Jak zabránit nadm?rnému pocení?

22. září 2013     komentáře (0)  738 objevnĂ˝ch slov

Pocení je u lidí zcela p?irozeným jevem. T?lo tím reguluje svoji teplotu. Zejména v okamžiku, kdy se zvyšuje t?lesná teplota, musí se organismus ochladit, což probíhá práv? pocením. Pokud by t?lo nevylu?ovalo pot, mohlo by snadno dojít k p?eh?átí organismu. Pocení však má svoje meze. Nikomu jist? není p?íjemné, když se potí p?íliš. Dotýká se to také jeho okolí. Pot totiž zrovna nevoní. Existují triky, jak zamezit nadm?rnému pocení.

foto: wikipedia.orgfoto: wikipedia.org

Pocení je u lidí zcela p?irozeným jevem. T?lo tím reguluje svoji teplotu. Zejména v okamžiku, kdy se zvyšuje t?lesná teplota, musí se organismus ochladit, což probíhá práv? pocením. Pokud by t?lo nevylu?ovalo pot, mohlo by snadno dojít k p?eh?átí organismu.

Pocení však má svoje meze. Nikomu jist? není p?íjemné, když se potí p?íliš. Dotýká se to také jeho okolí. Pot totiž zrovna nevoní. Existují triky, jak zamezit nadm?rnému pocení.

Postupy, jak ú?inn? zabránit pocení

Zm?na jídelní?ku

Nadm?rné pocení je ?asto vyvoláno špatnou životosprávou. K vyšší aktivit? potních žláz hodn? napomáhá nadm?rná konzumace alkoholu, pití ?erné kávy.

Lidé se také potí ?ast?ji ve chvíli, kdy konzumují velké množství ko?en?ných a slaných jídel. Proto je pot?eba upravit sv?j jídelní?ek tak, aby byl p?ísun t?chto potravin omezen na zdravé množství.

Pravidelná hygiena

Zabránit pocení se pravidelnou koupelí nedá, nicmén? ?lov?k se díky ranní sprše vyhne tomu, že bude odérem z potu cítit b?hem celého dne, kdy to pak m?že obt?žovat jeho kolegy v práci, spolucestující v hromadné doprav?, zkrátka celé jeho okolí.

Každé ráno, než se vydáte z domova, se proto d?kladn? osprchujte. Používejte také vhodné sprchové gely a mýdla.

Koupel v dubové k??e

Jednou z možností je koupel v dubové k??e. Ta proti nadm?rnému pocení p?sobí pom?rn? efektivn?. Stejn? dob?e ú?inkuje také koupel v octanu hlinitém.

Odstran?ní potních žláz

Operativní odstran?ní potních žláz je krajní záležitostí, kterou lze doporu?it snad jen v p?ípad?, že už nic jiného nepomáhá a problémy s nadm?rným pocením jsou p?íliš velké.

Depilace a epilace

Depilací míst, kde máte zv?tšený výskyt ochlupení, napomáhá nejen ke snížení pocení, ale také k tomu, že pot není tolik cítit navenek.

Nošení oble?ení z p?írodních materiál?

Od?vy z p?írodních materiál?, zejména bavlny, jsou dob?e prodyšné. Díky tomu se t?lo náležit? vyv?trá a nedochází tak k jeho p?eh?ívání. Tím je logicky snížena produkce potu.

Používání antiperspirant? a deodorant?

Kosmetické produkty sice nezabrání tvorb? potu, nicmén? dokážou alespo? umn? skrýt jeho charakteristický zápach. Je vhodné volit takové antiperspiranty, které mají dlouhou výdrž.

Použití dopl?k? stravy

V obchodech jsou dnes k mání dopl?ky stravy, které jsou p?ímo ur?eny k zabrán?ní nadm?rnému pocení.

P?íkladem je t?eba produkt Chlorella Japan, který díky svému složení podporuje kožní metabolismus a p?sobí do jisté míry jako p?írodní deodorant. Je vyvinut ve form? tablet, které užíváte pravideln? p?ed jídlem.

Co je pot?eba k zabrán?ní nadm?rného pocení

  • Pravidelná hygiena
  • Používání antiperspirant? a deodorant?
  • Koupele v dubové k??e ?i octanu hlinitém
  • Pravidelná depilace a epilace
  • Používání dopl?k? stravy
  • Vhodný jídelní?ek

Jaké budou náklady p?i zabrán?ní nadm?rného pocení?

Pokud vás obt?žuje p?ílišné pocení, asi neposta?í jen pravidelné koupele a sprchy.

V tomto p?ípad? je ur?it? vhodné zkusit n?jaké speciální dopl?ky stravy, a? už se bude jednat o zmín?ný produkt Chlorella Japan, který po?ídíte v balení se 750 tabletami za cenu 405 K?, nebo další p?ípravky proti pocení.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

Každé z nás to d?íve ?i pozd?ji potká – na hlav? se za?nou objevovat šedivé vlasy, nejprve jen výjime?né, s pokro?ilým v?kem pak stále intenzivn?ji. Dá se šediv?ní vlas? zabránit a pro? vlastn? vlasy šediví?

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Padání vlas? sice ?ast?ji postihuje muže, nicmén? nevyhýbá se ani ženám. U nich však lze vypozorovat i jiné p?í?iny. V jednom z p?edchozích ?lánk? jsme si nastínili, pro? padají vlasy muž?m, v tomto ?lánku se tedy zam??íme na tentýž problém u žen.


6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

Padání vlas? je ?ast?ji problémem u muž?. M?že být zp?sobeno mnoha faktory. K zabrán?ní padání vlas? je d?ležitá prevence, pravidelné a správné mytí vlas? a další postupy.

Jak zabránit tvorb? pupínk? a podrážd?ní po holení?

Jak zabránit tvorb? pupínk? a podrážd?ní po holení?

Holení je pro v?tšinu muž? prakticky denní povinností. Mnozí z vás jej však doslova nesnášejí. Také se vám stává, že vám po holení vyraší pupínky a pokožka je n?jakou dobu podrážd?ná a zarudlá? Pak se bu? špatn? holíte, nebo nepoužíváte kvalitní p?ípravky po holení.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!