Jak na žluté prsty od nikotinu? Aby ku?áka neprozradily žluté ruce a nehty

17. Ăşnor 2014     komentáře (2)  865 objevnĂ˝ch slov

Víte, jak se pozná, že jste silným ku?ákem? Sta?í jeden pohled na vaše ruce, respektive prsty. A hned má ?lov?k jasno, že denn? vykou?íte velké množství cigaret. Prsty, mezi nimiž totiž svíráte cigaretu, jsou zažloutlé.

Jak na žluté prsty od nikotinu? Aby ku?áka neprozradily žluté ruce a nehtyJak na žluté prsty od nikotinu? Aby ku?áka neprozradily žluté ruce a nehty

Víte, jak se pozná, že jste silným ku?ákem? Sta?í jeden pohled na vaše ruce, respektive prsty. A hned má ?lov?k jasno, že denn? vykou?íte velké množství cigaret. Prsty, mezi nimiž totiž svíráte cigaretu, jsou zažloutlé.

Tento problém mnohé z vás m?že trápit, nebo? vám m?že být stydno z toho, že máte žluté prsty. Ale nebojte, existuje pár trik?, pomocí nichž se dá žluté zbarvení od nikotinu odstranit.

Co zp?sobuje žluté prsty

Problém se zažloutlými prsty mají p?edevším silní ku?áci, kte?í kou?í pravideln?. Na prstech se jim totiž usazuje nikotin.

Vezm?te si p?íklad, kdy budete ?asto kou?it v uzav?ené a nev?trané místnosti. Za pár dní už usazený nikotin rozeznáte pouhým okem nap?íklad na rámech oken. Ta dostanou nažloutlou barvu. Stejné je to v p?ípad? vašich prst?. I na nich se nikotin usazuje.

Nikotin je vlastn? tekutinou, která má olejovitou strukturu. B?hem kou?ení dochází k jejímu vypoušt?ní. Vaše pokožka ji pak absorbuje, a to nejvíce práv? v oblasti prst?, kde b?hem kou?ení svíráte vaše cigárko.

P?i ?astém kou?ení se nikotin dostane hloub?ji do k?že a lze jej pak t?žko odstranit klasickými hygienickými prost?edky. M?žete použít mýdla, kolik chcete, stejn? vám prsty z?stanou žluté.

Postupy odstran?ní žlutých skvrn od nikotinu

Existuje n?kolik osv?d?ených trik?, které vám pomohou odstranit nevzhledné žlutí fleky na prstech. Už jen kv?li vlastnímu sebev?domí a také s ohledem na vaše okolí je dobré n?který z nich si vyzkoušet, pokud kou?íte ?asto.

Jak se na vás asi v práci bude dívat šéf neku?ák, když mu podáte ruku s odporn? vzhlížejícími žlutými prsty od nikotinu?

Co je pot?eba

  • Plátek citronu
  • Jedna tableta acylpyrinu
  • Horká voda
  • Plátek syrové brambory

Citron

Nejjednodušší a nejznám?jší trik, který je i pom?rn? ú?inný. Na žluté prsty od nikotinu sta?í aplikovat citron. Ukrojte si plátek citronu a pár minut s ním drhn?te postižená místa. Žluté nikotinové fleky zmizí, a to díky ú?ink?m citronové š?ávy.

Acylpyrin

Mén? známý trik, jak se zbavit žlutých skvrn od nikotinu. Vezm?te si tabletku acylpyrinu a rozpus?te ji v horké vod? v hrnku.

Až se tabletka zcela rozpustí, pono?te do hrní?ku žluté prsty a nechte je zde n?kolik minut vylouhovat. Ú?inné látky léku z k?že „vytáhnou“ nikotin a prsty budou op?t ?isté.

Brambory

Zajímavou „babskou“ radou je také použití brambory. Postup je zde prakticky stejný jako v p?ípad? použití citronu.

Sta?í si ukrojit kousek syrové brambory a t?ít s ní o žluté prsty. B?hem deseti až patnácti minut by vaše prsty m?ly op?t dostat p?irozenou barvu.

Se žlutými prsty obvykle nemají problémy ku?a?ky hospody?ky, které ?asto loupou brambory. Už jen tím se totiž nev?domky zbavují nikotinu na k?ži svých prst? u rukou.

Krom? t?chto základních trik? jist? mnozí z vás mají i jiné osv?d?ené zp?soby. Lze snad jen dodat, že je dobré vzniku žlutých prst? od nikotinu p?edejít.

A jak? No p?eci tím, že p?estanete kou?it. Kou?ení má zcela jednozna?n? negativní vliv na zdraví organismu. Jde o zlozvyk, který vám v dlouhodob?jším horizontu p?inese mnohem více starostí než jen žluté prsty.

Záv?re?ná rada také zní. Žlutým prst?m mimo jiného p?edejdete i d?kladnou hygienou. Je d?ležité používat kvalitní mýdla ?i krémy na ošet?ení rukou.

Máte i vy n?jaký trik, jak se odstranit žluté fleky na prstech, které zp?sobil nikotin? Pod?lte se o n? s námi v komentá?i.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.58 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 72x


Přidat komentář (2)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it vbo?ený palec a kladívkové prsty?

Jak lé?it vbo?ený palec a kladívkové prsty?

Mezi ?asté a nep?íjemné deformity nohou ?adíme mimo jiné vbo?ený palec, kladívkové prsty a ostruhy na pat?. D?ležitým aspektem, který jejich vznik ovliv?uje, je správná prevence. Poj?me se spole?n? podívat na to, jak vbo?enému palci a kladívkovým prst?m ú?inn? p?edcházet.

Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

Zarostlé nehty jsou problémem, který trápí hlavn? lidi v mladším v?ku. Objevuje se zejména u prst? na nohou, mén? ?asto se pak zarostlé nehty objevují také na rukou. Jak vy?ešit potíže se zarostlým nehtem a jaká jsou možná preventivní opat?ení?


Jak šetrn? vyndat t?ísku: 5 tip? na vytáhnutí t?ísky z prstu na ruce a noze

Jak šetrn? vyndat t?ísku: 5 tip? na vytáhnutí t?ísky z prstu na ruce a noze

P?i práci se d?evem nebo i jen kontaktu s ním se vám jist? ob?as stane, že si zabodnete t?ísku do prstu na ruce ?i na noze. T?íska zp?sobí nep?íjemné píchnutí a vryje se do k?že.

Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradavice

Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradavice

Bradavice jsou výr?stky na k?ži, které trápí pom?rn? zna?nou ?ást populace. Jedná se vlastn? o shluk odum?elých kožních bun?k. P?í?inou vzniku bradavic je zejména snížená obranyschopnost organismu a také nedostatek vitamín?, hlavn? vitamínu A a C, které pomáhají vyživovat pokožku.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Martin

ÄŤtvrtek, 2. listopad 2017
09:52

Nejlepší je ten citron,když máte zád?ry :-)


Napsal: Martin [Odpovědět]

Jirka Sokolík

neděle, 24. duben 2016
18:34

Zažloutlé prsty nezp?sobuje nikotin, nýbrž dehet. Nikotin je látka bezbarvá :)


Napsal: Jirka Sokolík [OdpovÄ›dÄ›t]