Jak lé?í hlíva úst?i?ná? Na posílení imunity i b?žné nemoci

14. ÄŤervenec 2015     komentáře (0)  562 objevnĂ˝ch slov

K lé?b? r?zných mén? závažných onemocn?ní i jako preventivní dopln?k stravy b?žn? slouží celá ?ada rostlin. Jednou ze stále oblíben?jších je hlíva úst?i?ná.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

K lé?b? r?zných mén? závažných onemocn?ní i jako preventivní dopln?k stravy b?žn? slouží celá ?ada rostlin. Jednou ze stále oblíben?jších je hlíva úst?i?ná.

Co je hlíva úst?i?ná?

Hlívu úst?i?nou zná každá z vás jako houbu, která vyr?stá na kmenech strom?, p?edevším t?ch listnatých. Dnes už se ale b?žn? p?stuje i um?le v domácích podmínkách a také pr?myslov?, nebo? jsou již dob?e známé její pozitivní ú?inky na lidský organismus.

Jedná se o d?evokaznou houbu s typickým klobou?kem ve tvaru bochí?ku. Klobou?ky rostou na houb? trsovit?.

Pro? využívat hlívu úst?i?nou?

Hlíva obsahuje mnoho významných látek. P?edevším se jedná o glukany, dále pak bílkoviny, mastné kyseliny, vitamíny B, C a K, draslík, železo a fosfor. Všechny tyto látky jsou pro lidský organismus nezbytné.

Ú?inky hlívy

Hlíva úst?i?ná, respektive látky v ní obsažené, p?sobí preventivn? proti rakovin?, infarktu, mozkové p?íhod? i dalším onemocn?ním.

P?sobí podp?rn? p?i t?chto nemocech:

  • Astma
  • Oslabená imunita
  • Nemoci dýchacích cest
  • Vysoká hladina cholesterolu
  • Nemoci tepen
  • Vysoká hladina cukru v krvi

Je samoz?ejm? nutné si uv?domit, že její užívání je pouze podp?rné, samo o sob? nem?že vylé?it žádnou chorobu, obzvlášt? ty závažn?jší. Nikdy proto p?i p?íznacích výše uvedených nemocí nezapome?te navštívit léka?e.

Jak využít hlívu úst?i?nou v praxi?

Hlíva úst?i?ná se užívá v syrovém i sušeném stavu. V p?ípad?, že máte ?erstvou houbu, m?žete ji využít k p?íprav? polévek, omá?ek ?i jako zajímavou p?ílohu. Použijte její klobou?ky. Výborné jsou z nich i houbové ?ízky.

Ve chvíli, kdy nemáte ?erstvé houby, m?žete si koupit drcenou sušenou hlívu v obchodech. Ta se dá rovn?ž využít do polévek a omá?ek. Navíc se z ní dá ud?lat i ?aj. Na jeho p?ípravu použijte asi 5 gram? drcené hlívy, kterou zalijte horkou vodou a nechte chvilku vylouhovat.

Výtažky z hlívy úst?i?né lze najít i v mnoha moderních p?ípravcích a dopl?cích stravy. Sta?í se v obchod? podívat na obal na jejich složení.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.

Slinivka b?išní: P?íznaky nemoci a lé?ba

Slinivka b?išní: P?íznaky nemoci a lé?ba

Slinivka b?išní je pom?rn? malým orgánem, který však hraje významnou roli p?i trávení potravy. Napomáhá stravu p?em??ovat a využívat z ní všechny pot?ebné látky, které jsou pro fungování lidského organismu nezbytné.


Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule je zeleninou, která se využívá nejen k p?íprav? jídel, dají se z ní vytvo?it i domácí recepty na nejr?zn?jší nemoci a obtíže. Jde o rostlinku, která je v domácím lé?itelství používána již odnepam?ti. Už naše babi?ky dob?e v?d?ly, jak pozitivní ú?inky na lidský organismus má.

Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?

Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?

B?hem zimních m?síc? je lidský organismus vystaven velké zát?ži. Proto nesmíte podcenit p?ísun vitamín?, které podporují celkovou imunitu. V opa?ném p?ípad? se d?íve ?i pozd?ji dostaví únava a onemocn?ní. Vydatným zdrojem vitamín? je salát z kysaného zelí. Práv? ten si dnes p?edstavíme, a to hned ve…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!