?ím lé?it zán?t kr?ních mandlí: Babské rady na angínu

5. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  907 objevnĂ˝ch slov

Zán?t kr?ních mandlí je virovým onemocn?ním. V p?ípad? závažn?jšího charakteru, kdy je nemoc ozna?ována jako angína, je vždy dobré zajít k léka?i, který p?edepíše vhodné léky. Na kr?ní mandle se však dají použít i nejr?zn?jší domácí recepty.

?ím lé?it zán?t kr?ních mandlí: Babské rady na angínu?ím lé?it zán?t kr?ních mandlí: Babské rady na angínu

Zán?t kr?ních mandlí je virovým onemocn?ním. V p?ípad? závažn?jšího charakteru, kdy je nemoc ozna?ována jako angína, je vždy dobré zajít k léka?i, který p?edepíše vhodné léky. Na kr?ní mandle se však dají použít i nejr?zn?jší domácí recepty.

Co je zán?t kr?ních mandlí?

Kr?ní mandle jsou d?ležité pro obranyschopnost organismu v??i cizorodým ?ásticím, které se dostávají do lidského t?la. V p?ípad?, že dojde k jejich zán?tu, což se projevuje n?kolika p?íznaky, je t?lo v??i bakteriím mén? odolné.

Hlavní p?íznaky

Mezi hlavní p?íznaky onemocn?ní pat?í zejména celková únava. Cítíte se tak, jako kdybyste n?kolik dní nespali, nemáte v?bec žádnou energii. Krom? toho však zán?t m?že provázet i mnoho dalších p?íznak?

  • Únava a vy?erpání
  • Stavy malátnosti
  • Nechu? k jídlu
  • Zvýšená teplota
  • Bolesti hlavy
  • Bolesti v krku, která zp?sobuje obtížn?jší polykání
  • Zdrsn?lý povrch jazyka
  • Zv?tšené mandle

Jak lé?it zán?t kr?ních mandlí?

V p?ípad?, že je onemocn?ní závažn?jší, ?ili máte vysokou teplotu, siln? vás bolí v krku a mandle jsou skute?n? hodn? zdu?elé, je bezpodmíne?n? nutné zajít k léka?i.

Lé?ba pak obvykle probíhá nasazením antibiotik. B?hem n?kolika málo dní by nemoc m?la odeznít. Je na míst? ?íci, že angína ?asto postihuje malé d?ti. V jejich p?ípad? návšt?vu léka?e neoddalujte.

Babské rady na zán?t kr?ních mandlí

?esnek

?esnek pat?í mezi ú?inné „léky“, které se využívají p?i mnoha onemocn?ních. Jeho zvýšený p?ísun m?že p?isp?t k rychlejšímu odezn?ní p?íznak? onemocn?ní. Bu? jej lze konzumovat zcela samotný, p?ípadn? si ud?lejte t?eba silnou ?esnekovou polévku ?i pomazánku.

Citron

Rovn?ž citron je ú?inným pomocníkem v boji se zán?tem. Jednou z možností jeho použití je to, že si z n?j p?idáním medu vytvo?íte kaši?ku, kterou budete po lži?kách konzumovat.

Dalším zp?sobem je opep?ení citronu a následn? jeho vyma?kání p?ímo do úst. Tuto i výše zmín?nou proceduru opakujte minimáln? dvakrát až t?ikrát denn?.

Vitamín C

Citron i další ovoce obsahuje vitamín C, který je d?ležitý pro váš imunitní systém. P?i onemocn?ní kr?ních mandlí tak doporu?uji zvýšit jeho p?ísun. Alternativou mohou být vitamínové tablety, lepší je však ?erstvé ovoce.

Bylinky

Nebyly by to babské rady, aby se v nich nevyskytovaly bylinky. Na zán?t kr?ních mandlí si p?ipravte usušenou a nadrcenou lípu (10 dílk?), he?mánek (5 dílk?), malinové listy (5dílk?), šalv?j (2dílky), mátu (2dílky) a anýz (1 dílek). Vše zalijte šálkem horké vody a nechte cca p?l hodiny vylouhovat. Poté sce?te a vypijte.

Kloktadlo

Na zán?t kr?ních mandlí pomáhá také kloktání. Bu? si kloktadlo m?žete koupit v lékárn?, nebo si jej p?ipravte podomácku. Sta?í k tomu lži?ka he?mánku, jitrocele, podb?lu, kop?ivy, máty a tymiánu.

Op?t nechte sm?s vylouhovat v horké vod?. Poté si odvar nalijte do úst a za?n?te kloktat, a to opakovan? po dobu n?kolika minut, minimáln? dvakrát denn?.

Jak dlouho nemoc potrvá?

Zán?t kr?ních mandlí je onemocn?ním, které zpravidla odezní b?hem p?ti až sedmi dn?. Krom? lék? a výše uvedených babských rad je dobré být v klidu, ideáln? na l?žku.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.52 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 25x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.


7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad?

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!