Jak lé?it vbo?ený palec a kladívkové prsty?

6. prosinec 2019     komentáře (0)  393 objevnĂ˝ch slov

Mezi ?asté a nep?íjemné deformity nohou ?adíme mimo jiné vbo?ený palec, kladívkové prsty a ostruhy na pat?. D?ležitým aspektem, který jejich vznik ovliv?uje, je správná prevence. Poj?me se spole?n? podívat na to, jak vbo?enému palci a kladívkovým prst?m ú?inn? p?edcházet.

Jak lé?it vbo?ený palec a kladívkové prsty?Jak lé?it vbo?ený palec a kladívkové prsty?

Mezi ?asté a nep?íjemné deformity nohou ?adíme mimo jiné vbo?ený palec, kladívkové prsty a ostruhy na pat?. D?ležitým aspektem, který jejich vznik ovliv?uje, je správná prevence. Poj?me se spole?n? podívat na to, jak vbo?enému palci a kladívkovým prst?m ú?inn? p?edcházet.

Prevence a lé?ba vbo?eného palce

Vbo?ený palec, latinsky hallus valgus, je získanou deformitou nohy, kterou od ostatních deformit rozeznáme pom?rn? snadno. Palec se p?ibližuje k ostatním prst?m na noze a na kloubním pouzdru se tvo?í nep?íjemné otlaky. Krom? toho m?žeme v d?sledku zm?n na p?ednoží poci?ovat bolesti chodidel ?i ostatních prst? na nohou. K jeho vzniku dochází nej?ast?ji v d?sledku dlouhodobého p?et?žování nohou a díky nesprávnému zatížení kloubních chrupavek. Pozor bychom si m?li dávat i na nošení vhodné obuvi s kulatou špi?kou. Ta by m?la prst?m na nohou poskytnout dostatek prostoru a p?edejít tak jejich následné deformaci. Po celodenním chození je dobré poskytnout unaveným nohám zasloužený odpo?inek. Ten zajistí nošení Adjusta?ních ponožek®, které nohy prokrvují, p?sobí preventivn? proti vzniku dalších deformit a také dokáží podpo?it již zavedenou lé?bu. Tu bychom m?li absolvovat pod vedením fyzioterapeuta.

Prevence a lé?ba kladívkových prst?

Chceme-li p?edejít vzniku kladívkových prst?, m?li bychom se nejprve zam??it na nošení správné obuvi, která prst?m na nohou poskytne dostatek prostoru. Kladívkové prsty, ?asto také skr?eniny prst?, totiž vznikají v d?sledku porušení rovnováhy a degenerace sval? na noze. Prsty se postupn? ohýbají, nelze je narovnat a p?i pohledu shora to vypadá, že poslední ?lánek prstu u nohy chybí. Ten se však pouze v d?sledku deformace prst? opírá o podlahu. Lé?ba kladívkových prst? spo?ívá ve cvi?ení a protahování prst? na nohou, masáži chodidel ?i v p?ípad? dlouhodobých p?íznak? konzultací s fyzioterapeutem. Rychlou úlevu také p?edstavují zmi?ované Adjusta?ní ponožky®, které prsty na nohou jemn? odd?lují a poskytují rychlý pocit úlevy.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na žluté prsty od nikotinu? Aby ku?áka neprozradily žluté ruce a nehty

Jak na žluté prsty od nikotinu? Aby ku?áka neprozradily žluté ruce a nehty

Víte, jak se pozná, že jste silným ku?ákem? Sta?í jeden pohled na vaše ruce, respektive prsty. A hned má ?lov?k jasno, že denn? vykou?íte velké množství cigaret. Prsty, mezi nimiž totiž svíráte cigaretu, jsou zažloutlé.

Jak lé?it t?epení neht??

Jak lé?it t?epení neht??

K viditelným vadám na kráse, které trápí zejména ženy, pat?í t?epení neht?. Dá se rozpoznat už letmým pohledem. Pokud vás t?epení neht? také trápí, ?t?te dále. Dozvíte se, jak se mu dá zabránit a jak vlastn? o nehty pe?ovat, abyste problému p?edešli.


Jak se zbavit zahlen?ní v krku?

Jak se zbavit zahlen?ní v krku?

Zahlen?ní krk je stavem, který ?asto doprovází kašel také bolest v krku. Jde o onemocn?ní, které m?že být vyvolány z mnoha p?í?in, mén? ?i více závažných. V každém p?ípad? je zvýšené zahlen?ní dýchacích cest velmi nep?íjemné a obt?žující.

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Kontaktní ?o?ky stále ?ast?ji nahrazují dioptrické brýle. Díky nim se ?lov?k cítí lépe a pohodln?ji, ?o?ky mu na rozdíl od brýlí nep?ekážejí v práci, p?i sportu ?i jiných aktivitách. Pokud i vy hodláte vym?nit brýle za ?o?ky, pak byste m?li v?d?t, jak se správn? nasazují a také, jak se mají z o?í od…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!