Jak p?edejít nadýmání?

11. listopad 2013     komentáře (2)  866 objevnĂ˝ch slov

Nadýmání je stavem, který se ?as od ?asu nevyhne nikomu z nás. Jde o to, že ve st?evech organismu se tvo?í p?íliš velké množství plyn?. Ty pak logicky musejí ven, což je nep?íjemné nejen pro nás, ale mnohdy zejména pro naše okolí, které samoz?ejm? následky našeho nadýmání a s tím spojené vypoušt?ní plyn? výrazn? poci?ují.

Jak p?edejít nadýmání?Jak p?edejít nadýmání?

Nadýmání je stavem, který se ?as od ?asu nevyhne nikomu z nás. Jde o to, že ve st?evech organismu se tvo?í p?íliš velké množství plyn?. Ty pak logicky musejí ven, což je nep?íjemné nejen pro nás, ale mnohdy zejména pro naše okolí, které samoz?ejm? následky našeho nadýmání a s tím spojené vypoušt?ní plyn? výrazn? poci?ují. Abyste se nemuseli styd?t s pr?vodními jevy, které plynatost provázejí, je dobré v?d?t, jak se dá nadýmání p?edejít, p?ípadn? alespo? minimalizovat jeho vznik.

Co je nadýmání

Ve st?evech se vytvá?ejí plyny v d?sledku zpracování potravin organismem, následného vst?ebávání a vylu?ování. P?íliš velké množství plyn? vede k nadm?rnému zat?žování st?ev, které vrcholí únikem plynu do okolí.

P?estože se obvykle nejedná o žádné zvláš? závažné onemocn?ní, je nep?íjemné. ?asto jej doprovází silné bolesti. D?ležité je i psychický faktor. Nikomu jist? není p?íjemné, když své okolí „zamo?uje“ plyny, které vycházejí z jeho nitra.

Nahromad?ný plyn, který se v d?sledku nadm?rné plynatosti akumuluje, poté vychází kone?níkem. Z nejv?tší ?ásti je v plynu obsažen dusík, dále rovn?ž metan ?i oxid uhli?itý.

P?í?iny nadýmání

Hlavní p?í?inou nadýmání bývá konzumace n?kterých druh? potravin, zejména lušt?nin, dále pak také vybraných druh? ovoce (švestky, hrušky…) ?i zeleniny (zelí, kv?ták…). Zejména jejich zapíjením dochází ke zvýšení objemu plyn?, které vyústí v nadm?rnou plynatost.

Nadýmání m?že být dále vyvoláno také alergickými reakcemi na ur?ité potraviny. Nap?íklad ve chvíli, kdy sníte potraviny s obsahem je?mene ve chvíli, kdy trpíte celiakií. Plyny vznikají ve chvíli, kdy je narušena st?evní mikroflóra. To znamená, že v t?le dojde k nerovnováze mezi kvasinkami a bakteriemi.

Prevence

P?i prevenci je p?edevším pot?eba se zam??it na potraviny, které konzumujete. Není tajemstvím, že ur?ité potraviny výrazn? p?ispívají k nadm?rné plynatosti. Pakliže chcete nadýmání p?edejít, je vhodné je zcela vy?adit z jídelní?ku, p?ípadn? alespo? omezit jejich strávené množství.

Potraviny

Pakliže nejste zvyklí na pravidelný p?ísun lušt?nin, pak jejich náhlá konzumace m?že snadno vyvolat práv? nadýmání. Obsahují totiž vlákninu, které p?ispívá k rychlejšímu kvašení potravin, b?hem n?hož dochází k tvorb? plyn?. Pokud tedy chcete p?edejít nadm?rné plynatosti, omezte p?ísun lušt?nin – fazolí, hrachu, ?o?ky atd. Je ale na míst? sd?lit, že p?i pravidelné konzumaci si t?lo na tyto potraviny ?asem zvykne a plynatost pak není tak razantní jako u lidí, kte?í lušt?niny konzumují skute?n? málo.

K nadýmání p?ispívá také nadm?rná konzumace solených jídel. S?l sice váš organismus pot?ebuje, nicmén? jist? ne v p?íliš velkém množství.

Pitný režim

Zvýšené nadýmání je n?kdy vyvoláno také nedostate?ným p?ísunem tekutin. Pokud se tak chcete vyvarovat situaci, kdy své okolí budete obt?žovat plyny, zam??te se na dodržení správného pitného režimu. Omezte sycené nápoje a dejte p?ednost ?isté vod?.

Špatné stravovací návyky

Vliv na nadm?rnou plynatost nemají jen samotné potraviny, ale také špatné stravovací návyky. Jídlo je pot?eba vždy konzumovat v rozumném množství. Ur?it? jej nehltejte, všechna sousta p?ed polknutím dob?e rozžvýkejte.

Hlavní p?íznaky

Nadýmání doprovází n?kolik p?íznak?. Projevují se v r?zné intenzit? podle toho, kolik plynu je ve st?evech akumulováno. Zde jsou hlavní p?íznaky:

  • Bolesti b?icha
  • Bolest st?ev
  • Nafouklé b?icho
  • Zácpa

Jak rychle odstranit plynatost

Pakliže už vás bolí b?icho a je jasné, že vás potkal problém s nadýmáním, je pot?eba organismus co nejrychleji dostat „do p?vodního stavu“.

K rychlejšímu odstran?ní nadm?rné plynatosti pomáhá zlepšená cirkulace. K uvoln?ní st?ev dojde nap?íklad jemnou masáží b?icha. Pomáhá také zvýšený pohyb. T?lo pak pracuje rychleji a plyny se z n?j logicky dostanou snadn?ji.

Pokud je plynatost doprovázena zácpou, využijte léky a prost?edky na zácpu.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (2)

Reklama

Čtěte také...

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý je bylinou, která se v léka?ství a lé?itelství používá již odnepam?ti. Jde o rostlinu, která se u nás vyskytuje na mnoha místech. Roste hlavn? v nížinách, a to na sušších teplých místech.

Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupy

Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupy

Už vám n?kdo ?ekl, že máte roupy? Obvykle se tento pojem používá ve chvíli, kdy lenošíte a nevíte, co d?lat. Ze zdravotního hlediska jde však o infek?ní onemocn?ní. Roup d?tský je parazitem, který se vyskytuje ve st?evech, tenkém i tlustém. Jak už z názvu vyplývá, jde p?edevším o infekci, která se v…


Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznaky

Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznaky

Zná to snad každý z vás. P?ijdete na toaletu, a p?estože máte st?eva doslova nacpaná k prasknutí, nem?žete ze sebe nic vydat. Zácpa je pom?rn? ?astým problémem, s nímž se však dá pom?rn? rychle a ú?inn? skoncovat, a to pomocí n?kolika metod.

Jak lé?it potravinou alergii? Nej?ast?jší potravinové alergeny

Jak lé?it potravinou alergii? Nej?ast?jší potravinové alergeny

V jednom z minulých ?lánk? jsme si popsali, jak se projevuje celiakie a jakým zp?sobe se dá lé?it, p?ípadn? co musí ?lov?k ud?lat, aby jej nemoc neohrožovala. Celiakie však zdaleka není jediným p?ípadem takzvané potravinové alergie. Lidé jsou alergi?tí i na ?adu dalších potravin.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Martina

středa, 8. říjen 2014
18:53

Já se snažím dodržovat všecky výše zmín?né pravidla,ale i p?esto se s nadýmáním a plynatostí potýkám...Na doporu?ení jsem zkusila Espumisan a dnes už si bez n?j nedokážu život p?edstavit....tobolky jdou koupit bez p?edpisu,cena je velice p?íjemná,lék simetikon p?sobí ve st?evech a jdou brát dlouhodob?....já mohu jen doporu?it!!!


Napsal: Martina [Odpovědět]

Kate?ina

ÄŤtvrtek, 6. listopad 2014
13:20

Na nadýmání si v?tšinou jako první uva?ím fenyklovo-kmínový ?aj...když nepom?že, mám vyzkoušené tobolky Espumisan - ty zatím vždy zabraly. Sestra je dávala v podob? kapek i synkovi na prdíky a pomohly.


Napsal: Kate?ina [Odpovědět]