Jak snížit cholesterol? 10 tip? k regulaci vysokého cholesterolu

14. říjen 2013     komentáře (1)  740 objevnĂ˝ch slov

Vysoký cholesterol zp?sobuje závažné zdravotní potíže. P?estože si jej ?lov?k dlouho nemusí ani uv?domovat, pokud mu není nam??en u doktora, ?asto stojí za srde?ním infarktem, mozkovou mrtvicí, nebo nap?íklad anginou pectoris.

Jak snížit cholesterol? 10 tip? k regulaci vysokého cholesteroluJak snížit cholesterol? 10 tip? k regulaci vysokého cholesterolu

Vysoký cholesterol zp?sobuje závažné zdravotní potíže. P?estože si jej ?lov?k dlouho nemusí ani uv?domovat, pokud mu není nam??en u doktora, ?asto stojí za srde?ním infarktem, mozkovou mrtvicí, nebo nap?íklad anginou pectoris.

P?í?iny vysoké hladiny cholesterolu

Nadváha

Obezita je jednou z nej?ast?jších p?í?in potíží s vysokým cholesterolem. Mohou ji zp?sobit špatná strava, nedostatek pohybu, psychické vyp?tí a stres, do ur?ité míry i d?di?né p?edpoklady.

Nezdravá strava

Souvisí do zna?né míry s obezitou. I štíhlý ?lov?k, který rozhodn? netrpí nadváhou, však m?že mít vysoký cholesterol v krvi, pokud jí nezdrav?. To znamená, že jeho strava není vyvážená, pravidelná, obsahuje p?íliš velké množství nasycených tuk?.

Malý pohyb

Op?t má souvislost s nadváhou. Malá fyzická aktivita snižuje hladinu HDL (tzv. prosp?šného cholesterolu) a naopak zvyšuje špatný cholesterol – LDL.

V?k

Vyšším cholesterolem v krvi trpí spíše lidé v produktivním a starším v?ku. Mnohem mén? se projevuje u mladých lidí.

Zdraví

Vysoký cholesterol má ?asto p?í?inu také ve výskytu dalších onemocn?ní. Zejména se jedná o cukrovku, potížemi trpí také lidé s onemocn?ním jater ?i slinivky.

Kou?ení, alkohol

Konzumace alkoholu a ?asté kou?ení rozhodn? nep?ispívají ke zdraví ?lov?ka. Jedním z pr?vodních jev? m?že být práv? i zvýšená hladina cholesterolu v krvi.

Jak snížit cholesterol

1. Pravidelná strava

Pokud se chcete vyhnout problém?m s vysokým cholesterolem, je dobré dodržovat zásady správné a pravidelné stravy. Jezte pravideln? 5x – 6x denn? v menších dávkách. Rozhodn? není dobré vynechávat snídan? ?i další chody a pak se najednou p?ecpávat. Práv? snídan? je velmi d?ležitá, nastartuje váš organismus.

2. Omezení tu?ných jídel

Jídla s nasycenými tuky nejsou ve velkém množství pro lidský organismus zdravé. Omezte proto konzumaci tu?ných jídel – masa, uzenin. Dobré je také vyhnout se ?asté konzumaci vnit?ností.

3. Konzumace rostlinných tuk?

Namísto nasycených živo?išných tuk? upravte stravu tak, abyste zvýšili p?íjem rostlinných tuk? s nenasycenými mastnými kyselinami.

4. Ovoce a zelenina

Ke správné strav? pat?í konzumace ovoce a zeleniny, ideáln? v syrovém stavu, kdy mají nejv?tší po?et vitamín? a dalších d?ležitých látek.

5. Konzumace ryb

Ryby konzumujte minimáln? jednou až dvakrát týdn?.

6. Minimum smaženého

Cholesterolu neprospívá ?astá konzumace smažených pokrm?. Smažení nahra?te jinými, zdrav?jšími zp?soby va?ení – nap?íklad dušením.

7. Zvýšený p?ísun vlákniny

Vláknina, kterou v hojném množství obsahují nap?íklad lušt?niny, snižují chu? k jídlu. Bílé pe?ivo nahra?te celozrnným. Díky tomu ?lov?k není náchylný na obezitu, která má p?ímou souvislost se zvýšeným cholesterolem.

8. Dostatek pohybu

Cvi?te alespo? p?l hodiny denn?. B?hání, plavání, ale i dlouhé procházky – to jsou jen n?které z možností, jak se aktivn? hýbat. T?lesná aktivita snižuje riziko zvýšení cholesterolu v krvi.

9. No stress

Vašemu zdraví rozhodn? neprosp?je neustálý stres a psychické vyp?tí. I to m?že být jedním z d?vod?, pro? trpíte zvýšeným cholesterolem v krvi.

10. Pravidelné léka?ské prohlídky

Prevence je d?ležitá. Na prohlídky k léka?i je nutné chodit minimáln? jednou za dva roky. V rámci preventivních prohlídek je provád?no bezplatné m??ení cholesterolu v krvi.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

4 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad?

Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

Mozková mrtvice neboli cévní mozková p?íhoda je onemocn?ním, na které v ?eské republice umírá mnoho lidí. P?i v?asném zjišt?ní p?íznak? lze však tomu nejhoršímu zabránit. Abyste riziko mrtvice minimalizovali, je rovn?ž dobré v?d?t, jaká jsou preventivní opat?ení. To vše se dozvíte v dnešním ?lánku.


18 tip?, jak p?edejít ucpání cév: P?íznaky a prevence

18 tip?, jak p?edejít ucpání cév: P?íznaky a prevence

Ucpané cévy jsou závažným onemocn?ní, které je jedním z nej?ast?jších d?vod? úmrtí osob. ?eská republika v tomto ohledu pat?í ke sv?tové špi?ce ve špatném slova smyslu. Na choroby a nemoci, které mají p?í?inu práv? v ucpaných cévách, zde umírá velké procento populace.

Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismus

Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismus

Ženšen korejský je dnes velmi populárním dopl?kem stravy, nej?ast?ji jej v lékárnách a specializovaných obchodech najdete ve form? tabletek (tobolek). Jaké jsou ale vlastn? d?vody, pro? ženšen užívat a nejedná se jen o n?jaký marketingový tah?Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Martin Barto?

sobota, 13. květen 2017
22:06

Zdravím, dovolil bych si uvedené informace trochu up?esnit a rozší?it, a tak jsem na toto téma napsal ?lánek v?etn? vysv?tlení, co p?i vysokém cholesterolu nejvíce škodí a p?itom to všichni doporu?ují. Zájemci ho mohou nalézt zde: http://www.beznudle.cz/lex-cz-blog-0004.html