Jak odstranit hu?ení v uchu a pískání v uších?

30. září 2013     komentáře (0)  964 objevnĂ˝ch slov

Hu?ení a pískání v uších zná snad každý z nás. Jde o stav, který m?že být zap?í?in?n mnoha faktory. N?kdy odezní velmi rychle. N?kte?í lidé tímto problémem ale trpí pom?rn? ?asto, což je obvykle zp?sobeno vážn?jšími poruchami.

Jak odstranit hu?ení v uchu a pískání v uších?Jak odstranit hu?ení v uchu a pískání v uších?

Hu?ení a pískání v uších zná snad každý z nás. Jde o stav, který m?že být zap?í?in?n mnoha faktory. N?kdy odezní velmi rychle. N?kte?í lidé tímto problémem ale trpí pom?rn? ?asto, což je obvykle zp?sobeno vážn?jšími poruchami.

P?í?iny

Pokud vás trápí hu?ení, šum?ní nebo pískání v uších, lze hledat p?í?iny bu?to v okolním prost?edí, nebo také ve špatné životospráv? a celkovém stavu organismu. Mezi hlavní p?í?iny ?astého pískání v uších se ?adí p?edevším tyto:

Silný hluk

Každý, kdo rád navšt?vuje rockové koncerty, diskotéky, p?ípadn? pracuje v hlu?ném prostoru, m?že poci?ovat hu?ení a pískání v uchu.

Zap?í?iní jej jednat silný jednorázový hluk (t?eba od d?lbuchu apod.), nebo také intenzivní hluk dlouhodob?jšího charakteru (pracovní stroje, poslouchání hlasité hudby na koncert? ?i v p?ehráva?i apod.)

Stres

I stres se m?že negativn? projevit na vnímání zvukových signál?. Pokud jste ve stresovém vyp?tí, t?lo reaguje daleko citliv?ji.

Únava

K hu?ení v uších p?ispívá také nedostatek spánku. Obvykle je porucha vyvolána v kombinaci nedostate?ného spánku a únavy s dalšími faktory, zejména hlukem ?i stresem.

Vysoký krevní tlak

Pokud máte zvýšený krevní tlak, m?že to vést k mnoha poruchám v organismu. Jednou z nich je práv? ?asté pískání v uších, kdy dochází k poškození krevního zásobení v uchu. Hukot v uších je ale nez?ídka kdy vyvolán také naopak p?íliš nízkým krevním tlakem.

Cukrovka

I p?i cukrovce jsou cévy v uchu h??e prokrvovány, pr?vodním jevem pak m?že být hukot v uších.

Infekce ucha

Pokud máte zán?t st?edního ucha ?i silnou rýmu, m?že být pr?vodním jevem práv? šum?ní a pískání v uších.

V?k

Zhoršeným sluchem trpí hlavn? lidé po ?ty?icítce. Krom? nedoslýchavosti se u nich projevuje práv? ?ast?jší pocit, že jim v uchu píská a hu?í. Tyto jevy jsou jednoduše zap?í?in?ny stárnutím sluchového ústrojí.

Nedostatek vitamín?

Za hu?ením a pískáním v uchu mnohdy stojí také nedostate?ný p?ísun vitamín?, zejména vitamínu B12, který ovliv?uje krvetvorbu a nervový systém. Jeho nedostatek se projevuje i mnoha dalšími symptomy.

Rakovina

Pokud má ?lov?k rakovinu mozku, p?ípadn? trpí t?eba rakovinou míchy, má mnoho zdravotních komplikací. Jednou z nich, tou z?ejm? nejmenší, je práv? šum?ní v uších.

Postupy, jak se zbavit pískání v uchu

Jak se zbavit pískání v uších? Vy?ešení problému tkví ve zjišt?ní jeho p?í?iny. Pokud vám píská v uších a jste v místnosti ?i prostoru, kde hraje hlasitá hudba, je t?eba ji ihned ztlumit, nebo p?ípadn? z takovéhoto místa odejít.

Léka?i specialisté doporu?ují používat ochranná sluchátka a pom?cky na uši. To se týká hlavn? situace, kdy se hlu?nému prost?edí nelze vyhnout, a to nap?íklad v zam?stnání, kde pracujete v p?ítomnosti hlu?ných p?ístroj?.

V p?ípad? vysoké ?i krevního tlaku je pot?eba navštívit léka?e. Ten p?edepíše léky, jež pomohou krevní tlak regulovat. Návšt?va ušního léka?e je zcela nezbytná i v p?ípad?, že se v uchu vyskytne zán?t, p?ípadn? je pískání v uších vyvoláno jinou nemocí ?i chorobou.

D?ležitý je také p?ísun vitamín?. Zmín?ný vitamín B12, jehož nedostatek m?že stát za nep?íjemným pískotem v uších, je obsažen v mlé?ných výrobcích, vejcích atd.

Co je pot?eba

  • Vyhnout se hlu?nému prost?edí
  • Ochranné pom?cky na uši
  • Léky na snížení krevního tlaku
  • Lé?ba zán?tu
  • P?ísun vitamín? (hlavn? vitamínu B12)

Jak dlouho to potrvá?

Pískání v uších je obvykle otázkou n?kolika minut, odezní poté, co se zbavíte p?í?iny jeho vzniku. Pokud p?etrvává dlouhodob?, je problém pot?eba ?ešit v konzultaci s doktory specialisty.

Jaké budou náklady?

K „vylé?ení“ prostého pískání v uších zpravidla není pot?eba žádných zvláštních lék? a p?ípravk?. Vždy je ale pot?eba správn? identifikovat p?í?inu problému a na základ? identifikace pak dále postupovat.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.4 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 10x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak odstranit kožní znaménka?

Jak odstranit kožní znaménka?

Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?.

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.


Návod, jak odstranit jizvy po akné

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Akné je v?tšinou záležitostí teenager?, nicmén? i v pozd?jším v?ku se objevuje zhruba u desetiny populace. Jedná se o pupínky, které se tvo?í p?edevším na obli?eji.

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

Pálení žáhy trápí spoustu z nás. Kdo tento problém nikdy nem?l, m?že se ozna?it za š?astného ?lov?ka. Co to vlastn? pálení žáhy je, jak se projevuje a jakým zp?sobem se tohoto problému m?žete efektivn? zbavit? To je p?edm?tem dnešního ?lánku.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!