Jak dlouho trvá ovulace?

10. září 2013     komentáře (0)  397 objevnĂ˝ch slov

Pro úsp?šné oplození je d?ležité správn? na?asovat pohlavní styk vzhledem k dob? ovulace. Je nutné mít na pam?ti, že ženské vají?ko má životnost jen maximáln? kolem 24 hodin (mužské spermie p?ežívají až t?i dny). Ovulace p?itom trvá r?zn? dlouho.

Jak dlouho trvá ovulace?Jak dlouho trvá ovulace?

Pro úsp?šné oplození je d?ležité správn? na?asovat pohlavní styk vzhledem k dob? ovulace. Je nutné mít na pam?ti, že ženské vají?ko má životnost jen maximáln? kolem 24 hodin (mužské spermie p?ežívají až t?i dny). Ovulace p?itom trvá r?zn? dlouho.

Doba ovulace

Nedá se s naprostou jistotou a obecn? ?íci, jak dlouho ovulace trvá. M?že se totiž m?nit, a to klidn? i každým m?sícem. Snadn?ji se dá vypo?ítat její za?átek.

Pakliže máte pravidelnou menstruaci, za?íná ovulace zpravidla po 14 dnech od zapo?etí menstrua?ního krvácení, to znamená p?ibližn? uprost?ed menstrua?ního cyklu.

Mnohé z vás však ur?it? mají nepravidelnou menstruaci. V tomto p?ípad? je zjišt?ní za?átku ovulace obtížn?jší. Ne?ast?ji to však bývá cca 14 dní p?ed tím, než za?ne další perioda.

Jak se pozná ovulace?

Ovulaci lze rozeznat díky n?kolika zm?nám. P?edevším se jedná o zm?ny u poševního výtoku. T?lo tím nazna?uje, že je p?ipraveno p?ijmout mužské spermie. Dojde tak k usnadn?ní pr?chodu spermií k vají?ku.

Poševní výtok je v dob? ovulace zvýšený. Má bílou barvu a je pr?hledný.

Pom?rn? ?asto se také stává, že b?hem ovulace budete mít citliv?jší bradavky. Doprovázet ji mohou také mírné bolesti v oblasti podb?išku. Nez?ídka se u mnoha žen objevují také výrazné zm?ny v nálad?.

T?hotenský kalendá?

K lepšímu zjišt?ní doby, kdy u vás bude probíhat ovulace, je vhodné si vést t?hotenský kalendá?. Zejména ty z vás, které cht?jí ot?hotn?t, tak získají lepší p?ehled o tom, kdy je nejvhodn?jší doba k pohlavnímu styku a úsp?šnému p?ijetí mužských spermií vají?ky.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.25 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak dlouho trvá pásový opar a jak jej lé?it?

Jak dlouho trvá pásový opar a jak jej lé?it?

Pásový opar m?že postihnout prakticky každého, kdo m?l plané neštovice. Zp?sobuje jej tentýž vir, který stojí práv? za planými neštovicemi. Ten totiž v t?le p?ežívá a pokud je organismus zeslabený a není schopen se p?irozen? bránit, vir se op?t zaktivuje a zap?í?iní práv? onemocn?ní, které se nazývá…

Jak lé?it impetigo: P?íznaky a lé?ba kožního onemocn?ní

Jak lé?it impetigo: P?íznaky a lé?ba kožního onemocn?ní

Impetigo je kožním onemocn?ním. Není p?íliš ?asté, tudíž mnozí z vás nejspíše ani netuší, co je to vlastn? za nemoc a jak se projevuje.


Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?

Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?

P?i laškování a n?žných dotycích a polibcích se hlavn? mladé páry nevyhnou tomu, že jeden druhému ud?lá takzvaný cucflek. Nejedná se o žádný závažný problém.

Jak lé?it cestovatelský pr?jem?

Jak lé?it cestovatelský pr?jem?

Pr?jmová onemocn?ní m?žeme d?lit do n?kolika skupin podle faktor?, na jejichž základ? vznikají. Pokud rádi cestujete do exotických krajin, kde panují jiné klimatické i hygienické podmínky než u nás, už jste se možná setkali s takzvaným cestovatelským pr?jmem. O co jde, jak jej lé?it a jak se mu vyhn…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!