Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

11. říjen 2013     komentáře (0)  1062 objevnĂ˝ch slov

Bolest zad pat?í k problém?m, které se b?hem života d?íve ?i pozd?ji dotknou drtivé v?tšiny z nás. M?že se jednat jen o chvilkový problém, který nemá nijak závažnou p?í?inu, ovšem bolest zad m?že být zp?sobena také onemocn?ním t?lesných orgán? a dlouhodob?jšími potížemi s páte?í a svalstvem. Podle toho, o jak závažný stav se jedná, je pot?eba postupovat p?i odstran?ní bolesti zad.

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?byJak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Bolest zad pat?í k problém?m, které se b?hem života d?íve ?i pozd?ji dotknou drtivé v?tšiny z nás. M?že se jednat jen o chvilkový problém, který nemá nijak závažnou p?í?inu, ovšem bolest zad m?že být zp?sobena také onemocn?ním t?lesných orgán? a dlouhodob?jšími potížemi s páte?í a svalstvem. Podle toho, o jak závažný stav se jedná, je pot?eba postupovat p?i odstran?ní bolesti zad.

P?í?iny bolesti zad

Námaha a fyzické vyp?tí

Za krátkodobou bolestí zad ?asto stojí zvýšená t?lesná námaha. P?edevším ji pocítíte ve chvíli, kdy vaše t?lo není trénované a najednou za?nete zvedat t?žká b?emena, p?ípadn? vykonáte jinou fyzickou ?innost, na niž není vaše t?lo zvyklé. Bolest zad pak ovšem v?tšinou pom?rn? rychle ustupuje.

Únava

Také tehdy, jste-li unaveni a dlouho jste si nedop?áli odpo?inek, m?že se dostavit krom jiných potíží také bolest zad. Obvykle se jedná o kombinaci únavy a zvýšené fyzické i psychické námahy.

Poškození páte?e

Problemati?t?jší diagnózou vzniku bolestí zad jsou problémy s páte?í a svalstvem. Bolest je tak zap?í?in?na p?edevším vadným držením t?la, zán?ty šlach, vyh?ezlou ploténkou, artritidou, p?ípadn? úrazy kostí a dalšími podobnými jevy.

Nemocné orgány

K bolesti zad vás mohou dovést i problémy s t?lesnými orgány. Typicky se jedná o pásový opar, ledvinové ?i žlu?ové kameny, vliv m?že mít t?eba i zácpa a onemocn?ní st?ev.

P?íznaky

Hlavním p?íznakem je samoz?ejm? bolest. Pokud tkví p?í?ina nap?íklad v náhlé zvýšené t?lesné zát?ži, bývá bolest mnohem intenzivn?jší a ost?ejší. V p?ípad? problém? s páte?í bývají bolesti dlouhodob?jšího charakteru. Jsou sice mén? intenzivní, zato neustávají. Bolest m?že v ur?itých p?ípad? vyst?elovat i do nohou ?i krku, doprovází ji mnohdy také bolení hlavy.

Postup lé?by

P?i bolesti zad je nejprve dobré zjistit její p?í?inu. Na základ? ní se pak provede následná lé?ba.

P?i akutních potížích je mohou pomoci tyto triky:

Teplá koupel

Ud?lejte si horkou koupel. Teplá voda pom?že k lepšímu prokrvení a k regeneraci svalstva a nerv?. Ideální je bylinková koupel, a to zhruba po dobu patnácti až dvaceti minut. Intenzivní bolest by m?la postupn? odeznít.

Masáž

Ke zmírn?ní bolesti zad pomáhá také jemná masáž postižených míst, tedy t?ch, kde poci?ujete nejv?tší bolest. K tomu nejspíše budete pot?ebovat partnera ?i n?koho ve vašem okolí, kdo vám masáž provede. Dobré je také zajít si k profesionálnímu masérovi, který má s masáží dostate?né zkušenosti a ví, kde „p?itla?it na pilu“.

Ledový obklad

Krom? horké koupele pomáhá n?kdy také naopak chlad. Na postižené místo aplikujte ledový obklad. Do had?íku ?i ut?rky sta?í dát pár kostek ledu a p?iložit na nohy. Tato metoda je vhodná hlavn? tehdy, je-li bolest zad vyvolána podrážd?ním nerv?.

Cviky

Ležení na zádech

Lehn?te si na záda na zem ?i tvrdou podložku. Nohy p?itom položte výše než je t?lo, nap?íklad na židli tak, aby stehna byla v úhlu 90 stup?? k zád?m.

Protažení

Ke snížení bolesti zad v jejich horní ?ásti pomáhá také d?kladné protažení rukou a krku. Typickým cvikem je nap?íklad ten, kdy p?edpažíte ruce, p?ek?ížíte je a dlan? pak položíte na ramena. Za?nete vytahovat lokty dop?edu. B?hem toho také otá?íte hlavou, a to st?ídav? doleva a doprava.

Další postupy

Strava

Bolest zad m?že být zp?sobena mimo jiné nadbytkem cukru v t?le. Proto se vyvarujte nadm?rné konzumaci pokrm? s vysokým obsahem cukru. Do jídelní?ku naopak p?idejte zvýšené množství ovoce a zeleniny.

Ve specializovaných obchodech jsou k dostání i potravinové dopl?ky, r?zné masážní krémy apod., které jsou p?ímo ur?eny pro zmírn?ní bolestí zad.

Spánek na tvrdé matraci

Bolest zad je velmi ?asto vyvolána také v d?sledku nesprávné polohy t?la b?hem spánku. Pokud se ráno probouzíte celí rozlámaní, je nasnad?, že to bude zap?í?in?no práv? špatnou postelí, potažmo spíše matrací.

Používejte proto doma rad?ji postel, v níž bude tvrdší matrace, která vašemu t?lu bude v?tší oporou.

Zárove? je d?ležité, abyste se spali v posteli, která má dostate?nou délku. Kon?etiny b?hem spánku nesm?jí z postele „tr?et“. Volte postel, která je alespo? o 20 centimetr? delší než výška vaší postavy.

Co je pot?eba

  • Pravidelný pohyb a cvi?ení
  • Horké koupele
  • Ledový obklad
  • Pestrá a vyvážená strava, potravinové dopl?ky
  • Masáže (s vhodnými masážními krémy)
  • Kvalitní spánek

Jak dlouho to potrvá?

Bolest zad n?kdy odezní b?hem pár minut, nap?íklad po kvalitní horké bylinkové koupeli. V p?ípad? déletrvajících problém? je vždy nutné vyhledat léka?e, který zjistí pravou p?í?inu.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it inkontinenci? + Cviky

Jak lé?it inkontinenci? + Cviky

Inkontinence je onemocn?ním, které se týká spíše žen, objevuje se však také u muž?. Projevuje se v jakémkoliv v?ku v dosp?losti, u mladých i starších lidí. Vyskytuje se až u poloviny žen. Je to nemoc, která se dá lé?it, k lé?b? p?itom pomohou i jednoduché cviky, které m?žete provád?t doma.

Nepravidelná menstruace u dívek a žen: P?í?iny a možnosti lé?by

Poruchy menstrua?ního cyklu mohu mít n?kolik p?í?in. Ženy by si jich m?ly v každém p?ípad? všímat a p?edcházet jejich p?ípadnému opakování. Ponejvíce nepravidelná menstruace provází dívky v období dospívání a ženy, které jsou v p?echodu.


Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule je zeleninou, která se využívá nejen k p?íprav? jídel, dají se z ní vytvo?it i domácí recepty na nejr?zn?jší nemoci a obtíže. Jde o rostlinku, která je v domácím lé?itelství používána již odnepam?ti. Už naše babi?ky dob?e v?d?ly, jak pozitivní ú?inky na lidský organismus má.

Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

Komá?i pat?í k nejotravn?jšímu hmyzu. Zejména v letních m?sících vás dokáže v p?írod? i ve m?stech hodn? potrápit. Nej?ast?ji se s komáry setkáte v blízkosti vodních ploch. Jejich množství roste spolu s tím, jak se zvyšuje vlhkost. Ne náhodou vás proto obt?žuje nejvíce v dob? po deštích, povodních a…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!