Jak na nevolnost v t?hotenství?

17. leden 2014     komentáře (0)  852 objevnĂ˝ch slov

Nep?íjemnou sou?ástí období t?hotenství je nevolnost a pocity zvracení. Projevují se zejména v prvních m?sících t?hotenství, a to až u t?í ?tvrtin žen, a to zhruba do ?tvrtého m?síce. Pocity nevolnosti jsou p?itom nej?ast?jší v ranních hodinách, krátce po probuzení.

Jak na nevolnost v t?hotenství?Jak na nevolnost v t?hotenství?

Nep?íjemnou sou?ástí období t?hotenství je nevolnost a pocity zvracení. Projevují se zejména v prvních m?sících t?hotenství, a to až u t?í ?tvrtin žen, a to zhruba do ?tvrtého m?síce. Pocity nevolnosti jsou p?itom nej?ast?jší v ranních hodinách, krátce po probuzení.

Co ji zp?sobuje?

Ranní nevolnosti b?hem t?hotenství mohou mít r?zné p?í?iny. Za nej?ast?jší z nich se však považuje to, že dochází k hormonální zm?n? a tím i k v?tší citlivosti orgán?, tedy hlavn? žaludku a st?ev. Dochází k situaci, kdy t?lo žaludek produkuje mén? žalude?ních š?áv.

Za vznikem nevolnosti b?hem t?hotenství ale m?že stát také zm?na jídelní?ku. Známý apetit b?hem gravidity, kdy žena konzumuje zvýšené množství potravy a jídel, na která není zvyklá, m?že vyvolat pocity nevolnosti a zvracení. To je ostatn? mnohdy p?í?inou nevolnosti i u ostatních lidí. P?ecpávat se zkrátka není dobré pro váš organismus.

Pokud nevolnost a zvracení p?etrvávají i v pokro?ilejší fázi t?hotenství, je ur?it? nezbytná konzultace s léka?em. M?že se totiž jednat o v?edy, p?ípadn? i vznik nádorových onemocn?ní, což je zcela jist? mnohem závažn?jší nežli v p?ípad? ranních nevolností, které jsou zp?sobeny výše uvedenými faktory.

Babské rady, jak zabránit nevolnosti v t?hotenství

1. Vyvarujte se styku s v?n?mi

Vyvarujte se styku s v?n?mi, které vám obecn? vadí. B?hem t?hotenství m?žete být na tyto v?n? mnohem citliv?jší.

Typicky se jedná nap?íklad o v?n? na toalety, ale i r?zné spreje nebo i aviváže na praní. Pokud tyto v?n? ze svého domova na ?as odstraníte, m?že to p?isp?t k tomu, že nevolnosti b?hem t?hotenství rychleji odezní, p?ípadn? nebudou mít takovou intenzitu.

2. Jezte rozumn?

Je tradicí, že ženy mají b?hem t?hotenství mnohem v?tší apetit. N?kdy zkonzumují doslova vše, co jim p?ijde pod ruku. To však samoz?ejm? m?že p?itížit vašemu žaludku a zap?í?init nevolnosti.

Pokud je to možné, tak i b?hem t?hotenství dodržujte vyvážený jídelní?ek, samoz?ejm? s ohledem na pot?eby vás i plodu, který je ve vašem t?le.

3. Pravideln? v?trejte

V?tší citlivost se b?hem t?hotenství projevuje i tím, že vám mohou více vadit nejen n?které v?n?, ale samoz?ejm? také pachy. Vzhledem k tomu, že nevolnosti jsou hlavn? otázkou rána, doporu?uji ve?er i ráno d?kladn? vyv?trat všechny místnosti.

4. Zkuste studené nápoje

N?které nastávající maminky mají dobré zkušenosti s tím, že pokud se napijí studeného pití, rychleji se jim uleví od ranní nevolnosti.

5. Vyzkoušejte zázvor

Mnohé ženy doporu?ují b?hem t?hotenství konzumovat zázvorový ?aj, sušenky ?i jiné potraviny, v nichž je zázvor obsažen. Možná práv? vám tato rada pom?že.

6. Dodávejte t?lu vitamíny

Ty jsou samoz?ejm? d?ležité pro lidský organismus v jakékoliv fázi života, tedy nejen v t?hotenství. Práv? b?hem n?j ale t?lo pot?ebuje n?které vitamíny ve zvýšené dávce. S tím vám ur?it? poradí váš léka?. Na nevolnosti b?hem t?hotenství pomáhá nap?íklad zvýšená dávka vitamínu B.

Ten lze t?lu dodat nejen v b?žných potravinách, ale i n?kterých potravinových dopl?cích. Na potravinové dopl?ky si ale b?hem t?hotenství dejte pozor, ne všechny jsou pro období gravidity vhodné. Vitamín B je možné po?ídit také ve form? pilulek. Jejich využívání konzultujte s léka?i.

Jak dlouho to potrvá?

Nevolnosti b?hem t?hotenství vás budou trápit zejména v prvních t?ech a ?ty?ech m?sících. Práv? v tomto období jsou celkem b?žné, takže se není ?eho obávat.

Pokud však nevolnosti neustávají ani v pokro?ilejší fázi t?hotenství, nebo se n?jak výrazn? zhoršují, je nutné o tom ihned informovat léka?e.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak zastavit zvracení? P?í?iny, p?íznaky a pomoc p?i pocitu nevolnosti

Jak zastavit zvracení? P?í?iny, p?íznaky a pomoc p?i pocitu nevolnosti

Asi každému z vás se n?kdy p?itíží od žaludku, má pocit nevolnosti a chce se mu zvracet. Jedná se o obrannou reakci organismu, kdy je podrážd?ný žaludek. Pocit nevolnosti bývá v tomto p?ípad? doprovázen také dalšími pr?vodními jevy. Jaké jsou p?íznaky nevolnosti a pocitu zvracení, jak se jim dá p?ed…

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

Dehydratace se u mnoha lidí projevuje zejména v teplých letních m?sících. Ve své mírné form? nejde o nijak závažný zdravotní problém. Nesmí se však podce?ovat, p?i siln?jších projevech už m?že vážn? ohrozit vaše zdraví, ba dokonce skon?it úmrtím.


Jak na otravu oxidem uhelnatým: P?íznaky a první pomoc

Jak na otravu oxidem uhelnatým: P?íznaky a první pomoc

V p?ípad?, že se nadýcháte velkého množství oxidu uhelnatého, hrozí vám v nejhorším p?ípad? až smrt. Pokud se n?kdo ve vašem okolí nadýchá oxidu uhelnatého, m?li byste v?d?t alespo? základní zásady, jak provést první pomoc p?ed tím, než dorazí záchranná služba.

Jak se lé?í preeklampsie v t?hotenství: P?íznaky a postup lé?by

Jak se lé?í preeklampsie v t?hotenství: P?íznaky a postup lé?by

Ani ženám v t?hotenství se nevyhýbají závažná onemocn?ní. Více než 5% budoucích maminek se potýká s nemocí zvanou preeklampsie. Jaké jsou její p?íznaky a jakým zp?sobem se lé?í? Odpov?di naleznete v tomto ?lánku.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!