Jak ošet?it omrzliny?

14. listopad 2013     komentáře (0)  764 objevnĂ˝ch slov

P?i delším pobytu v mrazivém a vlhkém prost?edí dochází k situaci, kdy t?lo prochladne. Pakliže nejste vhodn? oble?eni a podcenili jste klimatické podmínky, snadno se m?že stát, že se vám na kon?etinách ud?lají omrzliny. V leh?ích p?ípadech se jich lze pom?rn? snadno zbavit.

Zdroj: cs.wikipedia.orgZdroj: cs.wikipedia.org

P?i delším pobytu v mrazivém a vlhkém prost?edí dochází k situaci, kdy t?lo prochladne. Pakliže nejste vhodn? oble?eni a podcenili jste klimatické podmínky, snadno se m?že stát, že se vám na kon?etinách ud?lají omrzliny. V leh?ích p?ípadech se jich lze pom?rn? snadno zbavit.

Pokud je ovšem t?lo vystaveno extrémn? nízkým teplotám, p?ípadn? jste na mrazu dlouhou dobu, mohou mít omrzliny i fatální následky. Vždy je dobré v?d?t, jak ošet?it omrzliny a jaká je pot?ebná prevence k tomu, aby se vám na rukách ?i chodidlech v?bec nevytvo?ily.

P?íznaky omrzlin

Omrzliny se dají rozd?lit na n?kolik stup?? dle jejich závažnosti a fyzických projev?.

Pokud pokožka na prstech ?i rukách ztrácí citlivost a zb?lá, jde o první stadium omrzliny. V tomto p?ípad? ješt? nejde o nijak závažné onemocn?ní, je však samoz?ejm? pot?eba se dostat co nejrychleji do tepla.

B?hem druhé fáze už pokožka fialoví, je obvykle zcela necitlivá. Posléze se na nich dokonce objevují drobné puchý?e. I tato fáze je však lé?itelná, pokud je lé?ba zahájena v?as a v dostate?né kvalit? a intenzit?.

T?etí fáze je logicky nejhorší. V tomto p?ípad? už dochází p?ímo ke z?ernání k?že. Odumírá tká?, která se neprokrvuje. Jestliže nejsou tyto omrzliny ihned ošet?eny, m?že dojít až k úplnému odum?ení prst?, kdy poté musí následovat amputace.

Hlavní p?íznaky

 • Pocit mraven?ení v kon?etinách, bolest
 • Snížení citlivosti
 • Ztvrdnutí pokožky
 • Tvorba puchý??
 • Zm?na barvy k?že

Jak p?edejít omrzlinám?

Na omrzliny platí jako nejlepší prevence vhodné oble?ení. Pokud venku panují nízké teploty, je nutné se podle toho také ?ádn? obléci. Omrzliny se nej?ast?ji tvo?í na kon?etinách. Proto nezapome?te na kvalitní obuv, teplé ponožky, rukavice a také ?epici na hlavu.

Prevence spo?ívá i v použití krém? a mastí, které obsahují tuk. Ty dokážou zmírnit vliv p?sobení v?tru a mrazu.

Jak lé?it omrzliny?

P?edevším je pot?eba ?íci, že pokud máte skute?n? velké omrzliny, nevysta?íte si s tím, že se schováte pod pe?inu a budete doufat, že vše bude za chvíli v po?ádku.

Omrzliny nez?ídka kdy kon?í amputacemi, znají to p?edevším horolezci, kte?í se pohybují ve vysokých nadmo?ských výškách v extrémních klimatických podmínkách. V p?ípad?, že máte notn? omrzlé ?ásti t?la, vyhledejte léka?skou pé?i.

P?i menších omrzlinách si však m?žete poradit sami:

 • Ihned se uchylte do tepla, ovšem nikoliv do místnosti, která je doslova rozžhavena. Rozhodn? se vyvarujte stání p?ímo u krbu, u otev?eného ohn?.
 • Sundejte si veškeré oble?ení a zabalte se do teplé deky
 • Postižená místa namá?ejte do vody. Ovšem pozor – voda nesmí být horká. Ideální je teplota zhruba kolem 40 stup?? Celsia.
 • Omrzlou ?ást pokožky ovažte pomocí obinadla
 • Postupn? za?n?te hýbat s kon?etinami, aby se za?aly prokrvovat. Pokud se navrací barva, je to dobré znamení.

Co je pot?eba

 • Teplé prost?edí
 • Teplá voda (vlažná)
 • Obinadlo

Jak dlouho to potrvá?

Drobné omrzliny lze vylé?it pom?rn? rychle, b?hem n?kolika desítek minut. Ve zvláš? závažných p?ípadech, kdy je nutná hospitalizace v nemocnici a aplikace speciálních fyziologických roztok?, m?že lé?ba omrzlin zabrat mnohonásobn? více ?asu.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!