Jak vylé?it kop?ivku?

9. listopad 2013     komentáře (0)  596 objevnĂ˝ch slov

Kop?ivka je onemocn?ním, které b?hem života postihne zhruba p?tinu lidí. Jedná se vyrážku, která je vyvolána r?znými alergickými reakcemi. Nejedná se o nijak zvláš? závažné onemocn?ní, navíc se dá ú?inn? a rychle lé?it.

foto: wikipedia.orgfoto: wikipedia.org

Kop?ivka je onemocn?ním, které b?hem života postihne zhruba p?tinu lidí. Jedná se vyrážku, která je vyvolána r?znými alergickými reakcemi. Nejedná se o nijak zvláš? závažné onemocn?ní, navíc se dá ú?inn? a rychle lé?it.

Jak se pozná kop?ivka?

Kop?ivka se projevuje na první pohled, takže ji m?že sám poznat každý, koho zasáhne. Hlavním znakem je vyrážka, která se objeví ve form? pupínk? o r?zných velikostech, nej?ast?ji však v pr?m?ru kolem p?l až jednoho centimetru.

Vyrážka b?hem kop?ivky p?sobí zna?né nep?íjemnosti zejména tím, že hodn? sv?dí. Sv?d?ní je zp?sobeno histaminem. Dalšími pr?vodními jevy pak mohou být drobné dýchací potíže ?i malé otoky v postižených místech.

Hlavní p?íznaky

  • Sv?d?ní k?že
  • Zarudnutí k?že
  • Otékání
  • Tvorba pupínk? ?i puchý?k?
  • Zvýšená teplota
  • Dýchací potíže

Koho kop?ivka postihuje?

Kop?ivka je onemocn?ním, které se nevyhýbá žádné v?kové skupin?. Zdaleka nej?ast?ji se však objevuje u d?tí a mladých lidí, které jsou náchyln?jší na alergie. Kop?ivku totiž zpravidla vyvolává práv? n?jaký alergen, a? už se jedná o alergii na potraviny, nebo je nap?íklad alergenem zví?ecí srst, chemikálie ?i t?eba v?elí jed.

Jak lé?it kop?ivku?

Kop?ivka nepat?í mezi závažná onemocn?ní. Obvykle sama zmizí b?hem n?kolika hodin s tím, jak již t?lo není vystaveno alergen?m, které ji zp?sobily. P?i opakovaném výskytu však mohou nastat komplikace v podob? otok? ?i problém? s dýchacími cestami.

Odborná lé?ba

Pokud už se tedy p?istoupí k lé?b? kop?ivky, používají se na ni lehká antihistaminika. Ta mají za úkol p?edevším tlumit doprovodné jevy, tedy hlavn? nep?íjemné sv?d?ní pokožky.

Je d?ležité ?íci, že postižený ?lov?k by kop?ivku nem?l „dráždit“, tedy škrábat. Mohlo by dojít k otev?ení pupínk? a zanesení infekce, což by vyvolalo další možná onemocn?ní. V p?ípad? složit?jšího pr?b?hu se na kop?ivku nasazují kortikoidy.

Domácí lé?ba

K rychlému zmizení kop?ivky m?žete p?isp?t také sami. P?edevším tím, že budete dodržovat všechny zásady hygieny b?hem pr?b?hu onemocn?ní. Pokožku v žádném p?ípad? neškrábejte. Zárove? se snažte vyhnout prost?edí, kde jsou alergeny, které kop?ivku mohly vyvolat.

V ur?itých p?ípadech pomáhá také koupel ve vlažné vod?, do které p?idáte trochu jedlé sody.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.56 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 9x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!