Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

15. listopad 2013     komentáře (0)  617 objevnĂ˝ch slov

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují na prstech rukou, kam se obvykle p?enesou teprve poté, co se infekce na ruce dostane práv? v d?sledku p?ímého kontaktu s nehty na nohou.

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují na prstech rukou, kam se obvykle p?enesou teprve poté, co se infekce na ruce dostane práv? v d?sledku p?ímého kontaktu s nehty na nohou.

Jak se plíse? projevuje?

Plíse? na nehtu se zpo?átku objevuje na jeho krajích, poté se postupn? rozši?uje po celé jeho délce. Postižený nehet zežloutne a postupn? se za?ne drolit. Dalším p?íznakem je také jeho výrazné zesílení. Pokud se mykóza nehtu nelé?í, m?že v kone?né fázi dojít až k jeho úplnému odloupnutí.

Jak vzniká?

Roli zde hraje, stejn? jako v p?ípad? dalších typ? mykózy, p?ímý kontakt s infek?ními ?initeli. Plíse? nehtu tak m?žete dostat nap?íklad v d?sledku pobytu ve ve?ejných plovárnách, kde je zvýšená vlhkost.

Mykózu nehtu zp?sobují také r?zná onemocn?ní, zejména ta, která se týkají cév.

Babské rady

Krom? klasické lé?by, kdy léka?i na základ? vyšet?ení nasadí tablety, p?ípadn? antimykotické látky, které postupn? infekci rozpustí, se dají využít také osv?d?ené babské rady. Nutno podotknout, že plíse? neht? byste vždy m?li konzultovat s odborníky.

Jedlá soda

Smíchejte trochu jedlé sody s vodou a vzniklým roztokem pot?ete postižený nehet. Nechte p?sobit zhruba p?t až deset minut a poté chodidlo d?kladn? opláchn?te pod ?istou vodou. Následn? jej pak o?ist?te.

Octová voda

P?ipravte si roztok, který bude tvo?it z jedné poloviny ?istá voda, z druhé pak ocet. Vzniklý roztok nalijte do vani?ky a vložte do ní na n?kolik minut chodidlo, na n?mž se vyskytuje postižený nehet.

?esnek

N?kdy pomáhá také potírání nehtu stroužkem ?esneku. Ten p?ed aplikací roz?ízn?te, aby se ú?inné látky snadn?ji dostaly do kontaktu s nehtem.

D?tský zásyp

Používá se spíše jako prevence v p?ípad?, že se vám nohy ?asto potí. V p?ípad?, že nemáte k dispozici zásyp, lze jako alternativu použít nap?íklad škrob.

Kurkuma

P?ipravte si roztok, který bude tvo?it lži?ka kurkumy, lži?ka namletého zázvoru a zhruba t?i lži?ky rozpušt?ného másla. Nechte jej po nat?ení p?sobit, ideáln? n?kolik hodin.

Prevence

Abyste nemuseli ?ešit problém s nehtovou mykózou, doporu?uji držet se minimáln? t?chto zásad:

  • Nošení vhodné obuvi a její pravidelné desinfikování
  • Vyhýbání se dlouhému pobytu ve vlhkém prost?edí s bosými nohami
  • Nošení p?ez?vek na plovárnách, koupalištích a ve ve?ejných sprchách
  • Dodržování hygienických zásad (pravidelné mytí nohou a jejich následné d?kladné osušení ?istým ru?níkem)
Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.11 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 36x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?bu

Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?bu

Je?né zrno je hlavn? z estetického hlediska velmi nep?íjemnou záležitostí. Na okraji o?ních ví?ek se vytvo?í absces, který je na?ervenalý a zp?sobuje celkový otok ví?ka. Typickým p?íznakem je zvýšený tlak na oko, krom toho m?že je?né zrno docela bolet.

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.


Babské rady na bolesti zub?

Babské rady na bolesti zub?

Bolest zub? je vyvolána špatnou pé?í o n?. Pokud si pravideln? ne?istíte zuby, p?ípadn? ?išt?ní provádíte špatným zp?sobem, je nasnad?, že vás bolest d?íve ?i pozd?ji p?epadne. Obvykle je jasným p?íznakem toho, že jsou zuby zkažené. Je tak vhodné co nejd?íve zajít k zubnímu léka?i. Od bolesti zub? s…

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!