Jak se zbavit kvasinkové infekce? P?íznaky a lé?ba

20. bĹ™ezen 2014     komentáře (0)  772 objevnĂ˝ch slov

Kvasinková infekce je onemocn?ním, které se vyskytuje výhradn? u žen. Jde o infekci, která se projevuje výtoky z pochvy. Doprovází je nep?íjemné sv?d?ní i další p?íznaky.

Jak se zbavit kvasinkové infekce? P?íznaky a lé?baJak se zbavit kvasinkové infekce? P?íznaky a lé?ba

Kvasinková infekce je onemocn?ním, které se vyskytuje výhradn? u žen. Jde o infekci, která se projevuje výtoky z pochvy. Doprovází je nep?íjemné sv?d?ní i další p?íznaky.

Lé?bu kvasinkové infekce je t?eba vždy konzultovat s léka?i, existují ovšem i babské rady, které mohou napomoci k rychlejšímu odezn?ní nemoci. B?hem života se s kvasinkovou infekcí setká tém?? každá žena. D?ležité je dodržovat správnou hygienu, nosit ?isté spodní prádlo.

P?íznaky kvasinkové infekce

Základní p?íznakem kvasinkové infekce je charakteristický bílý výtok z pochvy. Ten je zp?soben výskytem bakterií v pochv?.

Dalšími pr?vodními p?íznaky onemocn?ní jsou sv?d?ní v oblasti pochvy, které mnohdy p?echází až v pálení. Práv? tyto jevy zp?sobují, že je infekce velmi nep?íjemnou záležitostí. Poševní výtok navíc m?že lehce zapáchat.

V n?kterých p?ípadech m?žete pocítit také bolesti ve chvíli, kdy jdete na toaletu. Krom? toho se u n?kterých z vás objeví i menší bolesti v oblasti b?icha a podb?išku.

Jak kvasinkové infekci p?edejít?

Aby vás kvasinková infekce netrápila, je d?ležité dbát p?edevším na kvalitní hygienu intimních míst, tedy pravidelnou koupel. V p?ípad?, že už se objeví náznaky infekce, vyhýbejte se na ur?itý ?as použití toaletních mýdel, která jsou parfémovaná.

D?ležitým preventivním opat?ením je nošení ?istého spodního prádla. Velmi ?asto je kvasinková infekce zp?sobena také tím, že na sob? máte delší dobu mokré plavky. Vlhkost je totiž ideální pro zvýšený výskyt bakterií. Ve chvíli, kdy vyjdete z bazénu ?i z koupališt?, ihned se rad?ji p?evlékn?te do suchého.

Jako preventivní opat?ení lze považovat také nošení vhodných kalhot. Ty by nem?ly být p?íliš t?sné.

Jak lé?it kvasinkovou infekci?

Odborná lé?ba

Pokud se u vás projeví p?íznaky kvasinkové infekce, rozhodn? byste m?la zajít k léka?i. ?ím rychleji se za?ne s lé?bou, tím snadn?ji se infekce zbavíte a zárove? se vyhnete tomu, že se u vás bude brzy opakovat.

Odborné lé?b? p?edchází výt?r, na základ? n?hož jsou zjišt?ny p?í?iny infekce. Obvykle vám pak doktor p?edepíše léky, které mohou být ve form? ?ípk?, ale také r?zných mastí a gel?. Pomocí nich dojde ke snížení množství bakterií, nastolí se bakteriální rovnováha.

Domácí lé?ba

Krom? toho, že navštívíte léka?e, jenž vám p?edepíše léky, m?žete k rychlejšímu p?ekonání infekce p?isp?t i vy sama, a to pomocí osv?d?ených babských rad.

Na kvasinkovou infekci zabírá nap?íklad oby?ejný bílý jogurt, který nanesete do okolí intimních míst. Jogurt totiž obsahuje bakterie, které mohou pomoci nastolit bakteriální rovnováhu. D?ležité je ovšem sd?lit, že je tato metoda ú?inná spíše jen v prvotních fázích, kdy infekce ješt? není p?íliš rozší?ená.

Krom? toho m?žete použít také hygienické p?ípravky, které jsou b?žn? k dostání v obchodech. Obsahují kyselinu mlé?nou, jež pomáhají zamezit tvorb? kvasinek.

Jak dlouho to potrvá?

Lé?ba kvasinkové infekce pod odborným dohledem a s náležitými léky potrvá zhruba jeden týden. Záleží samoz?ejm? na tom, v jakém stádiu se s lé?bou za?ne.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.25 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupy

Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupy

Už vám n?kdo ?ekl, že máte roupy? Obvykle se tento pojem používá ve chvíli, kdy lenošíte a nevíte, co d?lat. Ze zdravotního hlediska jde však o infek?ní onemocn?ní. Roup d?tský je parazitem, který se vyskytuje ve st?evech, tenkém i tlustém. Jak už z názvu vyplývá, jde p?edevším o infekci, která se v…

7 tip?, jak se zbavit vší?

7 tip?, jak se zbavit vší?

Veš d?tská je drobným hmyzem, který se živí krví. Usidluje se výhradn? ve vlasech na hlav?. A?koliv by se z názvu mohlo zdát, že jde pouze o záležitost, která se týká malých d?tí, opak je pravdou, m?že napadnout také dosp?lého ?lov?ka. Zbavit se vší není nic jednoduchého, avšak je to zcela nezbytné.


10 rad, jak se zbavit škytavky

10 rad, jak se zbavit škytavky

Každý z nás jist? dob?e ví, co je to škytavka. Nejedná se o žádnou závažnou nemoc, která by m?la n?jak zásadní vliv na naše zdraví. Jde spíše o to, že nás obvykle p?epadne v nejmén? vhodný okamžik.

5 tip?, jak se zbavit trémy

5 tip?, jak se zbavit trémy

Snad každý z nás to zná. Ve chvíli, kdy jde na pracovní pohovor, má zkoušku ve škole, p?ípadn? n?jakou jiné d?ležité setkání, p?ichází na n?j tréma. N?kdo je vyloženým trémistou, což se pak ve výsledku hodn? projevuje, jiní z nás trému poci?ují jen výjime?n? a neovliv?uje je tolik. Dá se ale s trémo…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!