Jak na vysoký krevní tlak? P?íznaky a lé?ba

7. listopad 2013     komentáře (0)  657 objevnĂ˝ch slov

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li tipy, jak na nízký tlak. Mnoho lidí ale spíše než hypotenze trápí p?esný opak, tedy hypertenze. Vysoký krevní tlak je v n?kterých hlediscích daleko nebezpe?n?jším jevem nežli nízký tlak. P?i jeho zjišt?ní je tudíž pot?eba p?istoupit k n?kterým opat?ením a odborné lé?b?.

Jak na vysoký krevní tlak? P?íznaky a lé?baJak na vysoký krevní tlak? P?íznaky a lé?ba

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li tipy, jak na nízký tlak. Mnoho lidí ale spíše než hypotenze trápí p?esný opak, tedy hypertenze. Vysoký krevní tlak je v n?kterých hlediscích daleko nebezpe?n?jším jevem nežli nízký tlak. P?i jeho zjišt?ní je tudíž pot?eba p?istoupit k n?kterým opat?ením a odborné lé?b?.

P?íznaky hypertenze

Vysoký krevní tlak se v po?áte?ních fázích prakticky nijak neprojevuje. Pokud vám tak není tlak zm??en, do ur?ité doby ani nepoznáte, že jej máte zvýšený oproti b?žným hodnotám. Z tohoto hlediska je nutné navšt?vovat praktického léka?e, který vám p?i pravidelných kontrolách zm??í hodnoty tlaku.

Drobné p?íznaky

P?i déletrvající hypertenzi se u vás pomalu za?nou projevovat první potíže. Jedná se hlavn? o ?ast?jší bolesti hlavy. Cítíte se také více unaveni, než je zdrávo a záhodno. Nez?ídka kdy se také dostavují problémy se spaním. ?asto se probouzíte, nem?žete usnout, spánek není tak vydatný, jak by m?l být.

Vážné zdravotní komplikace

Vážn?jší potíže s vysokým krevním tlakem již mohou mít velké následky. Dochází ke zhoršení funkcí jednotlivých t?lesných orgán?. Vysoký krevní tlak má vliv t?eba na funkci ledvin. Postupn? dochází k utlumování jejich ?innosti, v krajním p?ípad? pak až k jejich úplnému selhání.

Kone?nou fází, která je d?sledkem nelé?ené hypertenze, m?že být až smrt ve chvíli, kdy dojde k mozkové p?íhod?.

P?i akutní hypertenzi, kdy dojde k náhlému zvýšení krevního tlaku, se dostavují prudké bolesti hlavy, zvracíte a je vám celkov? špatn?. N?kdy se mohou objevit také k?e?e v nohách ?i jiných partiích t?la.

Prevence

D?ležitá je p?edevším prevence. Pokud se chcete vyhnout problém?m s vysokým krevním tlakem, je p?edevším pot?eba vykonávat tyto ?innosti:

  • Pravidelná fyzická aktivita – minimáln? po dobu n?kolika desítek minut denn?
  • P?estat kou?it – kou?ení významn? p?ispívá ke zvýšení krevního tlaku
  • Omezení tu?ných jídel – z jídelní?ku odstranit p?edevším ?ervené maso, tu?né mlé?né produkty smažená jídla
  • Snížení p?íjmu soli – omezit potraviny s vysokým obsahem soli (tedy zejména uzeniny)
  • Omezení pití kávových nápoj? – ?asté pití kávy p?ispívá k hypertenzi. Pokud si ji nem?žete zcela odpustit, snažte se její p?ísun alespo? omezit na jeden, maximáln? dva šálky denn?
  • Pravidelné m??ení tlaku u léka?e - v rámci preventivních prohlídek

Jak lé?it hypertenzi?

Pokud se vyšší krevní tlak za?ne v?as lé?it, nedojde k fatálním následk?m. K nasazování lék? dochází ve chvíli, kdy hodnoty systolického krevního tlaku dosahují 160 mmHg.

V p?ípad? zvýšeného krevního tlaku si do jisté míry m?žete pomoci i sami. Je pot?eba se vyvarovat stresu, za?ít se všemi výše uvedenými preventivními opat?eními, snížit spot?ebu alkoholu a t?lu dodávat v?tší po?et vitamín? v podob? ovoce a zeleniny.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

10 tip?, jak na nízký tlak?

10 tip?, jak na nízký tlak?

Nízký krevní tlak je zp?sobován tím, že se nedostate?n? prokrvuje a okysli?uje mozek. Lidé, kte?í trpí nízkým tlakem, nejsou p?ímo ohroženi na život?, nicmén? mohou se potýkat s r?znými potížemi, zejména se projevujícímu závrat?mi p?i rychlých pohybech. Za nízký krevní tlak je považován ten, kdy hod…

Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

Mozková mrtvice neboli cévní mozková p?íhoda je onemocn?ním, na které v ?eské republice umírá mnoho lidí. P?i v?asném zjišt?ní p?íznak? lze však tomu nejhoršímu zabránit. Abyste riziko mrtvice minimalizovali, je rovn?ž dobré v?d?t, jaká jsou preventivní opat?ení. To vše se dozvíte v dnešním ?lánku.


Jak se lé?í preeklampsie v t?hotenství: P?íznaky a postup lé?by

Jak se lé?í preeklampsie v t?hotenství: P?íznaky a postup lé?by

Ani ženám v t?hotenství se nevyhýbají závažná onemocn?ní. Více než 5% budoucích maminek se potýká s nemocí zvanou preeklampsie. Jaké jsou její p?íznaky a jakým zp?sobem se lé?í? Odpov?di naleznete v tomto ?lánku.

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

Otoky nohou ?eší zpravidla starší lidé, ale také ti z vás, kte?í trpí nadváhou a obezitou. P?í?in jejich vzniku je však mnohem více. V dnešním ?lánku si povíme, jak se toto onemocn?ní lé?í a jaké lze na zmírn?ní p?íznak? použít bylinky.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!