Trápí vás únava a jste bez energie? Životní sílu navrátí dopln?k stravy Revitae

13. leden 2014     komentáře (0)  924 objevnĂ˝ch slov

V zimních m?sících trpí mnoho lidí zvýšenou únavou. P?es den jsou ospalí, v noci naopak nemohou zamhou?it o?i. Je to ?áste?n? zp?sobeno samotným zimním ?asem, vliv však má také nedostate?ná strava. Práv? v zim? je pot?eba si dát pozor na zvýšený p?ísun vitamín? a dalších látek, které pomáhají organismu udržet jeho vitalitu. Energii a sílu vám ale pomohou navrátit také nejr?zn?jší dopl?ky stravy. P?íkladem je bioinforma?ní dopln?k stravy Revitae.

Trápí vás únava a jste bez energie? Životní sílu navrátí dopln?k stravy RevitaeTrápí vás únava a jste bez energie? Životní sílu navrátí dopln?k stravy Revitae

V zimních m?sících trpí mnoho lidí zvýšenou únavou. P?es den jsou ospalí, v noci naopak nemohou zamhou?it o?i. Je to ?áste?n? zp?sobeno samotným zimním ?asem, vliv však má také nedostate?ná strava.

Práv? v zim? je pot?eba si dát pozor na zvýšený p?ísun vitamín? a dalších látek, které pomáhají organismu udržet jeho vitalitu. Energii a sílu vám ale pomohou navrátit také nejr?zn?jší dopl?ky stravy. P?íkladem je bioinforma?ní dopln?k stravy Revitae.

Revitae – prost?edek k navrácení energie

Produkt Revitae, jak už i z názvu vyplývá, je ur?en k dopln?ní a navrácení životní síly a energie. Produkt je voln? dostupný ve specializovaných obchodech, které se zam??ují práv? na dopl?ky stravy. Je nabízen ve form? kapslí, které se užívají po jídle. Denn? sta?í dv? až t?i tabletky a síla se vám brzy navrátí.

Ú?inky Revitae

Dopln?k stravy Revitae má velmi pozitivní ú?inky. P?sobí zejména k odbourání t?lesné i psychické únavy. Pomáhá odstra?ovat stres a nap?tí, které jsou pr?vodními jevy únavy. Zejména v zimním období je jeho efekt jednozna?n? pozitivní.

Revitae má schopnost p?sobit p?ízniv? také na celý nervový systém ?lov?ka. Ne náhodou se mu také ?íká bioinforma?ní dopln?k stravy, nebo? má schopnost harmonizovat nervový systém organismus. P?i jeho pravidelném užívání se zvyšuje schopnost koncentrace, odpadá psychická zát?ž.

Projev spalni?ek v krkuRevitace proti únav?
Zdroj: prozdravi.cz

V neposlední ?ad? p?sobí Revitae díky svému složení pozitivn? i na cévní systém. Pomáhá tak upravovat i krevní tlak a vlastnosti krve. I to posléze p?ispívá k tomu, že se vám navrátí životní síla a vitalita.

Revitae je vhodným dopl?kem stravy ve chvíli, kdy se chcete zbavit únavy a stresu, pot?ebujete se pln? soust?edit na svoji práci, studium, musíte ?elit zvýšené psychické zát?ži.

Složení Revitae

Dopln?k stravy Revitae obsahuje výtažky z n?kolika lé?ivých bylin a produkt?. Jedná se zejména o tyto:

  • M?sí?ek léka?ský – pomáhá zlepšovat trávení a p?sobí protizán?tliv?.
  • Kustovnice ?ínská – vynikající antioxidant, který slouží k posílení imunitního systému vašeho organismu.
  • Rakytník ?ešetlákový – díky významnému množství vitamín? posiluje celkovou imunitu organismu. Zárove? p?ispívá i ke zdraví pokožky.
  • Ženšen pravý – napomáhá k lepšímu trávení a p?ispívá k op?tovnému nabytí životní energie
  • Chlorella – zelená potravina, která stimuluje lidský organismus a má také protizán?tlivé ú?inky.

Krom? výše uvedených výtažk? obsahuje Revitae i mnoho vitamín?. Jsou jimi kup?íkladu:

  • Vitamín C – jeden z nejd?ležit?jších vitamín?, které lidský organismu pot?ebuje k p?irozené vitalit?. Má antioxida?ní schopnosti.
  • Vitamín B6 – p?ispívá ke správné funkci nervového systému
  • Vitamín B12 – p?sobí kladn? na nervovou soustavu. Stimuluje pam??, p?ispívá ale i ke zlepšení funkce cév a srdce.

Správné užívání Revitae

Dopln?k stravy Revitae je ur?ený pro jedince, kte?í cht?jí odstranit únavu a ospalost, navrátit životní energii. Doporu?ená dávka je 2 – 3 tablety denn?, a to po dobu asi t?í týdn?. Poté byste jej na zhruba jeden týden m?li vysadit. Celé balení o 90 kapslích vám vydrží asi na 1,5 m?síce.

Revitae byste m?li používat po jídle. Ideální tak je, pokud si jej dop?ejete po snídani, ob?d? a ve?e?i. D?ležité je zmínit, že se jedná o dopln?k stravy, není jím tedy možné nahradit b?žnou stravu.

Jaké budou náklady?

Dopln?k stravy Energy Revitae vás vyjde na 537 K?. Jedno balení p?itom obsahuje 90 kapslí, vydrží tak po dobu cca 1 – 1,5 m?síce.

P?i použití 3 table denn? vás Revitae bude denn? stát 18 K?. To jist? není nijak závratná investice do vašeho zdraví vzhledem k tomu, jak ú?inn? Revitae dokáže pomáhat odstranit únavu a stav, kdy se cítíte bez energie.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

22 tip?, jak odstranit únavu a ospalost b?hem dne

22 tip?, jak odstranit únavu a ospalost b?hem dne

Cítíte se b?hem dne unavení a ospalí? Rozhodn? nejste sami, komu se tyto stavy p?ihodí. Únava b?hem dne je typická hlavn? v jarním a podzimním období, p?epadnout vás však m?že prakticky kdykoliv. je to ?asto zap?í?in?no špatnou životosprávou, ale i mnoha dalšími faktory.

Jak odstranit zápach z podpaží?

Jak odstranit zápach z podpaží?

Snad každému z nás vadí, když se ocitne v blízkosti osoby, která zapáchá. Zápach p?itom nej?ast?ji p?ichází z podpaží, kde se tvo?í nejvíce potu. Co ale d?lat, pokud problém se zapáchajícím podpažím trápí práv? vás a nechcete už nadále obt?žovat své okolí a cítit se trapn? pokaždé, když se k n?komu …


Lé?ba erektilní dysfunkce: Prevence a zp?soby odstran?ní potíží

Lé?ba erektilní dysfunkce: Prevence a zp?soby odstran?ní potíží

Erektilní dysfunkce postihuje p?edevším muže st?edního a staršího v?ku. Jedná se o poruchu, kdy penis nemá dostate?nou erekci, není tuhý. To má za následek neschopnost kvalitního pohlavního styku.

Syndrom vyho?ení: P?íznaky a lé?ba

Syndrom vyho?ení: P?íznaky a lé?ba

Mezi moderní „choroby“, které trápí stále v?tší procento lidí, se ?adí takzvaný syndrom vyho?ení. Ur?it? jste o n?m minimáln? slyšeli. Mnozí z vás jej dokonce prožili, nebo jej zrovna prožívají, aniž si to uv?domují. Až si p?e?tete, jaké jsou vlastn? p?íznaky syndromu vyho?ení, je možnost, že kone?n…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!