Návod, jak odstranit jizvy po akné

3. říjen 2013     komentáře (0)  1066 objevnĂ˝ch slov

Akné je v?tšinou záležitostí teenager?, nicmén? i v pozd?jším v?ku se objevuje zhruba u desetiny populace. Jedná se o pupínky, které se tvo?í p?edevším na obli?eji.

Foto: wikipedia.orgFoto: wikipedia.org

Akné je v?tšinou záležitostí teenager?, nicmén? i v pozd?jším v?ku se objevuje zhruba u desetiny populace. Jedná se o pupínky, které se tvo?í p?edevším na obli?eji.

Pokud se akné objevuje ve zvýšené mí?e, m?že zanechávat nep?íjemné stopy v podob? jizvi?ek. Existuje n?kolik zp?sob?, jak odstranit jizvy po akné, p?ípadn? je alespo? zamaskovat tak, aby nebyly p?íliš výrazné. To je d?ležité nejen z estetického hlediska, ale také kv?li psychice. Lidé, kte?í jsou náchyln?jší na tvorbu akné, mohou mít snížené sebev?domí.

Postupy odstran?ní

Existují domácí triky, jak docílit zahojení jizev. Pokud ty nepomáhají, musí p?ijít na ?adu odborn?jší zákroky, které provád?jí specialisté pomocí n?kolika metod.

Domácí lé?ba

?esnek

Již naše babi?ky v?d?ly, že ?esnek je lékem na mnoho onemocn?ní. Pomáhá také zbavit se akné. Návod je takovýto:

P?ipravte si zhruba t?i až ?ty?i stroužky ?esneku. Zvolte ideáln? pravý ?eský ?esnek, který je daleko siln?jší a ú?inn?jší nežli nekvalitní ?ínské nebo špan?lské ?esneky.

Stroužky ?esneku oloupejte a vložte do mixéru. P?idejte trochu citronové š?ávy a d?kladn? rozmixujte na kaši?ku. Tu následn? naneste na d?kladn? o?išt?nou ple? a nechcete zhruba patnáct minut p?sobit, dokud nezaschne.

Poté tvá? omyjte ?istou studenou vodou, m?žete použít také mýdlo.

Postup opakujte n?kolikrát denn?. Je t?eba sledovat, zda vaše ple? nebude mít n?jakou alergickou reakci. Pokud ano, ihned s touto procedurou p?esta?te.

Olivový olej

Další babskou radou je použití olivového oleje. Do n?j vložte najemno nakrájené okurky a vyma?kejte trochu citronové š?ávy. Vše ?ádn? promíchejte, t?eba op?t v mixéru.

Vzniklou kaši?ku naneste na ple? a nechte patnáct až dvacet minut p?sobit. Poté si d?kladn? umyjte obli?ej, aby byl dokonale ?istý.

Med

T?etím domácím tipem je použití medu. Do misky dejte jednu lžíci medu, k n?mu p?ijdete lžíci t?tinového cukru a zhruba p?l lžíce smetany.

Vše d?kladn? promíchejte a nat?ete na místa, kde máte jizvy po akné. Nechte p?sobit zhruba p?t až deset minut. Poté ple? omyjte studenou vodou a mýdlem.

Odborná lé?ba

Biolampa

Na problémy s pletí, tedy i na jizvy po akné, se dá použít biolampa. Tu koneckonc? m?žete použít i sami doma, bez odborné asistence.

Biolampu nechcete na ple? p?sobit dvakrát každý den zhruba po dobu ?tvrt hodiny. Výsledek se dostaví b?hem jednoho až dvou týdn?. Použití biolampy je však vhodné konzultovat s léka?i.

Laser

K odstran?ní jizev a dalších kožních problém? pleti se v posledních letech využívá také metoda laserových paprsk?.

Tu je nutné vždy provád?t u odborník?. Je sice pom?rn? ú?inná, nicmén? zárove? také dosti drahá. Ošet?enou pokožku je navíc nutné po n?jakou dobu poté chránit p?ed p?ímými slune?ními paprsky, a to i pomocí ochranných krému s vysokým UV filtrem.

Chemický peeling

P?i tomto zp?sobu se využívá kyselina glykolová, která jsou obsažena nap?íklad v cukrové t?tin?. Na základ? této metody, která je rovn?ž používána pouze odborníky a kosmetickými salony, dojde k odloupnutí starých vrstev k?že a následnému nastartování její obnovy.

Mechanické obrušování

Je alternativou k laserovému odstran?ní jizev po akné. Této metod? se odborn? ?íká dermabraze. Jizvy jsou mechanicky obrušovány pomocí drobných krystalk? diamantu nebo oxidu hlinitého. Procedura musí být n?kolikrát opakována.

Kosmetické produkty

Kosmetické p?ípravky na akné fungují p?edevším jako prevence, pomáhají také rychleji se akné zbavit.

Co je pot?eba pro domácí lé?bu

  • ?esnek
  • Citronová š?áva
  • Olivový olej
  • Okurka
  • Med
  • Smetana
  • T?titnový cukr

Jak dlouho to potrvá?

Lé?ba jizev po akné nemusí být vždy ú?inná, hlavn? nemá preventivní ú?inky. Pokud zvolíte domácí zp?soby odstran?ní, výsledky se obvykle dostaví do dvou týdn?. V p?ípad? odborných metod je proces odstran?ní jizev po akné rychlejší, i zde je ale ?asto nutné procedury n?kolikrát opakovat.

Jaké budou náklady?

Pokud zvolíte babské rady k odstran?ní jizev po akné, jsou náklady zcela minimální. Ingredience, jakou jsou med, cukr, smetana ?i olivový olej, zakoupíte v b?žných obchodech v ?ádech desítek korun.

Odborné odstran?ní jizev je mnohem nákladn?jší, vyjde i na tisíce korun. Doporu?uji používat také kosmetické p?ípravky, které pomáhají odstranit akné a zabra?ovat jeho výskytu.

P?íkladem budiž produkt Leciderm Akné maska a peeling, který slouží pro ošet?ení citlivé pleti, jež je náchylná na tvorbu akné. Pomáhá vyživovat a regenerovat ple?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.9 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 10x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?

Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?

P?i laškování a n?žných dotycích a polibcích se hlavn? mladé páry nevyhnou tomu, že jeden druhému ud?lá takzvaný cucflek. Nejedná se o žádný závažný problém.

Návod, jak p?ipravit švédské kapky

Návod, jak p?ipravit švédské kapky

Švédské kapky jsou ú?innou pomocí p?i nejr?zn?jších zdravotních potížích, které mají co do ?in?ní s nesprávnou funkcí trávicího ústrojí. Pomáhají však zmír?ovat i potíže, které souvisejí s kožními nemocemi. Jedná se o p?ípravek, který je v tuzemských obchodech a lékárnách k dostání bu? p?ímo ve form…


Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Kontaktní ?o?ky stále ?ast?ji nahrazují dioptrické brýle. Díky nim se ?lov?k cítí lépe a pohodln?ji, ?o?ky mu na rozdíl od brýlí nep?ekážejí v práci, p?i sportu ?i jiných aktivitách. Pokud i vy hodláte vym?nit brýle za ?o?ky, pak byste m?li v?d?t, jak se správn? nasazují a také, jak se mají z o?í od…

Jak odstranit pigmentové skvrny? 5 zp?sob?, jak se jich zbavit

Jak odstranit pigmentové skvrny? 5 zp?sob?, jak se jich zbavit

Pigmentové skvrny se objevují na pokožce z n?kolika p?í?in. U n?kterých jedinc? se ve zvýšené mí?e vyskytují v pr?b?hu celého života, a to již od d?tství. ?asto se ale objevují spíše až v dosp?losti a také ve stá?í.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!