Babské rady na bolesti zub?

8. říjen 2013     komentáře (0)  568 objevnĂ˝ch slov

Bolest zub? je vyvolána špatnou pé?í o n?. Pokud si pravideln? ne?istíte zuby, p?ípadn? ?išt?ní provádíte špatným zp?sobem, je nasnad?, že vás bolest d?íve ?i pozd?ji p?epadne. Obvykle je jasným p?íznakem toho, že jsou zuby zkažené. Je tak vhodné co nejd?íve zajít k zubnímu léka?i. Od bolesti zub? si však m?žete ulevit i pomocí babských rad.

Babské rady na bolesti zub?Babské rady na bolesti zub?

Bolest zub? je vyvolána špatnou pé?í o n?. Pokud si pravideln? ne?istíte zuby, p?ípadn? ?išt?ní provádíte špatným zp?sobem, je nasnad?, že vás bolest d?íve ?i pozd?ji p?epadne. Obvykle je jasným p?íznakem toho, že jsou zuby zkažené. Je tak vhodné co nejd?íve zajít k zubnímu léka?i a nechat si odstranit kaz. Od bolesti zub? si však m?žete ulevit i pomocí babských rad.

Tipy, jak zabránit bolesti zub?

Alkohol

K utlumení bolesti zub? dob?e poslouží alkohol. Z láhve vysokoprocentního alkoholu si odlijte trochu do skleni?ky a nalijte jej do úst. Nechte jej p?sobit po dobu n?kolika desítek vte?in, poté jej vyplivn?te. Postup opakujte n?kolikrát.

?esnek

Nakrájejte si tenké stroužky ?esneku a ope?te je na pánvi. Následn? je rozma?kejte a p?iložte na tvá? v místech, kde vás bolí zub.

K?en

Na bolest zub? ú?inkuje také ?erstvý k?en. Ten vložte do úst p?ímo k bolavému zubu. Bolest se tém?? okamžit? zmírní.

Dalším zp?sobem je nastrouhání k?enu. Ten pak zalijte octem a nechte vzniklý nálev n?kolik dní odstát. Následn? výluh sce?te a postižené místo jím pot?ete. Postup pak opakujte do doby, než zaú?inkuje.

H?ebí?ek

H?ebí?ek roztlu?te v misce na jemný prášek. Následn? jej naneste na kousek vaty, kterou p?ed tím nemo?íte do alkoholu. Pak vatu p?iložte na bolavý zub a nechte ú?inkovat p?ibližn? po dobu jedné hodiny. Postup opakujte do doby, než bolest zubu ustoupí.

Kapusta

Nakrájejte ?erstvou kapustu na jemno a následn? ji rozma?kejte tak, aby vznikla kaši?ka. Tu naneste na kapesník ?i had?ík a p?iložte k tvá?i v míst?, odkud vychází bolest od zubu. Nechte n?kolik desítek minut p?sobit, než bolest ustoupí.

He?mánek

He?mánek naložte do lihu. Poté výluh nakapejte do vatu a p?iložte na bolestivý zub.

Masáž

P?i bolesti zub? m?že pomoci také masáž, p?i níž masírujete akupunkturní body na té stran?, kde zuby bolí.

Co je pot?eba

  • Alkohol
  • Další ingredience dle zvolené metody – k?en, h?ebí?ek, kapusta, he?mánek, ?esnek
  • Vata
  • Kapesník, ubrousek ?i had?ík

Jak dlouho to potrvá?

Bolest zub? dle výše uvedených postup? obvykle ustupuje rychle, b?hem n?kolika minut. Pokud je však zán?t v?tší, nemusíte se bolesti v?bec zbavit. Pak už zbývá jen navštívit zubního specialistu.

Jaké budou náklady?

Babské rady na bolesti zub? jsou výte?né nejen v tom, že je m?žete snadno aplikovat doma, ale i díky tomu, že jsou finan?n? nenákladné.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 8x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.


Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.

?ím lé?it zán?t kr?ních mandlí: Babské rady na angínu

?ím lé?it zán?t kr?ních mandlí: Babské rady na angínu

Zán?t kr?ních mandlí je virovým onemocn?ním. V p?ípad? závažn?jšího charakteru, kdy je nemoc ozna?ována jako angína, je vždy dobré zajít k léka?i, který p?edepíše vhodné léky. Na kr?ní mandle se však dají použít i nejr?zn?jší domácí recepty.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!