Jak se projevuje celiakie: Co se m?že a nesmí jíst p?i bezlepkové diet??

15. říjen 2013     komentáře (0)  711 objevnĂ˝ch slov

Celiakie je onemocn?ním tenkého st?eva. To špatn? reaguje na lepek. Lidé, u nichž je diagnostikována celiakie, se proto musí zásadn? vyhýbat potravinám, v nichž je lepek obsažen. Po celý život je tak nutné dodržovat p?ísnou bezlepkovou dietu. Lepek p?itom najdeme v pšeni?né mouce, dále pak v je?menu a žitu.

Jak se projevuje celiakie: Co se m?že a nesmí jíst p?i bezlepkové diet??Jak se projevuje celiakie: Co se m?že a nesmí jíst p?i bezlepkové diet??

Celiakie je onemocn?ním tenkého st?eva. To špatn? reaguje na lepek. Lidé, u nichž je diagnostikována celiakie, se proto musí zásadn? vyhýbat potravinám, v nichž je lepek obsažen. Po celý život je tak nutné dodržovat p?ísnou bezlepkovou dietu. Lepek p?itom najdeme v pšeni?né mouce, dále pak v je?menu a žitu.

Celiakií v sou?asné dob? trpí n?kolik desítek tisíc lidí. Oproti d?ív?jším dobám dnes mají situaci ohledn? bezlepkových potravin zna?n? uleh?enou, nebo? se ve stále v?tším množství obchod? prodávají potraviny, které jsou p?ímo ur?eny pro celiaky.

P?íznaky celiakie

Mezi nej?ast?jší p?íznaky celiakie pat?í tyto:

 • Pr?jmy – zp?sobeno zhoršeným vst?ebáváním vody
 • Hubnutí – zhoršená schopnost vst?ebávání potravin
 • Žloutnutí k?že – špatné vst?ebávání tuk?
 • Krvácení – špatn? se vst?ebává vitamín B12, který podporuje krvetvorbu
 • Vyrážky – vlivem nedostatku vst?ebaných vitamín?
 • ?ídnutí kostí – zp?sobeno ho?ším vst?ebáváním vitamínu D, který ovliv?uje výskyt vápníku v t?le
 • Nadýmání
 • Celková únava
 • Vypadávání vlas?
 • Svalová slabost
 • Menší po?et ?ervených krvinek

Bezlepková dieta: Co se smí a nesmí

P?i bezlepkové diet?, jak už bylo výše uvedeno, je pot?eba se vyhnout všem potravinám, které obsahují pšenici, žito, je?men a oves, by? v malém množství. Na toto je t?eba dbát opravdu d?sledn?. Všechny tyto potraviny totiž obsahují lepek.

Je bezpodmíne?n? nutné d?kladn? ?íst složení jednotlivých potravin.

Vyhn?te se pšeni?né mouce. Tu lze nahradit moukou sojovou, rýžovou, kuku?i?nou, p?ípadn? dalšími variantami. Prodávají se také speciální bezlepkové sm?si

Vhodné potraviny

Jsou to brambory, rýže, kuku?ice, jáhly, lušt?niny, sója, pohanka, bezlepkové t?stoviny.

Celiak?m se doporu?uje také konzumace zelených potravin. Do jídelní?ku tak m?žete za?adit kup?íkladu zelenou sladkovodní ?asu Chlorellu, která je ostatn? doporu?ována i t?m, kte?í netrpí celiakií a nemusí tudíž dodržovat bezlepkovou dietu.

Chlorella obsahuje významné množství bílkovin, chlorofylu, betakarotenu, vitamín? a minerálních látek.

Co je pot?eba

 • Odborné vyšet?ení, které identifikuje problém – je pot?eba sledovat, zda se u vás neprojevují ve zvýšené mí?e p?íznaky, které doprovázejí citlivost na lepek. Zjišt?ní se provádí na základ? sérologických vyšet?ení a endoskopie.
 • Bezlepková dieta – nahrazení všech složek, které vám chybí vlivem nemožnosti konzumace potravin s obsahem lepku
 • Nasazení kortikoid? – tlumí zán?tlivé reakce

Jak dlouho to potrvá?

Pokud je u vás zjišt?na celiakie, je to bohužel zm?na na celý život. Problém se v sou?asné dob? nedá zcela odstranit. P?i dodržování celoživotní bezlepkové diety jsou však problémy minimální, bez problém? m?žete d?lat všechny b?žné ?innosti a žít tak prakticky normální život.

Jaké budou náklady?

Cena bezlepkových potravin je bohužel obvykle vyšší, a to i ve specializovaných obchodech. I proto je vhodné se nau?it recepty, díky nimž si budete moci d?lat bezlepkové pokrmy sami doma, tudíž i podstatn? levn?ji.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.67 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it potravinou alergii? Nej?ast?jší potravinové alergeny

Jak lé?it potravinou alergii? Nej?ast?jší potravinové alergeny

V jednom z minulých ?lánk? jsme si popsali, jak se projevuje celiakie a jakým zp?sobe se dá lé?it, p?ípadn? co musí ?lov?k ud?lat, aby jej nemoc neohrožovala. Celiakie však zdaleka není jediným p?ípadem takzvané potravinové alergie. Lidé jsou alergi?tí i na ?adu dalších potravin.

Jak p?edejít nadýmání?

Jak p?edejít nadýmání?

Nadýmání je stavem, který se ?as od ?asu nevyhne nikomu z nás. Jde o to, že ve st?evech organismu se tvo?í p?íliš velké množství plyn?. Ty pak logicky musejí ven, což je nep?íjemné nejen pro nás, ale mnohdy zejména pro naše okolí, které samoz?ejm? následky našeho nadýmání a s tím spojené vypoušt?ní …


P?í?iny nechutenství u d?tí: Bylinky na nechutenství

P?í?iny nechutenství u d?tí: Bylinky na nechutenství

Batolata a d?ti p?edškolního, která ?asto bre?í a nestráví p?íliš mnoho jídla, mohou trp?t nechutenstvím. V?tšinou jde jen o krátkodobou záležitost, která rychle odezní. N?kdy se však m?že nechutenství u d?tí dostat do dlouhodob?jší fáze. Pak už je pot?eba problém konzultovat s léka?em. P?í?ina toti…

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad?Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!