Rakytník ?ešetlákový a jeho lé?ivé ú?inky

27. Ăşnor 2014     komentáře (0)  607 objevnĂ˝ch slov

Na zahradách p?ed rodinnými domy se pom?rn? hojn? vyskytuje rakytník ?ešetlákový. Tento ke?, který má p?vod v Rusku, se v sou?asné dob? p?stuje nejen pro okrasu, ale také z toho d?vodu, že jeho plody se dají konzumovat. Mají totiž významné množství vitamín? a dalších látek, které jsou pro lidský organismus p?íznivé.

Zdroj: wikipedia.orgZdroj: wikipedia.org

Na zahradách p?ed rodinnými domy se pom?rn? hojn? vyskytuje rakytník ?ešetlákový. Tento ke?, který má p?vod v Rusku, se v sou?asné dob? p?stuje nejen pro okrasu, ale také z toho d?vodu, že jeho plody se dají konzumovat. Mají totiž významné množství vitamín? a dalších látek, které jsou pro lidský organismus p?íznivé.

Jak vypadají a chutnají plody rakytníku

Plody rakytníku ?ešetlákového, které mají oranžovou ?i ?ervenou barvu, zpravidla dosahují rozm?r? kolem 5 až 10 centimetr? v pr?m?ru.

Jejich chu? bývá r?zná podle toho, v jakých podmínkách ke? roste. N?kdy tak m?že být celkem trpká, v ideálních podmínkách, kdy je ke? vysazen na slunném míst?, však mohou dozrálé plody být naopak p?íjemn? sladké. Konzumovat se p?itom dají ?erstvé, dá se z nich ale nap?íklad ud?lat i džem, p?ípadn? je lze nasušit a dále využívat.

Co obsahují plody rakytníku?

Plody rakytníku jsou až p?ekvapiv? bohaté na vitamíny. Uvádí se, že mají až desetinásobné množství vitamínu C, než které obsahuje pomeran?. Krom? „cé?ka“ je dále rakytník bohatý na vitamíny A, K, F a D, v neposlední ?ad? pak také na vitamíny B.

Plody obsahují rovn?ž organické kyseliny a minerály. Už jen vý?et látek ukazuje, že je rakytník ?ešetlákový, respektive jeho plody, skute?n? zajímavým ke?em.

Ú?inky rakytníku

Konzumace plod? rakytníku ?ešetlákového má zcela nesporn? kladný vliv na lidský organismus. Už pom?rn? dlouhou dobu se užívá v lidovém lé?itelství.

Hlavní ú?inky

 • Regulace krevního ob?hu
 • Podpora správné ?innosti orgán? – jater, plic
 • Celková podpora imunitního systému díky p?ítomnosti vitamín?
 • Urychlení hojení popálenin
 • Zmírn?ní následk? omrzlin
 • Podpora tvorby zlu?i
 • Prevence proti vzniku žalude?ních v?ed?
 • Prevence proti nádorovým onemocn?ním
 • Lé?ba kožních onemocn?ní
 • Lé?ba dny
 • Lé?ba revmatismu
 • Antisklerotikum
 • Tlumení bolestí

Jak vidno, rakytník ?ešetlákový je pro mnohé z vás až p?ekvapiv? lé?ivou rostlinou. Jeho p?stování lze p?itom snadno provád?t i na zahrad?. Pokud víte, jak se p?stuje rakytník, m?žete mít už za pár m?síc? jeho plody, které jist? využijete v kuchyni, nebo si na nich jen tak smlsnete. Plody jsou p?i správném zp?sobu p?stování ke?e velmi chutné.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?bu

Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?bu

Je?né zrno je hlavn? z estetického hlediska velmi nep?íjemnou záležitostí. Na okraji o?ních ví?ek se vytvo?í absces, který je na?ervenalý a zp?sobuje celkový otok ví?ka. Typickým p?íznakem je zvýšený tlak na oko, krom toho m?že je?né zrno docela bolet.

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Kaz v zubu je problémem, který b?hem života postihne snad každého z nás. P?í?inou jeho vzniku m?že být nedostate?ná a nekvalitní ústní hygiena, špatné stravovací návyky, genetické dispozice, ale také nap?íklad i malá produkce slin.


Trápí vás únava a jste bez energie? Životní sílu navrátí dopln?k stravy Revitae

Trápí vás únava a jste bez energie? Životní sílu navrátí dopln?k stravy Revitae

V zimních m?sících trpí mnoho lidí zvýšenou únavou. P?es den jsou ospalí, v noci naopak nemohou zamhou?it o?i. Je to ?áste?n? zp?sobeno samotným zimním ?asem, vliv však má také nedostate?ná strava. Práv? v zim? je pot?eba si dát pozor na zvýšený p?ísun vitamín? a dalších látek, které pomáhají organi…

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Pro zdraví lidského organismu je nezbytné, aby m?l dostate?nou koncentraci vápníku v krvi. Jeho snížený výskyt se odborn? nazývá jako hypokalcémie. V dnešním ?lánku se dozvíte, pro? je pro náš organismu vápník d?ležitý, jaké jsou p?í?iny jeho nedostatku a jakým zp?sobem se nízká hladina projevuje.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!