Jak na k?e?e v nohách? Pro? vznikají a jak problémy vylé?it

6. listopad 2013     komentáře (1)  773 objevnĂ˝ch slov

K?e?e postihnou b?hem života snad každého z nás. Jde o stav, kdy se stáhne svalstvo. B?hem k?e?e m?žete pocítit bolest, zhorší se možnost pohybu a ovládání sval?. Stav zpravidla b?hem pár vte?in odezní.

Jak na k?e?e v nohách? Pro? vznikají a jak problémy vylé?itJak na k?e?e v nohách? Pro? vznikají a jak problémy vylé?it

K?e?e postihnou b?hem života snad každého z nás. Jde o stav, kdy se stáhne svalstvo. B?hem k?e?e m?žete pocítit bolest, zhorší se možnost pohybu a ovládání sval?. Stav zpravidla b?hem pár vte?in odezní.

P?í?iny vzniku k?e?í

K?e?e vznikají z mnoha d?vod?. Nej?ast?ji vás trápí ve chvíli, kdy jste prochladlí. Svaly se tak stahují i v noci, kdy jste špatn? p?ikrytí. Dalšími faktory jsou onemocn?ní, která se týkají cév a nerv?. Vliv má i nedostate?ný p?ísun tekutin. K?e?e v nohách i dalších partiích se objevují také proto, že vaše t?lo nemá dostatek vitamín? ?i minerál?.

K?e?e jako d?sledek onemocn?ní

K?e?e se ?asto vyskytují ve chvíli, kdy dojde k ucpání žil, tedy stavu, který se odborn? nazývá trombóza. Dále se svalové stahy vyskytují také ve chvíli, kdy trpíte na takzvané k?e?ové žíly. Ty jsou zp?sobovány ?astým a dlouhým sezením a mnoha dalšími faktory.

Nedostatek minerál?

Vznik k?e?í v nohách je vyvolán zejména nedostatkem ho??íku. Proto je pot?eba jej neustále dopl?ovat, a? už ve form? potravin a tekutin, nebo ve form? lék? a tablet. Za potížemi s k?e?emi m?že stát i nedostatek vápníku.

Nedostatek vitamín?

K?e?e v nohách vznikají p?edevším v d?sledku toho, že v t?le máte p?íliš malé množství vitamínu E, p?ípadn? také vitamínu B. Jeho nízká hodnota p?itom bývá zp?sobena p?edevším nadm?rnou konzumací alkoholu, dále pak také zvýšenou psychickou zát?ží a v neposlední ?ad? i konzumací jídel, která obsahují jednoduché cukry.

Jak ?ešit problémy s k?e?emi?

Rychlá pomoc

Pokud se jedná o chvilkový stav, není t?eba si s k?e?emi p?íliš lámat hlavu. V p?ípad? k?e?í v nohách se doporu?ují tyto metody:

  • Postižený sval se snažte protáhnout a napnout, k?e? po chvíli sama odezní
  • Místo, kde vznikla k?e?, masírujte do té doby, než ustane
  • Dejte si teplou koupel. Teplo napomáhá k rychlému odezn?ní potíží

?ešení trvalejších potíží

Pokud vás k?e?e v nohách trápí ?asto, bude nutné t?lu dodat hlavn? pot?ebné vitamíny a minerály, které mohou za jejich vznikem stát. jedná se zejména o p?ísun ho??íku, železa, vitamín? E a B a také kyseliny listové.

Pokud vašemu t?lu chybí vápník, je vhodné do jídelní?ku za?adit více mléka a mlé?ných produkt?. V lékárnách jsou pak k dostání i tablety s obsahem vápníku. Stejn? tak se dají zakoupit také tablety s ho??íkem a vitamíny.

Prevence

D?ležité je prevence. Riziko vzniku k?e?í minimalizujete krom jiného tím, že bude pravideln? cvi?it. To znamená, že nohy budou v pohybu. Doporu?ují se nap?íklad tyto sporty – plavání, jogging, nordic walking.

Jestliže vás k?e?e v nohách obt?žují pom?rn? ?asto a jste ku?áci, pak práv? kou?ení m?že být jednou z p?í?in t?chto potíží. Proto doporu?uji p?estat kou?it, p?ípadn? tento zlozvyk alespo? omezit. Totéž platí i v p?ípad? konzumace alkoholických nápoj?.

Jakmile jsou potíže s k?e?emi dlouhodob?jšího charakteru, je nutné zajít k léka?i. ten diagnostikuje, co za k?e?emi v nohách stojí a pom?že vám problém vy?ešit.

Za potížemi s k?e?emi m?že stát i nedostatek vápníku.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

4.17 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 6x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Pro? se d?lají mod?iny?

Pro? se d?lají mod?iny?

Každému z nás se ob?as ud?lají na t?le mod?iny. Jejich vznik m?že mít n?kolik p?í?in. Pokud se jedná o následky b?žných pád? a náraz?, nejsou mod?iny nijak závažné. Mohou však být také zp?sobeny onemocn?ním, které se nazývá hemofilie.

Pro? se d?lají bradavice?

Pro? se d?lají bradavice?

V jednom z našich minulých ?lánk? jste se dozv?d?li tipy, jak odstranit bradavice. Co to ale jsou bradavice a pro? se vlastn? d?lají? I to je dobré v?d?t, abyste pak m?li lepší p?ehled o tom, zda se na vaší pokožce skute?n? vyskytují, nebo se jedná o jiné onemocn?ní k?že.


Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.

Jak na vysoký krevní tlak? P?íznaky a lé?ba

Jak na vysoký krevní tlak? P?íznaky a lé?ba

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li tipy, jak na nízký tlak. Mnoho lidí ale spíše než hypotenze trápí p?esný opak, tedy hypertenze. Vysoký krevní tlak je v n?kterých hlediscích daleko nebezpe?n?jším jevem nežli nízký tlak. P?i jeho zjišt?ní je tudíž pot?eba p?istoupit k n?kterým opat?ením a…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

anna kovalenko

pondělí, 12. květen 2014
13:44

vsechni vitaminy a mineraly beru(jak bylo napsano v clanku -jak na krec,)tento tyden dosahla mne krec 2 krat- jedno v noci (PRITOM MOC NE VETRAM BYT;A OBLEKAM PONOZKY,a ne setrsim topenim)a jedno v praci(BYLA ZIMA JETO PRAVDA)-dalo to mne zabrat,ja tak stiskla nohu pri bolesti ze mne zustala obruska mudrina na tom miste.ne muze byt to taky prebytkem nijakeho vitaminu nebo mineralu?JE PRAVDA ZE JA UVAZOVALA TAKY I O NACHLADNUTI-PRED TIM JA MELA MENSI NACHLAZENI;A TED MNE DERZI TEPLOTA PAAR DNU 36,1