Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

4. bĹ™ezen 2014     komentáře (0)  804 objevnĂ˝ch slov

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.

Jak ošet?it popraskané paty? Babské radyJak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.

Doprovodnými jevy mohou být bolesti paty, ale také nap?íklad i zvýšený zápach. Nep?íjemnost zp?sobuje i z estetického hlediska. Hlavn? v lét?, kdy se procházíte bosi na pláži, vypadají popraskané paty zna?n? nevzhledn?.

Prevence

Popraskání pat je d?ležité p?edcházet dobrou prevencí. P?edevším je pot?eba dodržovat hygienu. Chodidla ?asto a d?kladn? omývejte. Poté, co vyjdete ze sprchy ?i vany, nohy po?ádn? usušte. Aby byla dob?e hydratovaná, používejte kvalitní mýdla.

Krom? toho je vhodné paty pravideln? škrábat pomocí pilníku, používejte pemzu.

Jako ú?inná prevence se jeví koupele s p?ísadou bylinek. Nejlepší je na to he?mánek, dále pak také t?eba m?sí?ek, jitrocel ?i kostival léka?ský. Bylinné koupele jsou nejen dobrým preventivním opat?ením, ale doporu?uji je využívat i ve chvíli, kdy se již problém s popraskanými patami objevil a je t?eba jej vy?ešit.

Po každé koupeli je dobré použít p?íslušné krémy, nap?íklad ty, které obsahují výtažek z m?sí?ku. M?sí?kové krémy na nohy jsou k dostání v kvalitních obchodech s drogerií, p?ípadn? i v lékárnách.

D?ležitým preventivním opat?ením je také nošení kvalitních a ?istých ponožek do obuvi. Rozhodn? byste nem?li v pevné obuvi chodit naboso, bez ponožek. Popraskání pat se ?ast?ji vyskytuje ve chvíli, kdy nosíte volnou otev?enou obuv, jako jsou pantofle ?i sandály.

Popraskané paty mohou znamenat i nedostatek vitamínu A. proto je vhodné do jídelní?ku za?adit stravu, která tento d?ležitý vitamín obsahuje.

Babské rady na popraskané paty

Krom? krém?, použití pilníku a pemzy na popraskané paty pomáhají i domácí „léky“. Babské rady doporu?ují použít nap?íklad tyto:

Sádlo

Oby?ejné sádlo použijte namísto krému. Pom?že promastit nohy. Poté, co jej na paty namažete, zabalte chodidla do igelitového pytlíku a p?es n?j si navlékn?te ponožky.

Tvaroh

P?sobí stejn? dob?e jako sádlo. I postup je obdobný. Sta?í na chodidla namazat siln?jší vrstvu tvarohu, p?ekrýt igelitovým pytlíkem a navléci si ponožky.

Tvaroh pak nechte n?kolik hodin p?sobit. Nejlepší je, pokud tuto proceduru podstoupíte na noc. Tvarohový zábal pomáhá nejen k odstran?ní problému s popraskanými patami, ale snižuje také zápach z chodidel.

Citron

Pokožku pot?ete citronem. Dojde k hydrataci pokožky a jejímu zjemn?ní.

Jak dlouho lé?ba potrvá?

Popraskané paty jsou neduhem, který asi nevy?ešíte ze dne na den. Po?ítejte s tím, že jakmile se problém objeví, bude pot?eba trp?livosti a minimáln? n?kolika týdn?, než se pokožka d?kladn? hydratuje.

Jaké budou náklady?

Domácí léky v podob? sádla, citronu ?i tvarohu vás budou stát maximáln? n?kolik desítek korun. Ur?it? je dobré si po?ídit také kvalitní krémy, které p?isp?jí k hydrataci pokožky. Doporu?uji zvolit kup?íkladu m?sí?kový balzám Bio Karité, který má desinfek?ní ú?inky a je ur?ený na pokožku, jež je napadena plísní ?i ekzémy, nap?íklad atopický ekzém. Je vhodný i pro regeneraci hnisavých ran.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.47 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 17x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.


7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad?

Babské rady na zalehlé uši

Babské rady na zalehlé uši

V jednom z minulých ?lánk? jste se mohli dozv?d?t, jaké jsou p?í?iny zalehlých uší a jak se dá tento pom?rn? ?astý jev lé?it, a to laicky i odborn?. Na zalehlé uši však znaly recepty už naše babi?ky. Jaké jsou ty nejvíce osv?d?ené?Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!