Jak cvi?it zrak a p?edejít vzniku o?ních vad?

12. listopad 2013     komentáře (0)  967 objevnĂ˝ch slov

Problémy se zrakem má zna?ná ?ást populace. A po?et lidí, kte?í jsou nuceni nosit brýle ?i kontaktní ?o?ky, se neustále zvyšuje. Je to dáno mimo jiné v d?sledku životního stylu. Mnozí z vás si zrak zkazí tím, že denn? n?kolik hodin souvisle sedí u monitor? po?íta??, sledují televizor atp. Zrak je p?itom orgánem, který je nesmírn? d?ležitý. Proto je dobré jej pravideln? procvi?ovat tak, aby si o?i zvykly na vyšší zát?ž.

Jak cvi?it zrak a p?edejít vzniku o?ních vad?Jak cvi?it zrak a p?edejít vzniku o?ních vad?

Problémy se zrakem má zna?ná ?ást populace. A po?et lidí, kte?í jsou nuceni nosit brýle ?i kontaktní ?o?ky, se neustále zvyšuje. Je to dáno mimo jiné v d?sledku životního stylu. Mnozí z vás si zrak zkazí tím, že denn? n?kolik hodin souvisle sedí u monitor? po?íta??, sledují televizor atp. Zrak je p?itom orgánem, který je nesmírn? d?ležitý. Proto je dobré jej pravideln? procvi?ovat tak, aby si o?i zvykly na vyšší zát?ž.

Co zp?sobuje špatný zrak?

Existuje celá ?ada o?ních vad, které mají r?zné p?í?iny. Asi nejmenším problémem je pouhá o?ní únava, která je zpravidla zp?sobena tím, že se o?i p?íliš dlouho soust?edí na ur?itý bod. Typicky se jedná o situaci, kdy dlouhou dobu up?en? zíráte do po?íta?e. O?i jsou v tomto p?ípad? unavené, což se projevuje zejména bolestí hlavy, vyšším tlakem v o?ích, které také mohou z?ervenat.

Dlouhodob?jší potíže se zrakem se projevují hlavn? v krátkozrakosti a dalekozrakosti. V p?ípad? krátkozrakosti dochází ke zhoršení zaost?ování na dálku, p?i dalekozrakosti pak naopak špatn? zaost?ujete nablízko.

P?i krátkozrakosti dochází k tomu, že ke sbíhání paprsk? sv?tla dochází v oku už p?ed sítnicí. U dalekozrakosti je tomu naopak, paprsky se sbíhají až za sítnicí, na ní tudíž nevzniká ostrý obraz. Tyto o?ní vady se ?eší stabilizací, k zaost?ení se používají brýle nebo kontaktní ?o?ky.

O?ní vada m?že vznikat také nepravidelným zak?ivením rohovky. Tomuto onemocn?ní se ?íká astigmatismus. Problém se ?eší korigováním pomocí kontaktních ?o?ek nebo cylindrických skel.

N?které z vás m?že trápit také šilhání, kdy dochází k odklonu jednoho oka od zrakové linie. V tomto p?ípad? je pot?eba procvi?ovat zejména pohyby o?í.

Cvi?ení

Mrkání

Na unavené o?i pomáhá jednoduchý trik pomocí mrkání. B?hem výdechu zav?ete o?i a pomalu vydýcháváte. P?i nádechu pak normáln? mrkejte, ovšem b?hem toho se nedívejte na žádný p?edm?t soust?ed?n?, zírejte tzv. „do prázdna“.

Tuto proceduru opakujte pravideln? b?hem dne. Cvik je vhodný hlavn? pro ty z vás, kte?í mají zam?stnání u po?íta?e, p?ípadn? u n?j tráví hon? volného ?asu.

Zaost?ení

P?i tomto cviku st?ídav? pozorujte vzdálený a blízký p?edm?t, a to po n?kolika vte?inách. O?i si tak zvyknou na postupné zaost?ování.

Další cvi?ení

Na cvi?ení o?í pomáhá celá ?ada dalších cvi?ení:

  • Zírání nahoru a dol? - o?ima st?ídav? pohybujte odshora dol?, a to zhruba desetkrát. Tento cvik provád?jte každý den. Lze jej provád?t také se zav?enýma o?ima.
  • Kroužení - tentokrát p?i cviku kroužíte o?ima na jednu stranu, po chvilce pak zm?níte sm?r. I tento cvik je možné alternovat se zav?enýma o?ima.
  • Masírování okolí o?í - ruce si zah?ejte t?ením o sebe a poté jimi postupn? jemn? masírujte celou oblast kolem o?í.
  • Opláchnutí vodou – unavené o?i si b?hem dne n?kolikráte opláchn?te pod studenou vodou.

Jak p?edejít špatnému zraku

Pro o?i je d?ležitá prevence. Jedin? tak dochází k jejich pomalejšímu stárnutí a snižujete riziko vzniku o?ních onemocn?ní a vad. Jedná se hlavn? o tyto zásady:

Nošení slune?ních brýlí

V p?ípad?, že venku svítí ost?ejší sluní?ko, je pot?eba p?ed ním zrak chránit. Slune?ní brýle používejte pouze takové, které zabra?ují pronikání UV zá?ení.

Cvi?ení

Využívejte postupy ke cvi?ení o?í. Cviky ideáln? provád?jte denn?, aby si o?ní svalstvo a tkán? zvykli na zát?ž.

Konzumace zdravých potravin

Ke zhoršení zraku dochází ?asto kv?li konzumaci nezdravých jídel. Zejména se jedná o pokrmy, které obsahují vysoké množství cukru, dále pak o tu?ná jídla. Doporu?uje se naopak vysoký p?ísun vitamín? v podob? ovoce a zeleniny.

Správná ?tecí vzdálenost

Mnozí lidé si kazí zrak tím, že ?tou knihu ?i sledují monitor po?íta?e v p?íliš malé vzdálenosti od o?í. P?i ?tení by zrak m?l být alespo? 30 centimetr? od knihy, u monitoru pak ješt? dále.

Odpo?inek

Pokud vás u po?íta?e ?i p?i ?tení knihy za?nou pálit o?i, bolet hlava, p?ípadn? se projeví jiné p?íznaky, nechte zrak na chvíli odpo?inout. Není dobré p?íliš dlouho soust?edit zrak na krátkou vzdálenost.

Vhodné osv?tlení

O?ní vady jsou zp?sobeny také špatným osv?tlením. Samotné p?íše?í sice nevadí, nicmén? v kombinaci se špatnou vzdáleností jsou o?i rychleji unavené.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it opruzeniny u d?tí: 5 rad, jak zabránit vzniku opruzenin

Jak lé?it opruzeniny u d?tí: 5 rad, jak zabránit vzniku opruzenin

Opruzeniny u miminek ?eší snad všechny maminky. Jedná se o zarudlá místa na pokožce, která vznikají v d?sledku zvýšené vlhkosti. Nej?ast?ji za?ínají u kone?níku, postupn? se pak mohou rozší?it i do dalších oblastí na t?la. Pokud se problém ne?eší, m?že dít?ti p?ivodit sv?divé pocity, v horších p?ípa…

Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popálenin

Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popálenin

Popálení k?že se vyskytuje v d?sledku kontaktu s ohn?m, p?ípadn? je zp?sobeno také dotykem s horkými p?edm?ty, nebo vzniká také jako následek opa?ení vodou ?i jinou tekutinou. Tém?? vždy se jedná o velmi nep?íjemné poran?ní, které doprovází intenzivní bolest.


Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Spalni?ky jsou onemocn?ním, které postihuje malé d?ti ve v?ku kolem 5 let. V menší mí?e se pak mohou objevit také u starších d?tí a teenager?. Jedná se o nakažlivé infek?ní onemocn?ní, které je pom?rn? snadno lé?itelné.

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Kaz v zubu je problémem, který b?hem života postihne snad každého z nás. P?í?inou jeho vzniku m?že být nedostate?ná a nekvalitní ústní hygiena, špatné stravovací návyky, genetické dispozice, ale také nap?íklad i malá produkce slin.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!