Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ video

25. bĹ™ezen 2014     komentáře (0)  652 objevnĂ˝ch slov

Zejména u starších lidí se objevuje takzvaná Parkinsonova choroba. Její pojmenování je podle anglického léka?e Parkinsona, který ji popsal v první polovin? devatenáctého století.

Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ videoParkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ video

Zejména u starších lidí se objevuje takzvaná Parkinsonova choroba. Její pojmenování je podle anglického léka?e Parkinsona, který ji popsal v první polovin? devatenáctého století.

Jde o nemoc, která má spojitost se špatnou ?inností centrální nervové soustavy. V mozku se totiž snižuje po?et nervových bun?k, které produkují neurop?enaše? dopamin. Ten slouží k p?enosu signál? mezi jednotlivými nervovými bu?kami.

Pokud se sníží jeho množství pod ur?itou hranici, t?lu se nedostává pot?ebných signál?, což se projevuje ve zhoršené schopnosti ?lov?ka ovládat sv?j pohyb.

P?íznaky Parkinsonovy choroby

P?íznaky Parkinsonovy nemoci se projevují v pohybových potížích. ?lov?k v prvotních fázích poci?uje nejprve t?esy, celkov? se cítí ztuhlý, pomalejší a malátn?jší. Krom? toho nemoc doprovází i nekoordinované pohyby ?ástí t?la – rukou, nohou ?i jiných.

V horších p?ípadech pak už v?bec nejste schopni své t?lo ovládat, jako byste byli v t?le cizího ?lov?ka.

Mezi další p?íznaky Parkinsonovy choroby pak pat?í zhoršení komunika?ních schopností. H??e vyslovujete sloví?ka a v?ty, špatn? také ovládáte psaní.

V neposlední ?ad? má Parkinsonova nemoc vliv také na psychiku. Vzhledem k tomu, že si uv?domujete fyzické p?íznaky nemoci, dovádí vás to do úzkostných stav?, ba až do hluboké deprese.

Cvi?ení na zmírn?ní p?íznak?

Parkinsonova choroba je jednou z nejzávazn?jších nemocí. I na ní však krom? odborné lé?by zabírají r?zná cvi?ení, která m?žete d?lat sami doma, p?ípadn? ve spolupráci s odborníky. Jedná se p?edevším o tato:

Jóga

N?která cvi?ení z jógy mohou napomoci k lepší koordinaci vašich pohyb?. Je dobré je provád?t pravideln?, nejlépe každý den. Pomáhají k rozhýbání t?la. Ukázku cvi?ení jógy p?i Parkinsonov? nemoci naleznete níže ve videu.

Logopedická cvi?ení

Vzhledem k tomu, že se Parkinsonova choroba projevuje také sníženou schopností artikulace, je dobré provád?t také logopedická cvi?ení.

D?raz se klade zejména na to, aby ?lov?k zpomalil tempo své ?e?i, snažil se naopak o jeho zvýrazn?ní a sebekontrolu p?i mluv?. Logopedická cvi?ení je vhodné provád?t za asistence odborník?.

Akupresura

Napomáhá ke zklidn?ní. Typickým p?íznakem lidí s Parkinsonovou chorobou je nap?íklad to, že h??e spí. Stimulace akupresurních bod? m?že p?isp?t k tomu, že se problémy tohoto rázu sníží.

Akupunktura

Rovn?ž tato metoda zmír?uje projevy Parkinsona, a to v n?kterých momentech až o desítky procent.

Krom? cvi?ení je pro lidi, kte?í trpí Parkinsonovou chorobou, doporu?ováno využívat také lé?ebných pobyt? a lázní, kde se nau?í, jak zlepšit sv?j pohyb a také si navyknou na jiný režim.

Video

Na videu si prohlédn?te, jaké cviky pomáhají p?i Parkinsonov? chorob?:

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.25 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na vyražený dech: První pomoc + Video

Jak na vyražený dech: První pomoc + Video

Potíže s dýcháním nemusejí nutn? souviset jen s vdechnutím cizího t?lesa ?i s n?jakým vážným onemocn?ním. N?kdy se vám m?že stát, že se b?hem sportování prudce uhodíte a vyrazíte si dech. Zpravidla nejde o nijak závažnou záležitost. V každém p?ípad? je ale dobré v?d?t, jak pomoci ?lov?ku ve vašem ok…

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Kontaktní ?o?ky stále ?ast?ji nahrazují dioptrické brýle. Díky nim se ?lov?k cítí lépe a pohodln?ji, ?o?ky mu na rozdíl od brýlí nep?ekážejí v práci, p?i sportu ?i jiných aktivitách. Pokud i vy hodláte vym?nit brýle za ?o?ky, pak byste m?li v?d?t, jak se správn? nasazují a také, jak se mají z o?í od…


Syndrom karpálního tunelu: Jak lé?it karpální tunel + video

Syndrom karpálního tunelu: Jak lé?it karpální tunel + video

V posledních letech se pom?rn? ?asto sklo?uje onemocn?ní, které nese název syndrom karpálního tunelu. Jde o nemoc, jež se projevuje zejména u lidí, kte?í ?asto pracují s po?íta?em, respektive p?i své práci hodn? používají záp?stí.

Pro? a jak posilovat b?išní svaly?

Pro? a jak posilovat b?išní svaly?

B?išní svaly chce mít každý z nás dokonale vytvarované. Zejména muži si v tomto ohledu dávají hodn? záležet a kv?li tomu se „trápí“ v posilovnách. Mít pevní svaly v b?išní oblasti však není užite?né jen z estetického hlediska, existují k tomu i další d?vody. Proto byste m?li také v?d?t, jak b?išní s…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!