Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

21. listopad 2013     komentáře (0)  875 objevnĂ˝ch slov

V d?sledku konzumace n?kterých potravin a také špatné ústní hygieny mají mnozí z nás problém s tím, že jim žloutnou zuby. Kdo nemá ?istý a bílý chrup, ten se musí p?i každém úsm?vu potýkat s ostychem a obavou, zda-li si tohoto neduhu nevšimne jeho okolí. P?itom sta?í ud?lat pár drobností a zuby mohou být op?t b?loskvoucí. D?ležitá je samoz?ejm? i prevence.

Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

V d?sledku konzumace n?kterých potravin a také špatné ústní hygieny mají mnozí z nás problém s tím, že jim žloutnou zuby. Kdo nemá ?istý a bílý chrup, ten se musí p?i každém úsm?vu potýkat s ostychem a obavou, zda-li si tohoto neduhu nevšimne jeho okolí. P?itom sta?í ud?lat pár drobností a zuby mohou být op?t b?loskvoucí. D?ležitá je samoz?ejm? i prevence.

Babské rady

Zelenina

I oby?ejná zelenina m?že pomoci k tomu, že se vaše zuby budou op?t lesknout jako d?íve. Je ovšem pot?eba zvolit správnou zeleninu.

Doporu?uji zvolit takovou, která je p?i skusu k?upavá a má drsn?jší dužinu. Jejím t?ením o zuby dochází k p?irozenému ?išt?ní a zbroušení zubní skloviny, která si tak obnoví sv?j p?vodní vzhled. Ideální volbou je pravidelná konzumace syrové zeleniny, nap?íklad mrkve. Vhodný je také t?eba celer.

Ovoce

Podobn? jako zelenina dopomáhá k b?lení zub? i konzumace vybraných druh? ovoce. Také zde platí, že byste si m?li ?as od ?asu dát ovoce, které má drsn?jší dužinu. Vhodnou volbou jsou jablka, hrušky a další podobné plodiny.

Soda

Zaru?eným babským receptem na domácí b?lení zub? je jedlá soda. Dá se také nahradit kyp?ícím práškem.

Metoda spo?ívá v tom, že prášek smícháte se zubní pastou a zuby touto sm?sí jemnými krouživými pohyby ?istíte po dobu 2 – 3 minut. Tuto metodu však neprovád?jte p?íliš ?asto, sta?í zhruba jednou za m?síc.

Soda se dá využít také jinak. Úsp?šným receptem na vyb?lení zub? je její smíchání s octem a solí. Sta?í zhruba p?l lži?ky jedlé sody, stejné množství octa a malá špetka soli. Takto p?ipravenou sm?s nat?ete na zuby a nechte chvilku p?sobit. Poté si vypláchn?te ústa ?istou vodou.

Sýry

Možná trochu p?ekvapivou babskou radou jsou sýry. Jejich pravidelnou konzumací dochází k postupnému b?lení zub? díky tomu, že obsahují kyselinu mlé?nou. Na zuby navíc ú?inkuje i vápník, který zamezuje žloutnutí, usazování ne?istot a tím pádem i vzniku zubního kazu.

Kokosový olej

Dalším tipem, který znají již naše zkušené babi?ky, je využití kokosového oleje. Poté, co si klasicky vy?istíte zuby pomocí kartá?ku a zubní pasty, nanesete na n? kokosový olej. Kartá?kem jej pak jemn? roznesete po všech zubech a ústa op?t vypláchnete.

Bylinky

Zajímavým a ú?inným ?ešením jsou bylinky. N?které druhy bylinek jsou vhodné nejen k osv?žení dechu, ale obsahují také látky, které napomáhají zlepšovat odolnost povrchu zub?. P?íkladem je t?eba máta peprná. Pokud chcete mít krásn? bílé zuby a zárove? sv?ží dech, dop?ejte si ob?as mátu, kterou budete jednoduše žvýkat. Existují i jiné metody, jak odstranit zápach z úst.

Co je pot?eba

  • Zelenina a ovoce s tvrdší dužinou
  • Jedlá soda nebo kyp?ící prášek
  • Bylinky
  • Kokosový olej
  • Sýry

Jak dlouho to potrvá?

B?lení zub? domácími metodami samoz?ejm? není tak rychlé jako v p?ípad?, kdy využijete chemické b?lení a moderní metody. Je pot?eba trocha trp?livosti, ú?inky se neprojeví ze dne na den, ale spíše v dlouhodob?jším horizontu, v ?ádech týdn?.

Prevence

Abyste se mohli pyšnit zdravými a bílými zuby, je d?ležité dbát p?edevším na prevenci. Ta spo?ívá jednak v pravidelném ?išt?ní zub? kvalitní zubní pastou, a to minimáln? dvakrát denn?, nejlépe však po každém v?tším jídle, jednat také v používání zubních nití.

Dobrým preventivním opat?ením je také dostate?ný p?ísun tekutin, aby se v ústech tvo?ily sliny, které pomáhají k p?irozenému ?išt?ní chrupu. Vyhn?te se ale slazeným nápoj?m, pití kávy.

Žluté zuby mají velmi ?asto nejen milovníci kávy, ale také ku?áci. Pokud nechcete ?ešit problém s b?lením zub?, rad?ji p?esta?te zav?as kou?it.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.11 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 9x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…


Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.

Babské rady na záchvat žlu?níku

Babské rady na záchvat žlu?níku

Žlu?níkový záchvat je, jak už víte z d?ív?jšího ?lánku, vyvolán hlavn? nezdravou stravou. Pokud jíte tu?ná a mastná jídla, pak si na problém se žlu?níkem hodn? zad?láváte. Když už vás postihne ona nep?íjemná, intenzivní a dlouhotrvající bolest u žeber a zad, je ur?it? dobré vyhledat léka?e. Na drobn…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!