Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

3. duben 2014     komentáře (0)  635 objevnĂ˝ch slov

B?hem jarních m?síc? nabírá sluní?ko na intenzit?. To vás láká vyjít si na procházku a slunit se. Pobyt na slunci je však v tomto období pom?rn? nebezpe?ný, organismus není zvyklý na slune?ní zá?ení, pokožka je mnohem citliv?jší.

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + PrevenceJak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

B?hem jarních m?síc? nabírá sluní?ko na intenzit?. To vás láká vyjít si na procházku a slunit se. Pobyt na slunci je však v tomto období pom?rn? nebezpe?ný, organismus není zvyklý na slune?ní zá?ení, pokožka je mnohem citliv?jší.

Pov?tšinou ani nepoužíváte ochranné krémy, nebo? se domníváte, že vám jarní sluní?ko nem?že ublížit. Opak je ale pravdou. U n?kterých z vás mohou slune?ní paprsky zp?sobit alergii. Nejedná se p?itom o klasickou kop?ivku. Proto je d?ležitá p?edevším kvalitní prevence.

Prevence

Chcete se vyhnout nep?íjemné alergické reakci na sluní?ko? Pak dodržujte základní preventivní zásady.

Na jarním sluní?ku nepobývejte p?íliš dlouho. Slune?ní paprsky i v tomto období dokážou být velmi ostré, pokožka mnohem rychleji rudne, nebo? na to ješt? není p?ipravena.

I na ja?e dodržujte stejné zásady jako b?hem léta. To znamená p?edevším nosit pokrývku hlavy, používat krémy s ochranným faktorem. Vyhýbejte se také pobytu na sluní?ko okolo pravého poledne.

Za dobrou prevenci lze považovat také užívání p?ípravk?, které obsahují beta karoten a vitamín E.

Typy alergií a postup lé?by

Alergie na sluní?ko se m?že projevovat n?kolika zp?soby, poznáte je podle typických p?íznak?.

Pupínky na rukou

Alergie se u n?kterých z vás m?že vyskytnout v podob? drobných pupínk?, které se tvo?í na rukou. Na první pohled vypadají skoro jako akné. Jsou p?ímo vyvolány reakcí na slune?ní zá?ení.

V p?ípad?, že se u vás tato alergická reakce projeví, je dobré p?edevším zvýšit p?ísun tekutin. Rovn?ž n?kolik dn? nevystavujte své t?lo p?ímému slune?nímu zá?ení, rad?ji i za teplého po?así používejte tri?ka s dlouhými rukávy. Jinak není nezbytn? nutné navštívit léka?e, ovšem je vždy lepší se poradit s odborníky, zda za pupínky nestojí n?jaký vážn?jší d?vod.

Z?ervenání k?že

Dalším p?íznakem alergie na sluní?ko jsou typické ?ervené fleky, které se ve vážn?jších p?ípadech postupn? m?ní až na drobné puchý?e. Tento stav je vyvolán delším pobytem na sluní?ku. Projevuje se nejen v jarních, ale zejména letních m?sících.

V tomto p?ípad? je už vhodné nasadit antihistaminika, která zakoupíte v každé lékárn?. Pomohou pak také studené obklady na postižená místa a pobyt ve stínu.

Sv?dení a fleky v podpaždí

Alergie na sluní?ko se m?že projevit také v podob? flek?, které se za?nou objevovat v oblasti podpaždí. Doprovází je také více ?i mén? intenzivní sv?d?ní. Tyto projevy jsou typické zejména p?i pobytu na jarním sluní?ku.

Pro ustoupení alergické reakce je op?t doporu?ováno použít antihistaminika. Krom? toho použijte také zklid?ující krémy a gely, které sníží sv?divost postižených míst a postupn? ustoupí i zarudnutí k?že.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupy

Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupy

Už vám n?kdo ?ekl, že máte roupy? Obvykle se tento pojem používá ve chvíli, kdy lenošíte a nevíte, co d?lat. Ze zdravotního hlediska jde však o infek?ní onemocn?ní. Roup d?tský je parazitem, který se vyskytuje ve st?evech, tenkém i tlustém. Jak už z názvu vyplývá, jde p?edevším o infekci, která se v…

5 tip?, jak se zbavit trémy

5 tip?, jak se zbavit trémy

Snad každý z nás to zná. Ve chvíli, kdy jde na pracovní pohovor, má zkoušku ve škole, p?ípadn? n?jakou jiné d?ležité setkání, p?ichází na n?j tréma. N?kdo je vyloženým trémistou, což se pak ve výsledku hodn? projevuje, jiní z nás trému poci?ují jen výjime?n? a neovliv?uje je tolik. Dá se ale s trémo…


7 tip?, jak se zbavit vší?

7 tip?, jak se zbavit vší?

Veš d?tská je drobným hmyzem, který se živí krví. Usidluje se výhradn? ve vlasech na hlav?. A?koliv by se z názvu mohlo zdát, že jde pouze o záležitost, která se týká malých d?tí, opak je pravdou, m?že napadnout také dosp?lého ?lov?ka. Zbavit se vší není nic jednoduchého, avšak je to zcela nezbytné.

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

S p?íchodem jara mnozí z vás ?eší zdravotní problémy v podob? alergií. Trpí jimi velká ?ást populace, hovo?í se o zhruba 10 – 15 procentech. Zp?sobují je p?edevším pyly rostlin, které v tomto období za?ínají kvést. Ke zmírn?ní p?íznak? se dá krom? lék? využít také p?írodních bylinek. Nezanedbatelnou…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!