Lé?ba erektilní dysfunkce: Prevence a zp?soby odstran?ní potíží

5. říjen 2013     komentáře (0)  574 objevnĂ˝ch slov

Erektilní dysfunkce postihuje p?edevším muže st?edního a staršího v?ku. Jedná se o poruchu, kdy penis nemá dostate?nou erekci, není tuhý. To má za následek neschopnost kvalitního pohlavního styku.

Lé?ba erektilní dysfunkce: Prevence a zp?soby odstran?ní potížíLé?ba erektilní dysfunkce: Prevence a zp?soby odstran?ní potíží

Erektilní dysfunkce postihuje p?edevším muže st?edního a staršího v?ku. Jedná se o poruchu, kdy penis nemá dostate?nou erekci, není tuhý. To má za následek neschopnost kvalitního pohlavního styku.

Erektilní dysfunkce se objevuje až u poloviny muž? starších 50 let. V posledních letech se však stále ?ast?ji projevuje také u mnohem mladších muž?. Stojí za tím mimo jiné špatný životní styl.

Prevence

Abyste nem?li v relativn? brzkém v?ku problémy s erekcí penisu, je pot?eba mít opravdu zdravý životní styl.

Mezi hlavní preventivní opat?ení pat?í nap?íklad omezení kou?ení. D?ležitá je také zdravý a vyvážený jídelní?ek. Mnoho muž? trpí erektilní dysfunkcí také kv?li obezit? a nadváze. P?í?inou vzniku tohoto onemocn?ní je také ateroskleróza, tedy ucpané cévy.

Lé?ba

P?ed lé?bou erektilní dysfunkce je d?ležité odborné vyšet?ení. To m?že nejen zjistit p?í?iny, ale také ukázat, že erektilní dysfunkce je ?asto pouze doprovodným p?íznakem mnohem závažn?jších onemocn?ní, nap?íklad cukrovky, ischemických srde?ních chorob apod.

M?že také jít o první p?íznak budoucí mozkové p?íhody. Proto je d?kladné léka?ské vyšet?ení zcela nezbytnou záležitostí.

Samotná lé?ba erektilní dysfunkce je dnes pom?rn? ú?inná. Používají se léky, které zajistí v?tší p?ívod krve do topo?ivých t?les penisu. Jedná se nap?íklad i o klasické „modré pilulky“, které ú?inkují zhruba do p?lhodiny po konzumaci.

Dalším zp?sobem lé?by erektilní dysfunkce je aplikace lék? p?ímo, a to prost?ednictvím injekcí. Jedná se o takzvanou intravenózní lé?bu. Používá se hlavn? v situaci, kdy je lé?ba pomocí tablet neú?inná.

Co je pot?eba

  • Návšt?va léka?e – zjišt?ní p?í?iny
  • Úprava jídelní?ku
  • Užívání lék? ve form? tablet ?i injekcí
  • Dopl?ky stravy

Podp?rné p?ípravky

Jako podporu k vy?ešení problém? s erektilní dysfunkcí lze využít dopl?ky stravy. Zde je ale na míst? sd?lit, že se jedná skute?n? jen o podp?rné p?ípravky, které ne?eší samu podstatu problému.

Jedním z takovýchto produkt? je Erectan. Tento dopln?k stravy obsahuje p?írodní látky, které pomáhají zvýšit sexuální výkonnost jedince. Jde o bezpe?ný produkt.

I tak je ale vždy vhodné jeho užívání konzultovat s odborníky. Pokud zjistíte potíže s erekcí penisu, navštivte léka?e a nechte se vyšet?it.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznaky

Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznaky

Zná to snad každý z vás. P?ijdete na toaletu, a p?estože máte st?eva doslova nacpaná k prasknutí, nem?žete ze sebe nic vydat. Zácpa je pom?rn? ?astým problémem, s nímž se však dá pom?rn? rychle a ú?inn? skoncovat, a to pomocí n?kolika metod.

Co pomáhá na žlu?níkový záchvat? P?í?iny a prevence

Problémy se žlu?níkem má b?hem svého života zna?né procento populace. Tento orgán, který se nachází v t?sné blízkosti jater, p?ispívá k trávení potravy. Práv? špatné stravovací návyky p?itom mohou zap?í?init stav, který se nazývá žlu?níkový záchvat. Jaké jsou p?í?iny potíží se žlu?níkem a co pomáhá …


18 tip?, jak p?edejít ucpání cév: P?íznaky a prevence

18 tip?, jak p?edejít ucpání cév: P?íznaky a prevence

Ucpané cévy jsou závažným onemocn?ní, které je jedním z nej?ast?jších d?vod? úmrtí osob. ?eská republika v tomto ohledu pat?í ke sv?tové špi?ce ve špatném slova smyslu. Na choroby a nemoci, které mají p?í?inu práv? v ucpaných cévách, zde umírá velké procento populace.

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!