ní, zap?í?in?no nezdravým stravováním. Na bércové v?edy hodn? trpí lidé, kte?í jsou obézní, mají cukrovku atd. Proto je d?ležitá pestrá a vyvážená strava, díky níž si budete udržovat p?im??enou t?lesnou hmotnost.

Masáže

Ke správnému proud?ní krve v žilách a tepnách p?ispívají také masáže studenou vodou. Krom? nich je dobré i celkové otužování organismu.

Jak dlouho to potrvá?

Lé?ba bércových v?ed? je spíše dlouhodob?jší záležitostí, navíc se mohou objevovat znovu po ur?ité dob?. Vždy je d?ležité p?i prvních p?íznacích navštívit léka?e specialistu, který poradí s následnou lé?bou a p?esn? poví, jak dolní kon?etiny cvi?it tak, aby se bércový v?ed nestal fatálním onemocn?ním.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

S p?íchodem jara mnozí z vás ?eší zdravotní problémy v podob? alergií. Trpí jimi velká ?ást populace, hovo?í se o zhruba 10 – 15 procentech. Zp?sobují je p?edevším pyly rostlin, které v tomto období za?ínají kvést. Ke zmírn?ní p?íznak? se dá krom? lék? využít také p?írodních bylinek. Nezanedbatelnou…


Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

B?hem jarních m?síc? nabírá sluní?ko na intenzit?. To vás láká vyjít si na procházku a slunit se. Pobyt na slunci je však v tomto období pom?rn? nebezpe?ný, organismus není zvyklý na slune?ní zá?ení, pokožka je mnohem citliv?jší.

Jak lé?it svrab: P?íznaky a prevence

Jak lé?it svrab: P?íznaky a prevence

Svrab je dnes už spíše výjime?ným úkazem, který se v ?eské republice objevuje každý rok jen u n?kolika set lidí. Jde o kožní onemocn?ní, které souvisí se špatnými hygienickými návyky. Ve chvíli, kdy se u vás objeví jeho p?íznaky, je nezbytn? nutné navštívit léka?e. K lé?b? však do zna?né míry m?žete…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!