Ženské nemoci

Ur?ité typy nemocí jsou charakteristické pouze pro n?žn?jší pohlaví. Pat?íte-li mezi n?j i vy, pak vám jist? p?ijdou vhod informace o tom, jak je lé?it.

Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?iny

17. září 2013 - Rubrika: Ženské nemoci

Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?inyU žen b?hem jejich života objevují r?zné výkyvy organismu. ?astým jevem jsou návaly horka, které ženy poci?ují v oblasti obli?eje a horních kon?etin. Problém m?že mít n?kolik p?í?in. Teprve podle jejich identifikace je možné provést ú?innou lé?bu. Číst dĂĄle...


Nepravidelná menstruace u dívek a žen: P?í?iny a možnosti lé?by

6. září 2013 - Rubrika: Ženské nemoci

Poruchy menstrua?ního cyklu mohu mít n?kolik p?í?in. Ženy by si jich m?ly v každém p?ípad? všímat a p?edcházet jejich p?ípadnému opakování. Ponejvíce nepravidelná menstruace provází dívky v období dospívání a ženy, které jsou v p?echodu. Číst dĂĄle...


Strana 2 z 2
«« « 1 2