Jak vypadá zdravé stravování b?hem dne? Jak udržovat vyvážený jídelní?ek

16. říjen 2015     komentáře (0)  716 objevnĂ˝ch slov

Zdravý a vyvážený jídelní?ek je základním p?edpokladem k tomu, aby se vám vyhýbala onemocn?ní. Jak má vypadat vyvážená strava a jakých zásad se držet? To se dozvíte v dnešním ?lánku.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Zdravý a vyvážený jídelní?ek je základním p?edpokladem k tomu, aby se vám vyhýbala onemocn?ní. Jak má vypadat vyvážená strava a jakých zásad se držet? To se dozvíte v dnešním ?lánku.

Denní složení jídelní?ku

I p?i náro?ném denním programu si vyhra?te ?as na to, abyste se mohli dob?e a vydatn? najít. D?ležitý je zejména pravidelný režim.

Denní strava se má skládat z 5 chod? – snídan?, dopolední sva?iny, ob?du, odpolední sva?iny a ve?e?e.

Snídan?

Tvo?í základ celého denního stravovacího režimu. Musí vás dostate?n? „nastartovat“, abyste se hned po ráno necítili hladoví a unavení. Metabolismu po snídani za?ne fungovat, nastartují se st?eva. Každá snídan? by m?la tvo?it zhruba 20% energetického p?íjmu dne.

Ideální ?as na snídani je 30 – 60 minut poté, co se probudíte.

Dopolední sva?ina

Ani vydatná snídan? vám nemusí vysta?it do ob?da. D?ti i dosp?lí by do svého jídelní?ku m?li za?adit také dopolední sva?inu, která se m?že skládat nap?íklad z ovoce, jogurtu apod. Udrží metabolismus v chodu, t?lo si udrží dostatek energie, budete se lépe soust?edit na práci.

Sva?inu si naplánujte zhruba do poloviny ?asu mezi snídaní a ob?dem, ideáln? kolem 10. hodiny. Co se tý?e energetického p?íjmu, m?la by ?init zhruba 10% denního p?ísunu.

Ob?d

V ?esku je ob?d tradi?n? hlavním jídlem, což je rozdíl oproti anglo-americkému stylu. Proto byste si na n?j m?li dop?át více ?asu a hlavn? mu v?novat nejv?tší pozornost. Pokud se „odbudete“ sendvi?em, m?že se stát, že b?hem odpoledne ztratíte veškerou energii, unavíte se a nebudete schopni se soust?edit.

Ob?d by m?l z energetického hlediska zaujímat cca 30% denního p?íjmu. Ideální je vynechat tu?ná, t?žká jídla, která organismus dlouho a t?žce zpracovává. Nezapome?te na zeleninu.

Odpolední sva?ina

Platí zde stejná pravidla jako v p?ípad? dopolední sva?inky. Je d?ležité, aby m?l organismus vyrovnanou hladinu cukr?.

Ve?e?e

Druhé hlavní jídlo dne. D?ležité je, abyste ve?e?i nenechávali na p?íliš pozdní hodinu, t?sn? p?ed tím, než jdete spát. Ideální ?as na ve?e?i je kolem 7. hodiny ve?erní.

Ve strav? by nem?l být p?íliš vysoký obsah sacharid?, které nestartují metabolismu. Necht?lo by se vám pak ve?er spát, organismus by stále pracoval.

Tipy na zdravé stravování

  • Jíst menší porce ve více chodech
  • Dodržovat ?asové intervaly mezi jednotlivými chody ( min. 2 hodiny)
  • Nevynechat p?ísun zeleniny ( min. 200G/den) a ovoce ( 2 – 3 ks/den)
  • Ve?e?et minimáln? 2 hodiny p?ed spánkem
  • Snídat do 1 hodiny po probuzení
  • Dodržovat pitný režim (min. 2 litry tekutin denn?)
  • Každé jídlo pe?liv? žvýkat
  • Jídlo nehltat

Pokud si nejste jisti, zda se stravujete zdrav?, p?ípadn? zda nep?ekra?ujete doporu?ený denní energetický p?íjem (záleží na postav?, v?ku a dalších kritériích), je vhodné se obrátit na odborníky, kte?í vám pomohou sestavit vyvážený jídelní?ek.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.

Jak se správn? a zdrav? saunovat?

Jak se správn? a zdrav? saunovat?

Pobyt v saun?, a? už domácí ?i ve?ejné, pat?í k tomu nejlepšímu, co m?žete ud?lat pro své zdraví. Pravidelné saunování p?ispívá ke zvýšení imunity, otužilosti a má i další blahodárné ú?inky. Je však zapot?ebí jej provád?t správn?, jinak se míjí ú?inkem a vašemu t?lu spíše uškodí. V dnešním ?lánku se…


Jak pe?ovat o vousy, aby byly krásné a zdravé

Jak pe?ovat o vousy, aby byly krásné a zdravé

Ur?it? jste si všimli, že se u muž? v posledních letech vrací do módy plnovousy, kníry a nejr?zn?jší moderní sest?ihy namísto dokonale oholených hladkých tvá?í. Každý muž, který si nechá nar?st strništ?, by však m?l v?d?t, jak se o vousy má správn? pe?ovat. V opa?ném p?ípad? bude už po n?kolika dnec…

18 tip?, jak p?edejít ucpání cév: P?íznaky a prevence

18 tip?, jak p?edejít ucpání cév: P?íznaky a prevence

Ucpané cévy jsou závažným onemocn?ní, které je jedním z nej?ast?jších d?vod? úmrtí osob. ?eská republika v tomto ohledu pat?í ke sv?tové špi?ce ve špatném slova smyslu. Na choroby a nemoci, které mají p?í?inu práv? v ucpaných cévách, zde umírá velké procento populace.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!