Jak odstranit zubní kámen a zubní plak: ?išt?ní a lé?ba

14. září 2013     komentáře (0)  792 objevnĂ˝ch slov

Zubní kámen poznáte podle toho, že jsou zuby v blízkosti dásní zažloutlé, v horším p?ípad? dokonce zabarvené až do hn?da.

Jak odstranit zubní kámen a zubní plak: ?išt?ní a lé?baJak odstranit zubní kámen a zubní plak: ?išt?ní a lé?ba

Zubní kámen poznáte podle toho, že jsou zuby v blízkosti dásní zažloutlé, v horším p?ípad? dokonce zabarvené až do hn?da.

Je faktem, že žádná domácí a lidová lé?ba neexistuje. V moment?, kdy se vám na zubech vytvo?í zubní kámen, poradí si s ním pouze specialista, který jej mechaniky odstraní.

Vy sami si však m?žete dát záležet na tom, aby se zubní kámen na vašem chrupu v?bec neobjevil a p?edešli ste tak vzniku zubního kazu. D?ležitou roli zde hraje správná pé?e o zuby a prevence.

?išt?ní zubního kamene

Zubní kámen vzniká ze zubního plaku. Zatímco plak je možné pomocí klasické pé?e o zuby odstranit, jeho ztvrdlá forma v podob? zubního kamene je b?žným zp?sobem neodstranitelný.

Je totiž pevn? uchycen na zubu. Snaha o jeho podomácké odstran?ní by mohla narušit celkovou strukturu zubu, ?ímž byste si p?ivodili další komplikace.

Zubní kámen tedy odstra?uje vždy specialista, tedy zubní léka? nebo dentální hygienista. V sou?asné dob? je nejb?žn?jším postupem odstran?ní pomocí ru?ních nástroj?. Existuje však také ú?inn?jší a mén? bolestivý zákrok pomocí ultrazvuku.

Po použití ultrazvuku nebo i mechanických ru?ních nástroj? se m?že stát, že na zubu zbudou ješt? mikro?ástice zubního kamene. I ty je nutné odstranit. Používají se k tomu speciální leštící pasty.

K vyhlazení zubu a zabrán?ní tvorba dalšího zubního kamene je osv?d?ená také metoda, která se nazývá airpolishing. V tomto p?ípad? jsou zuby vy?išt?ny pomocí sm?si prášku s vodou.

K vy?išt?ní zubního kamene se obvykle nepoužívá anestezie, vše probíhá bez nutnosti umrtvení oblasti, v níž dochází k zákroku.

Jak ?istit zubní plak?

Tvorb? zubního kamene p?edchází usazování zubního plaku. Pokud tedy nechcete, aby se vám na zubech vytvo?il zubní kámen, je d?ležité pe?ovat o zuby tak, aby nedošlo k tvorb? plaku.

Základem je pravidelné ?išt?ní zub? zubním kartá?kem. Jím však odstraníte pouze plak z p?ední ?ásti zub?.

Pro odstran?ní plaku z mezizubních ?ástí je nutné použít mezizubní kartá?ky a dentální nit. Pomoci mohou také antibakteriální ústní vody. Jejich volbu je vhodné konzultovat s léka?em.

Co je pot?eba k odstran?ní?

  • Zubní kartá?ek
  • Zubní pasta
  • dentální nit
  • Mezizubní kartá?ek
  • Antibakteriální ústní voda

Návšt?va léka?e (odstran?ní zubního kamene pomocí ultrazvuku nebo ru?ních stomatologických nástroj?)

Jaké budou náklady na odstran?ní?

K odstran?ní zubního plaku je zapot?ebí mít k dispozici všechny výše uvedené hygienické prost?edky.

Ústní vody obsahují látky, které pomáhají k regeneraci zub?, dásní a dokážou ni?it bakterie, které vytvá?í podhoubí k vzniku zubního plaku a zubního kamene. Lze je po?ídit od 90 K?.

Rozhodn? také investujte do kvalitní zubní pasty a gely, které dokáží ú?inn? odstra?ovat zubní plak.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Kaz v zubu je problémem, který b?hem života postihne snad každého z nás. P?í?inou jeho vzniku m?že být nedostate?ná a nekvalitní ústní hygiena, špatné stravovací návyky, genetické dispozice, ale také nap?íklad i malá produkce slin.

15 tip?, jak odstranit zápach z úst a co zaru?en? pom?že?

15 tip?, jak odstranit zápach z úst a co zaru?en? pom?že?

Zápach z úst je nep?íjemný zejména pro lidi z vašeho okolí. M?že být p?itom zp?soben mnoha faktory. Každý z nás by m?l dbát na hygienu tak, aby tomuto problému p?edešel. I ve chvíli, kdy si však poctiv? a pravideln? ?istíte zuby, zápach z úst p?esto m?že být cítit.


Jak odstranit kožní znaménka?

Jak odstranit kožní znaménka?

Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?.

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!