Jak na pé?i o vlasy? Babské rady na mastné vlasy

2. září 2014     komentáře (0)  760 objevnĂ˝ch slov

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak zabránit padání vlas?, nastínil jsem vám také p?í?iny, pro? padají vlasy. Velmi ?astým problém, s nímž se potýká zhruba každý ?tvrtý z nás, jsou ale také mastné vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jak se tohoto problému zbavit, a to nejen pomocí kosmetických p?ípravk?. Existuje i n?kolik osv?d?ených babských rad.

Jak na pé?i o vlasy? Babské rady na mastné vlasyJak na pé?i o vlasy? Babské rady na mastné vlasy

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak zabránit padání vlas?, nastínil jsem vám také p?í?iny, pro? padají vlasy. Velmi ?astým problém, s nímž se potýká zhruba každý ?tvrtý z nás, jsou ale také mastné vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jak se tohoto problému zbavit, a to nejen pomocí kosmetických p?ípravk?. Existuje i n?kolik osv?d?ených babských rad.

Co jsou mastné vlasy?

Mnozí z vás ?eší problém s mastnými vlasy prakticky po celý život. Je to obdobné jako v p?ípad?, kdy máte lupy.

Charakteristickým rysem je zejména zhoršení jejich vzhledu. Mastnota zp?sobuje zplihnutí porostu na hlav?, který tak p?sobí až nevábn?. Vlasy jsou slepené, t?žko se roz?esávají. Následkem toho se m?žete ve spole?nosti cítit nepohodln?, máte pocit, že vám každý zírá na ú?es, což snižuje vaše sebev?domí. V?zte ale, že se tento problém dá pom?rn? efektivn? ?ešit.

P?í?iny mastných vlas?

V pokožce hlavy jsou krom jiného p?ítomny také mazové žlázy, které produkují tuk. V b?žném množství slouží tuk k ochran? vlas?, zvyšuje jejich odolnost v??i lámání, dochází také k vyšší pružnosti.

V p?ípad?, že dojde k nadm?rné tvorb? tuku v mazových žlázkách na hlav?, vlas?m už to za?íná být na škodu. M?že to být zp?sobeno z n?kolika p?í?in.

Hlavní p?í?iny

  • Hormonální nerovnováha
  • Špatná pé?e o vlasy – používání nekvalitních šampon? a kondicionér?
  • Nadm?rný stres
  • Kou?ení
  • Vysoká konzumace mastných jídel

Jak lé?it mastné vlasy?

Na mastné vlasy dnes existuje celá ?ada speciálních šampon? a dalších kosmetických p?ípravk?. Ty obsahují látky, které napomáhají regulovat tvorbu tuku v pokožce hlavy. Krom? šampon? doporu?uji vyzkoušet kup?íkladu Vlasovou vodu.

Vlasová voda ML na mastné vlasy

Ú?inné látky v tomto p?ípravku vyrovnávají tvorbu tuku a sou?asn? zamezují vzniku nových tukových bun?k v pokožce hlavy. Krom? snížení mastnoty p?ispívají také k zamezení tvorby lup?, jež jsou ?astým doprovodným jevem u mastných vlas?.

Vlasová voda ML na mastné vlasy se hodí pro každodenní použití. Aplikace se provádí jemným vtíráním do vlas? a pokožky na hlav?.

Babské rady na mastné vlasy

Citronová š?áva

Nejznám?jším babským receptem na mastné vlasy je využití citronové š?ávy. Tu na každou proceduru vyma?kejte z 2 v?tších citron? a vet?ete ji do pokožky hlavy. Vlasy pak pe?liv? vy?ešte a š?ávu nechte p?sobit asi po dobu 20 – 30 minut. Následn? pak vlasy d?kladn? smyjte vodou. Proceduru opakujte zhruba obden až do chvíle, než se stav vlas? viditeln? zlepší.

Kefírová metoda

Dalším osv?d?eným babským trikem je použití kefíru. Ten, stejn? jako v p?ípad? citronové š?ávy, jemn? vet?ete do vlas? a na pokožku hlavy. Následn? pak hlavu zabalte do ru?níku a nechte kefír asi p?l hodiny p?sobit. Pak vlasy d?kladn? opláchn?te.

Ob? metody pomáhají snížit tvorbu tukového mazu. Vlasy jsou zbaveny mastnoty a zárove? o?išt?ny.

Máte n?jaký jiný tip, jak se zbavit mastných vlas?. Doporu?te jej našim ?tená??m v komentá?i pod ?lánkem.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

Každé z nás to d?íve ?i pozd?ji potká – na hlav? se za?nou objevovat šedivé vlasy, nejprve jen výjime?né, s pokro?ilým v?kem pak stále intenzivn?ji. Dá se šediv?ní vlas? zabránit a pro? vlastn? vlasy šediví?

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Padání vlas? sice ?ast?ji postihuje muže, nicmén? nevyhýbá se ani ženám. U nich však lze vypozorovat i jiné p?í?iny. V jednom z p?edchozích ?lánk? jsme si nastínili, pro? padají vlasy muž?m, v tomto ?lánku se tedy zam??íme na tentýž problém u žen.


6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

Padání vlas? je ?ast?ji problémem u muž?. M?že být zp?sobeno mnoha faktory. K zabrán?ní padání vlas? je d?ležitá prevence, pravidelné a správné mytí vlas? a další postupy.

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!