Vitamíny proti padání vlas?

27. leden 2014     komentáře (0)  722 objevnĂ˝ch slov

Padání vlas? je problémem, který se týká stále v?tšího procenta naší populace. Postihuje p?edevším muže, nicmén? problémy s padajícími vlasy má také významné množství žen. Existuje n?kolik faktor?, které tento jev zp?sobují. Nej?ast?jší p?í?inou bývá nedostatek vitamín?. Jaké vitamíny byste tedy m?li do t?la dostávat tak, abyste zamezili rozsáhlejšímu padání vlas??

Vitamíny proti padání vlas?Vitamíny proti padání vlas?

Padání vlas? je problémem, který se týká stále v?tšího procenta naší populace. Postihuje p?edevším muže, nicmén? problémy s padajícími vlasy má také významné množství žen. Existuje n?kolik faktor?, které tento jev zp?sobují. Nej?ast?jší p?í?inou bývá nedostatek vitamín?. Jaké vitamíny byste tedy m?li do t?la dostávat tak, abyste zamezili rozsáhlejšímu padání vlas??

Vitamín B5

Vitamín B5, jinak také zvaný kyselina pantotenová, se hojn? vyskytuje v mnoha druzích potravy. Je tak dosti pravd?podobné, že pokud máte kvalitní stravovací návyky, respektive vydatný jídelní?ek, nem?l by vám nedostatek vitamínu B5 d?lat starost.

Nejvíce jej obsahuje hlavn? maso a vnit?nosti. Z nich lze vyzdvihnout hlavn? játra ?i ledviny.

Ve vyšším množství se ale nachází také v ?erstvé zelenin? ?i v celozrnném pe?ivu. V neposlední ?ad? pak do organismu dostanete tento d?ležitý vitamín také t?eba z vaje?ného žloutku nebo z droždí.

Léka?i doporu?ují denn? strávit kolem 6 miligram? vitamínu B5. Toto množství je dosta?ující. Zabrání se tak nejen vypadávání vlas?, ale kup?íkladu snížením únavy.

Opa?nou stránku pak m?že být p?ílišné množství vitamínu B5, kdy dojde k jeho p?edávkování. V tomto ohledu ale m?žete být zcela klidní, nebo? organismus nadbyte?né množství vitamínu vypudí v mo?i bez jakýchkoliv následk?.

Vitamín B9

Vitamín B9 neboli kyselina listová, pat?í k dalším vitamín?m, které ovliv?ují zdraví vlas? a zabra?ují jejich nep?irozenému vypadávání.

Pro dostate?ný p?ísun kyseliny listové je doporu?ováno konzumovat ?erstvou listovou zeleninu, tedy zejména brokolici a špenát.

P?ítomna je také ve zví?ecích vnit?nostech, zejména játrech. P?i nedostatku vitamínu je lze doplnit konzumací kvasnic.

Vitamín B9 lze podávat také v tabletách. A pokud jste milovníky piva, pak s nedostatkem tohoto vitamínu nebudete mít problém. Ve dvou p?llitrech piva je obsaženo až 50 procent denní dávky, která u dosp?lého jedince ?iní 200 mikrogram?.

Vitamín H

Vitamín H se ozna?uje také jako biotin. I on je p?ítomen ve v?tšin? živých bun?k. To znamená, že pokud konzumujete živo?išné produkty, nem?li byste s jeho p?ísunem mít v?tší potíže. Nachází se kup?íkladu v mléku, vnit?nostech nebo vaje?ných žloutcích.

Pro zdraví vlas? je zapot?ebí dodávat t?lu i další vitamíny a minerály. M?jte na pam?ti, že za zvýšeným vypadáváním vlas? mohou být i jiné p?í?iny. V jednom z p?edchozích ?lánk? jsme vám nastínili 6 p?í?in, pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit.

Ke zvýšení p?ísunu vitamín? se tedy doporu?uje vydatná a pestrá strava, v níž nesmí chyb?t maso ?i ?erstvá zelenina.

Pokud trpíte nedostatek n?jakého vitamínu, je dobré se porozhlédnout po možnostech jeho dopln?ní v podob? dopl?k? stravy. Vitamíny a minerály v podob? dopl?k? stravy by však nem?ly být hlavním zdrojem jejich p?ísunu. O p?ípadné úprav? jídelní?ku, který vám zajistí dostate?ný p?ísun vitamín?, je dobré si promluvit s léka?em ?i specialistou na zdravou výživu.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.67 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

Padání vlas? je ?ast?ji problémem u muž?. M?že být zp?sobeno mnoha faktory. K zabrán?ní padání vlas? je d?ležitá prevence, pravidelné a správné mytí vlas? a další postupy.

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Padání vlas? sice ?ast?ji postihuje muže, nicmén? nevyhýbá se ani ženám. U nich však lze vypozorovat i jiné p?í?iny. V jednom z p?edchozích ?lánk? jsme si nastínili, pro? padají vlasy muž?m, v tomto ?lánku se tedy zam??íme na tentýž problém u žen.


Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

V poslední dob? se vedou hojné diskuze na téma, zda má být o?kování povinné, nebo to nechat zcela na v?li rodi??. A? už pat?íte do skupiny p?íznivc? povinného o?kování, nebo jste spíše zastánci druhé varianty, m?li byste v?d?t, že jedním z d?ležitých o?kování, které je veskrze užite?né, je to proti …

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Klíš?ová encefalitida je velmi závažným infek?ním onemocn?ní mozku a mozkových blan. Je zp?sobena kousnutím klíšt?te, respektive virem, který se tímto zp?sobem dostane do vašeho organismu. P?ed klíš?ovou encefalitidou je t?eba se mít na pozoru.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!