Jak lé?it žlu?níkové kameny: Bylinky a ?aje na žlu?ník

12. říjen 2013     komentáře (0)  831 objevnĂ˝ch slov

Žlu?ník je orgánem, který se v lidském t?le vyskytuje u spodní ?ásti jater. Jeho funkce p?ispívá k lepšímu trávení. Nejedná se o orgán, jehož absence by pro ?lov?ka m?la fatální následky. Pokud se však špatn? stravujete, vystavujete se riziku vzniku žlu?níkových kamen?, potažmo bolestí žlu?níku, které rozhodn? nep?isp?jí k dobrému trávení.

Jak lé?it žlu?níkové kameny: Bylinky a ?aje na žlu?níkJak lé?it žlu?níkové kameny: Bylinky a ?aje na žlu?ník

Žlu?ník je orgánem, který se v lidském t?le vyskytuje u spodní ?ásti jater. Jeho funkce p?ispívá k lepšímu trávení. Nejedná se o orgán, jehož absence by pro ?lov?ka m?la fatální následky. Pokud se však špatn? stravujete, vystavujete se riziku vzniku žlu?níkových kamen?, potažmo bolestí žlu?níku, které rozhodn? nep?isp?jí k dobrému trávení.

P?í?iny bolestí žlu?ník?

Za bolestí a tvorbou žlu?níkových kamen?, které je pot?eba v krajních p?ípadech ?ešit operativním zákrokem a vyjmutím žlu?níku, stojí p?edevším špatné stravovací návyky. Problémy jsou vyvolány zejména tím, že konzumujete vysoké množství živo?išných tuk?. Roli však sehrává také stres.

Zp?soby lé?by

Operativní zákrok

V p?ípad? déletrvajících potíží a vzniku žlu?níkových kamen? je pot?eba operativního zákroku. Ten je však až krajním ?ešením. Existují i jiné zp?soby, jak problémy se žlu?níkem ?ešit.

Žlu?níková dieta

B?hem diety konzumujte mén? tu?ných jídel. Doporu?ováno je také používat bylinkové ?aje a další procedury. Ve strav? by m?ly p?ibýt spíše rostlinné tuky.

Na žlu?ník prospívá p?ísun t?chto látek a potravin:

Vitamíny – p?edevším vitamíny A a E. Je vhodné je podávat ve form? rostlinných tuk?.

Rostlinné tuky – p?i jejich konzumaci nedochází k tak velkému zat?žování organismu jako v p?ípad? živo?išných tuk?.

Káva – snižuje riziku výskytu žlu?ové koliky a žlu?ových kamen?. Doporu?uje se konzumovat kvalitní káva, zhruba po 2-3 šálcích denn?.

Kurkuma – p?ispívá k lepší funkci žlu?níku a slouží jako prevence proti vzniku žlu?níkových kamen?. Lze ji p?idávat do pokrm?.

Reflexní terapie

Na bolesti a žlu?níkovou koliku zap?sobí také masáž, a to na plosce pravé nohy. Na ní najd?te bolestivé místo a jemnými pohyby jej masírujte.

Bylinky, š?ávy a ?aje na žlu?ník

1. ?ajová sm?s z máty, pampelišky, ho?ce a krušiny

Všechny složky ve stejných dílech zalijte p?llitrem teplé vody a nechte n?kolik hodin odležet. Poté p?ive?te k varu a nechte vychladnout. Poté sm?s sce?te a pijte n?kolikrát denn?.

2. ?ajová sm?s z jitrocele, ?epíku a lnice

Op?t použijte stejný postup jako u prvního ?aje.

3. Citronový ?aj

Do ?aje p?idejte p?lku citronu. Pijte jednou až dvakrát denn?.

4. Š?áva z ?erné ?edkve

Velmi ú?inná proti žlu?níkovým kamen?m. ?edkev nechte odst?edit v domácí odst?edivce. Každé ráno si dop?ejte zhruba 100 ml této š?ávy.

Postupn? zvyšujte její množství až na cca 400 ml, a to po dobu t?í týdn?. Následn? pak konzumaci š?ávy redukujte zp?t ke 100 ml. B?hem šesti týdn? by tedy tato lé?ebná k?ra m?la zabrat.

5. ?ajová sm?s z bedrníku, b?e??anu, chmelu, ?epíku, máty a pely?ku

Tuto sm?s vylouhujte v jable?ném vín?. Na jeden litr vína použijte zhruba t?i polévkové lžíce sm?si. P?ive?te do varu a nechte vychladnout a vylouhovat po dobu t?í minut. Poté pijte zhruba jednu polévkovou lžíci, a to cca 10 za den. Sm?s pijte vždy teplou.

Co je pot?eba

  • Bylinky k p?íprav? ?ajových sm?sí
  • Citron
  • ?erná ?edkev

Jak dlouho to potrvá?

Žlu?níkové kameny se dají mimo operativního odstran?ní postupn? zlikvidovat, pokud využijete jeden z výše uvedených zp?sob?. Celková doba se pohybuje v ?ádech týdn?. Pokud jsou potíže v?tšího rázu, vždy je nutné zajít k léka?i!

Jaké budou náklady?

Bylinky, z nichž si doma ud?láte pot?ebné ?ajové sm?si, lze zakoupit v každém kvalitním specializovaném obchod?. Cena se pohybuje u každé suroviny v ?ádech desítek korun.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.44 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 9x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje.

Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

Játra jsou jedním z nejd?ležit?jších lidských orgán?, které sehrávají podstatnou roli p?i metabolismu. V p?ípad?, že dojde k jejich selhání, m?že to mít za následek i smrt ?lov?ka.


Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

Otoky nohou ?eší zpravidla starší lidé, ale také ti z vás, kte?í trpí nadváhou a obezitou. P?í?in jejich vzniku je však mnohem více. V dnešním ?lánku si povíme, jak se toto onemocn?ní lé?í a jaké lze na zmírn?ní p?íznak? použít bylinky.

P?í?iny nechutenství u d?tí: Bylinky na nechutenství

P?í?iny nechutenství u d?tí: Bylinky na nechutenství

Batolata a d?ti p?edškolního, která ?asto bre?í a nestráví p?íliš mnoho jídla, mohou trp?t nechutenstvím. V?tšinou jde jen o krátkodobou záležitost, která rychle odezní. N?kdy se však m?že nechutenství u d?tí dostat do dlouhodob?jší fáze. Pak už je pot?eba problém konzultovat s léka?em. P?í?ina toti…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!