Jak a kdy nechat dít?ti propíchnout uši?

4. říjen 2016     komentáře (0)  755 objevnĂ˝ch slov

Pokud doma máte malou dceru, je ur?it? dobré uvažovat o tom, že byste jí nechali propíchnout uši. Dá se totiž p?edpokládat, že d?íve ?i pozd?ji bude nosit náušnice. ?ím d?íve k propíchnutí p?istoupíte, tím lépe. V dnešním ?lánku se dozvíte podrobné informace o tom, jak na to.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Pokud doma máte malou dceru, je ur?it? dobré uvažovat o tom, že byste jí nechali propíchnout uši. Dá se totiž p?edpokládat, že d?íve ?i pozd?ji bude nosit náušnice. ?ím d?íve k propíchnutí p?istoupíte, tím lépe. V dnešním ?lánku se dozvíte podrobné informace o tom, jak na to.

Pro? nechat propichovat d?tem uši?

Propichování uší se provádí z estetického d?vodu. K dívkám a ženám každého v?ku neodmysliteln? pat?í náušnice. N?které ženy je nosí neustále, jiné pouze p?i výjime?ných situacích. K tomu, aby si je mohly kdykoliv nasadit, je nezbytné, aby m?ly propíchnuté uši.

Postup, jak propíchnout uši

V první ?ad? je d?ležité upozornit na to, že propichování uší byste m?li p?enechat vždy na odbornících. Jde sice o relativn? jednoduchý zákrok, p?i neodborném postupu ale m?že dojít k zanícení ucha a následn? i k dalším zdravotním komplikacím.

Pokud se tedy rozhodnete, že svému dít?ti necháte uši propíchnout, vyhledejte ideáln? d?tského léka?e, p?ípadn? specialistu ušního léka?e z ORL. Sta?í jej p?edem kontaktovat a domluvit si s ním vhodný termín, ideáln? alespo? 14 dní dop?edu.

Propichování uší u léka?e je vhodné hlavn? z toho d?vodu, že má pat?i?né znalosti a také veškeré pot?ebné ná?iní. Zajistí nutnou sterilitu prost?edí, díky ?emuž se minimalizuje riziko zanícení ucha. Léka?i krom? klasického propichování provád?jí také nast?elování, což je další možná metoda.

Krom? léka?e m?žete zajít také do specializovaných salon?. Zde je ale nutné si pe?liv? vybírat. Kvalitní kosmetický ?i piercingový salon poznáte už na první pohled podle ?istoty a vybavení. Vždy si o daném podniku rad?ji zjist?te n?jaké reference. Kosmetické salony bych pro propichování uší doporu?il spíše v okamžiku, kdy doma máte starší dít?. S malými d?tmi rad?ji zajd?te k léka?i.

Kdy je vhodná doba na propíchnutí uší?

?astou otázkou, kterou rodi?e ?eší, je to, kdy je ideální doba na propichování uší. Odpov?? ani mezi odborníky není jednozna?ná. Obecn? se ale shodnou, že je lepší zákrok provést spíše v útlejším v?ku. Nej?ast?ji se provádí u d?tí od v?ku 3 m?síc?. Práv? po této dob? už totiž u nich prob?hlo o?kování hexavakcínou. U malých d?tí se navíc rychleji zahojí rány a zákrok je i mén? bolestivý.

Jak se o uši po propíchnutí starat?

Ihned po propíchnutí je t?eba po?ítat s tím, že by si dít? na uši nem?lo sahat, aby se ranka dob?e zahojila a nedošlo k infekci. P?ed jakoukoliv manipulací s rankou je pot?eba si nejprve d?kladn? umýt ruce mýdlem.

Náušnice do dírek aplikujte až po n?kolika dnech. Teprve poté, co budete mít jistotu, že je ranka zcela zahojená a nem?že dojít k jejímu krvácení ?i zanícení.

Jaká je cena?

Cena za propíchnutí uší se pohybuje od 200 K? do 500 K?. Pokud byste zvolili spíše nast?elení, vyjde vás tato procedura p?ibližn? 2x dráž.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovat

Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovat

Blíží se jaro. S jeho p?íchodem se op?t zvýší výskyt klíš?at v ?eských lesích. A jak známo, tato drobná zví?átka dokážou ?lov?ku hodn? ublížit. Velmi rizikovou a závažnou nemocí je klíš?ová encefalitida.

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.


Návod, jak p?ipravit švédské kapky

Návod, jak p?ipravit švédské kapky

Švédské kapky jsou ú?innou pomocí p?i nejr?zn?jších zdravotních potížích, které mají co do ?in?ní s nesprávnou funkcí trávicího ústrojí. Pomáhají však zmír?ovat i potíže, které souvisejí s kožními nemocemi. Jedná se o p?ípravek, který je v tuzemských obchodech a lékárnách k dostání bu? p?ímo ve form…

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!