Jak zastavit krvácení z nosu?

5. listopad 2013     komentáře (0)  995 objevnĂ˝ch slov

Ur?it? se vám n?kdy v minulosti stalo, že vám z ni?eho nic za?ala téct krev z nosu. Mohlo se tak p?itom stát z mnoha d?vod?. Krvácení z nosu obvykle nenazna?uje žádné velké zdravotní komplikace, m?že být pouze doprovodným jevem p?i r?zných onemocn?ních. Vždy je však nutné vyhledat léka?e ve chvíli, kdy se krvácení ?asto opakuje, p?ípadn? jej nelze ani všemožnými zp?soby zastavit. V tomto ?lánku se krom jiného dozvíte, jak ú?inn? zastavit krácení z nosu a také to, kdy je již nutné vyhledat léka?e.

Jak zastavit krvácení z nosu?Jak zastavit krvácení z nosu?

Ur?it? se vám n?kdy v minulosti stalo, že vám z ni?eho nic za?ala téct krev z nosu. Mohlo se tak p?itom stát z mnoha d?vod?. Krvácení z nosu obvykle nenazna?uje žádné velké zdravotní komplikace, m?že být pouze doprovodným jevem p?i r?zných onemocn?ních.

Vždy je však nutné vyhledat léka?e ve chvíli, kdy se krvácení ?asto opakuje, p?ípadn? jej nelze ani všemožnými zp?soby zastavit. V tomto ?lánku se krom jiného dozvíte, jak ú?inn? zastavit krácení z nosu a také to, kdy je již nutné vyhledat léka?e.

P?í?iny krvácení z nosu

Klasickou p?í?inou krvácení z nosu jsou zlomené nosní k?stky. V tomto p?ípad? lze krvácení zastavit obtížn?ji, navíc je pot?eba po?ítat s tím, že budete muset vyhledat léka?e.

Další ?astou p?í?inou je poran?ní sliznice, která je v blízkosti chrupavky. V tomto p?ípad? k tomu dochází nez?ídka kdy práv? z toho d?vodu, že sliznice je v nose velmi tenká a tím pádem i lehce zranitelná. Klasicky si krvácení z nosu p?ivodíte tím, že se v n?m budete „š?ourat“. Jakmile v nose zavadíte, m?že se krev z nosu spustit prakticky okamžit?.

Zejména u malých d?tí je pak krvácení vyvoláno také v d?sledku toho, že si do nosu strkají cizí p?edm?ty. Rovn?ž zde dojde k poškrábání v nose.

Mén? ?ast?jší, ovšem zdaleka ne výjime?né, je krvácení z nosu v d?sledku n?jakého onemocn?ní, zejména takového, která mají co do ?in?ní s dýchacími cestami. Jedná se hlavn? o virózy typu ch?ipky apod.

Krvácení mohou vyvolat také t?eba spalni?ky, stejn? tak ale i vysoký tlak ?i naopak hypotenze. Z našich p?edchozích ?lánk? již dob?e víte, jak zvýšit krevní tlak. V p?ípad?, že jde o vysoký krevní tlak, bude krvácení obtížn? zastavitelné.

Následky krvácení z nosu

Pokud je krvácení krátkodobého charakteru, nemá obvykle žádné fatální následky. Teprve ve chvíli, kdy krvácíte i n?kolik desítek minut, p?i?emž dojde ke ztrát? velkého množství krve, mohou se projevit další potíže.

V moment?, kdy p?ijdete vlivem krvácení o cca p?tinu krve, projeví se to zrychleným tepem a poklesem krevního tlaku.

Dalšími doprovodnými jevy p?i siln?jším krvácení z nosu pak mohou být ztráta v?domí, v leh?í verzi poblednutí a vyražení studeného potu. V tomto p?ípad? je nutný odborný zákrok.

Zp?soby zastavení krvácení

Základní

  • Sedn?te si a p?edklo?te hlavu
  • Na zátylek a ?elo si p?iložte studený obklad
  • Vysmrkeujte krevní koaguly z nosu

Alternativní

Krom? tradi?ních postup? je možné využít také p?írodních lé?iv. Zejména se jedná o výtažky z m?sí?ku, p?ípadn? cyp?išového oleje. Ty nakapejte na ?istý kapesník ?i vatu a p?iložte pod nos.

Preventivním opat?ením je zvyšování celkové odolnosti organismu proti infekcím. K tomu doporu?uji p?ísun vitamín?, zejména vitamínu C. Vhodný je kup?íkladu Vitamín C 1000 s postupným uvol?ováním ve form? tablet, který p?sobí p?ízniv? p?i krvácení z nosu.

Co je pot?eba

  • Zjistit p?í?inu krvácení
  • Zachovat klid a chladnou hlavu
  • V p?ípad? intenzivního a opakovaného krvácení vyhledat léka?skou pomoc

Jak dlouho to potrvá?

Pokud se nejedná o krvácení v d?sledku vážného úrazu ?i onemocn?ní (za krvácením m?že stát i nádorové onemocn?ní), m?lo by p?estat b?hem n?kolika minut v p?ípad?, že využijete výše uvedené postupy.

Pokud krvácení p?etrvává déle než p?lhodinu, je nezbytn? nutné vyhledat léka?e. Stejn? tak u?i?te ve chvíli, kdy je již ztráta krve p?íliš velká. M?jte také na pam?ti, že krvácení m?že být zp?sobeno špatný krevním tlakem. V tu chvíli p?jde obtížn? zastavit a bude nejspíše op?t nutné zavolat léka?e. Toho kontaktujte vždy, pokud je krvácení zp?sobeno t?žkým úrazem, p?ípadn? jej doprovází bolesti hlavy.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

P?i rým? a nachlazení není vždy nutné hned b?žet do lékárny a kupovat si drahé léky. Existují i ú?inné metody, které používaly již naše babi?ky. Pro uvoln?ní ucpaného nosu, který je jedním z pr?vodních jev? p?i nachlazení a rým?, se dá použít oby?ejný solný roztok. Ten si velmi snadno a rychle ud?lá…

Jak zastavit zvracení? P?í?iny, p?íznaky a pomoc p?i pocitu nevolnosti

Jak zastavit zvracení? P?í?iny, p?íznaky a pomoc p?i pocitu nevolnosti

Asi každému z vás se n?kdy p?itíží od žaludku, má pocit nevolnosti a chce se mu zvracet. Jedná se o obrannou reakci organismu, kdy je podrážd?ný žaludek. Pocit nevolnosti bývá v tomto p?ípad? doprovázen také dalšími pr?vodními jevy. Jaké jsou p?íznaky nevolnosti a pocitu zvracení, jak se jim dá p?ed…


Jak ošet?it od?eniny a drobná poran?ní k?že?

Jak ošet?it od?eniny a drobná poran?ní k?že?

D?ti mají o prázdninách spoustu volného ?asu, a tak mají ?as d?lat r?zné vylomeniny. Rázem pak stoupá pravd?podobnost, že p?ijdou k n?jakému drobnému poran?ní k?že. Typicky se jedná hlavn? o od?eniny. Ty si samoz?ejm? mohou zp?sobit i dosp?lí. Ošet?ení k?že pat?í mezi základní znalosti, které by m?l…

Babské rady na zalehlé uši

Babské rady na zalehlé uši

V jednom z minulých ?lánk? jste se mohli dozv?d?t, jaké jsou p?í?iny zalehlých uší a jak se dá tento pom?rn? ?astý jev lé?it, a to laicky i odborn?. Na zalehlé uši však znaly recepty už naše babi?ky. Jaké jsou ty nejvíce osv?d?ené?Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!