T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

29. říjen 2013     komentáře (0)  419 objevnĂ˝ch slov

Malé procento žen má ke konci t?hotenství problémy s onemocn?ním, které se nazývá t?hotenská cholestáza. Provází je p?edevším intenzivní sv?d?ní pokožky. Nemoc není ani tak nebezpe?ná pro samotnou nastávající maminku, jako spíše pro správný vývoj plodu. V krajních p?ípadech totiž napomáhá k p?ed?asnému porodu, zvyšuje se také riziko úmrtí plodu v d?loze.

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

Malé procento žen má ke konci t?hotenství problémy s onemocn?ním, které se nazývá t?hotenská cholestáza. Provází je p?edevším intenzivní sv?d?ní pokožky.

Nemoc není ani tak nebezpe?ná pro samotnou nastávající maminku, jako spíše pro správný vývoj plodu. V krajních p?ípadech totiž napomáhá k p?ed?asnému porodu, zvyšuje se také riziko úmrtí plodu v d?loze.

Co je cholestáza?

Cholestáza má p?í?inu zejména ve špatné ?innosti jater a žlu?níku. To je vyvoláno nejspíše t?hotenskými hormony. Špatnou ?innosti t?chto orgán? dochází k poruše pr?toku žlu?ových kyselin a následn? pak ke zhoršenému trávení tuk?. S tím, jak se kyseliny dostanou do krevního ob?hu, vyvolá to pocit sv?d?ní pokožky.

Jak poznat cholestázu?

Hlavními p?íznaky t?hotenské cholestázy jsou p?edevším:

Sv?d?ní

Intenzivní sv?d?ní v pokro?ilejší fázi t?hotenství bývá ?asto nejhmatateln?jším p?íznakem toho, že žena trpí cholestázou. Sv?d?ní se týká hlavn? partií v oblastech dlaní, p?ípadn? se projevuje i na chodidlech doty?né.

Tmavší mo?

Mo? b?hem cholestázy výrazn? tmavne, což souvisí se špatnou ?inností vnit?ních orgán?.

Sv?tlejší stolice

Oproti mo?i naopak stolice b?hem cholestázy ?asto zesv?tlá.

Nechutenství

N?které t?hotné ženy, u nichž je posléze diagnostikována cholestáze, mohou trp?t také ztrátou chuti k jídlu.

Lé?ba cholestázy

Pokud se u vás v období t?hotenství za?nou objevovat p?íznaky této nemoci, je nutné to vždy sd?lit léka?i, který provede pot?ebné rozbory mo?i a krve, na základ? nichž nemoc vylou?í ?i diagnostikuje.

Ke zmírn?ní pocitu sv?d?ní se dají po odborné konzultaci používat léky, které obsahují kortikosteroidy. Pomocí lé?by je nutné upravit tok žlu?ových kyselin.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?iny

Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?iny

U žen b?hem jejich života objevují r?zné výkyvy organismu. ?astým jevem jsou návaly horka, které ženy poci?ují v oblasti obli?eje a horních kon?etin. Problém m?že mít n?kolik p?í?in. Teprve podle jejich identifikace je možné provést ú?innou lé?bu.

Jak bezpe?n? vytáhnout p?isáté klíšt? a jaké jsou p?íznaky nákazy?

Jak bezpe?n? vytáhnout p?isáté klíšt? a jaké jsou p?íznaky nákazy?

Zakousnuté klíšt? m?že natropit spoustu neplech. Situaci, kdy se vám klíšt? p?isaje na k?ži, se nem?žete stoprocentn? vyhnout, ani když budete používat nejkvalitn?jší repelenty.


Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

Mozková mrtvice neboli cévní mozková p?íhoda je onemocn?ním, na které v ?eské republice umírá mnoho lidí. P?i v?asném zjišt?ní p?íznak? lze však tomu nejhoršímu zabránit. Abyste riziko mrtvice minimalizovali, je rovn?ž dobré v?d?t, jaká jsou preventivní opat?ení. To vše se dozvíte v dnešním ?lánku.

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!