Samovolný potrat: P?íznaky a lé?ba

10. prosinec 2013     komentáře (0)  547 objevnĂ˝ch slov

Velmi nep?íjemnou záležitostí, která potkává mnoho žen, je samovolný potrat. Má to nejen zdravotní dopad, ale p?sobí to také na psychiku ženy. Pocit, že ztratila nenarozené dít? ješt? p?ed tím, než se vlastn? do t?hotenství po?ádn? vžila, je skute?n? pro mnoho žen a dívek velkou ranou.

Samovolný potrat: P?íznaky a lé?baSamovolný potrat: P?íznaky a lé?ba

Velmi nep?íjemnou záležitostí, která potkává mnoho žen, je samovolný potrat. Má to nejen zdravotní dopad, ale p?sobí to také na psychiku ženy. Pocit, že ztratila nenarozené dít? ješt? p?ed tím, než se vlastn? do t?hotenství po?ádn? vžila, je skute?n? pro mnoho žen a dívek velkou ranou.

Co je samovolný potrat?

P?i samovolném potratu dochází k tomu, že plod je již v ?asné fázi poškozen a dochází k jeho odum?ení, a to bez cizího zavin?ní. Rozlišují se dva základní typy samovolného potratu. Pokud nastává v období prvních 12 týdn? t?hotenství, jedná se o ?asný potrat.

V p?ípad?, že prob?hne mezi 13. – 28. týdnem t?hotenství, jde již o pozdní samovolný potrat.

P?íznaky samovolného potratu

Žena samoz?ejm? pozná, kdy došlo k samovolnému potratu. Zejména tehdy, když jde o pozdní potrat.

Mezi nej?ast?jší p?íznaky u ?asného samovolného porodu pat?í:

  • Bolesti v d?sledku stah?
  • Krvácení

Co se tý?e pozdního potratu, hlavními p?í?inami jsou:

  • Bolesti
  • Výtok plodové vody

P?í?iny samovolného potratu

P?í?in, které zp?sobují samovolný potrat, p?ípadn? na n?j mohou mít vliv, existuje celá ?ada. Problém bývá ?asto ve špatné životospráv? nastávající matky, ovšem m?že tkv?t také p?ímo v plodu, který je vadný a poškozený.

Z hlediska životosprávy mají negativní vliv nap?íklad kou?ení b?hem t?hotenství, vysoké dávky kofeinu v podob? kávových nápoj?, samoz?ejm? pak také konzumace drog a alkoholu. Ženy, které berou drogy a pijí alkohol, jsou na samovolný potrat mnohem náchyln?jší.

Lé?ba

Jakmile žena b?hem t?hotenství za?ne krvácet z d?lohy, p?ípadn? ji sužují nep?íjemné bolesti, které jsou spojeny s d?ložními stahy, je bezpodmíne?n? nutné se co nejrychleji dopravit do nemocnice, na porodní odd?lení.

Hrozí-li samovolný potrat, je pot?eba být v naprostém klidu na l?žku. Léka?i pak podávají zvýšené množství vitamín? a také speciální léky.

Pokud je samovolný potrat již v pokro?ilejším stadiu, léka?i obvykle t?hotenství ukon?í.

Co je pot?eba

  • Ihned navštívit léka?e (porodní odd?lení v nemocnici)
  • Klid na l?žku
  • Zvýšený p?ísun vitamín?

Samovolnému potratu nikdy nelze se stoprocentní jistotou zamezit. Pokud se tato nep?íjemná událost stane, je vhodné taktéž v p?ípad? pot?eby navštívit psychologa, který toto období pom?že žen? lépe a rychleji p?ekonat.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.41 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 17x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!