Jak lé?it no?ní pomo?ování u d?tí?

9. září 2014     komentáře (0)  770 objevnĂ˝ch slov

No?ní pomo?ování u d?tí je zcela b?žným problémem, který zejména u nejmenších d?cek ?eší snad každý rodi?. Nemusí se p?itom jednat rovnou o nemoc, obvykle totiž tento jev vzniká v d?sledku toho, že d?ti ješt? nemají dostate?n? vyzrálé funkce mo?ových cest. O skute?ný problém, který je t?eba ?ešit spoluprací s odborníky, jde až v p?ípad?, kdy už jsou d?ti odrostlejší a nemohou se tohoto zlozvyku zbavit.

Jak lé?it no?ní pomo?ování u d?tí?Jak lé?it no?ní pomo?ování u d?tí?

No?ní pomo?ování u d?tí je zcela b?žným problémem, který zejména u nejmenších d?cek ?eší snad každý rodi?. Nemusí se p?itom jednat rovnou o nemoc, obvykle totiž tento jev vzniká v d?sledku toho, že d?ti ješt? nemají dostate?n? vyzrálé funkce mo?ových cest. O skute?ný problém, který je t?eba ?ešit spoluprací s odborníky, jde až v p?ípad?, kdy už jsou d?ti odrostlejší a nemohou se tohoto zlozvyku zbavit.

Co je no?ní pomo?ování?

Pokud se no?ní pomo?ování bere za onemocn?ní, odborn? nazývané enuréza, je ?etn?jší. U d?tí, které již dosáhly v?ku 5 let, se za problém považuje stav, kdy dochází k samovolnému no?nímu pomo?ování minimáln? jedenkrát m?sí?n?. V tomto v?ku by už totiž jedinec m?l mít mo?ové cesty dostate?n? vyvinuté, stejn? jako hygienické návyky.

Jak ?asto se no?ní pomo?ování u d?tí vyskytuje?

Jak jsem již zmínil, problém s pomo?ováním má zna?né procento d?tí, a to zejména do v?ku 5 – 6 let. V tomto p?ípad? jde asi o desetinu d?tské populace.

Ve výjime?ných p?ípadech však pomo?ování p?etrvává i v pozd?jším v?ku, a to i v dosp?losti, kdy se objevuje asi u jednoho procenta lidí. Je p?itom zajímavé, že no?ním pomo?ováním trpí více chlapci nežli dívky.

P?í?iny no?ního pomo?ování

Hlavní p?í?inou no?ního pomo?ování u d?tí je nedostate?ný vývoj jejich dolních mo?ových cest.

Další p?í?iny

  • Zvýšená tvorba mo?e
  • Špatný hormonální systém tvorby mo?e
  • Malá kapacita mo?ového m?chý?e

Krom? t?chto základních p?í?in se dále uvádí, že má vliv i genetická predispozice. Pokud je v rodin? n?kdo, kdo v minulosti trp?l enurézou, zvyšuje se pravd?podobnost, že i jeho potomci budou trp?t stejnými obtížemi.

Za p?í?inu no?ního pomo?ování u d?tí lze do jisté míry považovat také vliv sociálního prost?edí, v n?mž vyr?stají.

Jak lé?it no?ní pomo?ování?

Lé?ba no?ního pomo?ování u d?tí by m?la nastat v okamžiku, kdy je ?etn?jší. To znamená, že u d?tí do 5 let se vyskytuje n?kolikrát do m?síce, u odrostlejších d?cek školního v?ku již p?edstavuje problém i to, když se pravideln? pomo?ují alespo? jedenkrát do m?síce.

Základním krokem k úsp?šnému vy?ešení problému je dodržování správného pitného režimu. D?ti by tak nem?ly pít krátce p?ed tím, než jsou spát, rozhodn? ne ve velkém množství.

Stejn? tak je d?ležité dbát na to, aby si dít? co nejd?íve za?alo uv?domovat stav, kdy je ?as si dojít na záchod. Na d?ti však netla?te, nikdy není dobré jim za ob?asné pomo?ování vynadat ?i na n? vyvíjet n?jaký psychický nátlak.

V p?ípad?, že základní postupy selhávají, obra?te se na odborníky. Léka?i na problém s no?ním pomo?ováním nasazuje speciální léky, které pomáhají snížit no?ní tvorbu mo?i. Aplikují se t?sn? p?ed tím, než dít? uložíte do postýlky.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!