Návod, jak p?ipravit švédské kapky

21. říjen 2013     komentáře (2)  1112 objevnĂ˝ch slov

Švédské kapky jsou ú?innou pomocí p?i nejr?zn?jších zdravotních potížích, které mají co do ?in?ní s nesprávnou funkcí trávicího ústrojí. Pomáhají však zmír?ovat i potíže, které souvisejí s kožními nemocemi. Jedná se o p?ípravek, který je v tuzemských obchodech a lékárnách k dostání bu? p?ímo ve form? již p?ipravených kapek. M?žete si je však ud?lat i sami doma, posta?í k tomu zakoupit p?íslušnou sm?s bylin.

Návod, jak p?ipravit švédské kapkyNávod, jak p?ipravit švédské kapky

Švédské kapky jsou ú?innou pomocí p?i nejr?zn?jších zdravotních potížích, které mají co do ?in?ní s nesprávnou funkcí trávicího ústrojí. Pomáhají však zmír?ovat i potíže, které souvisejí s kožními nemocemi. Jedná se o p?ípravek, který je v tuzemských obchodech a lékárnách k dostání bu? p?ímo ve form? již p?ipravených kapek. M?žete si je však ud?lat i sami doma, posta?í k tomu zakoupit p?íslušnou sm?s bylin.

Co jsou švédské kapky

Švédské kapky jsou vyráb?ny ze sm?si mnoha bylin. Najdeme v nich mimo jiné výtažky z ú?inných byliny, jakými jsou aloe, kozlík léka?ský, ho?ec žlutý, máta peprná, muškátovník vo?avý nebo proskurník léka?ský atd. Jejich ú?inné látky mají prokazateln? pozitivní vliv na lidský organismus.

Jak p?ipravit švédské kapky

K p?íprav? roztoku je pot?eba si zakoupit sm?s švédských bylinek. Dále si p?ipravte alkohol, a to minimáln? o koncentraci 47% obj.

Alkohol nalijte do sklen?né nádoby, kterou bude možné posléze uzav?ít. Po nalití do sklenice p?ijdete sm?s a ?ádn? promíchejte. Poté roztok odložte na stinné místo, nesmí na n?j svítit sluní?ko. Teplota, v níž byste m?li sm?s v alkoholu m?li nechat louhovat, by m?la být ideáln? kolem stejná, jako je b?žná pokojová teplota.

B?hem dne roztok n?kolikrát dob?e promíchejte tak, aby se veškeré bylinky ?ádn? vylouhovaly. Tuto proceduru celkem provád?jte dva týdny. Poté roztok slijte. Bylinky, které zbudou po slití roztoku, d?kladn? vylisujte, vzniklou tekutinu pak p?efiltrujte.

Vzhledem k tomu, že vzniklý roztok bude pom?rn? ho?ký, lze do n?j pro zjemn?ní chuti p?idat trochu cukru.

Švédské kapky po ?esku (Zdroj: Blog.cz)Domácí výroba švédských kapek
Zdroj: Blog.cz

Vzniklou tinkturu již lze použít. Ke skladování použijte tmavší nádobu, která bude uzavíratelná. Op?t skladujte v temném prost?edí, p?i pokojové teplot?. Vzhledem k tomu, že se jedná o lé?ivo, je v každém p?ípad? nutné roztok uschovat na místo, kde k n?mu nebudou mít p?ístup d?ti.

Vlastnoru?n? vyrobené švédské kapky mají pom?rn? dlouhou trvanlivost, roztok by m?l vydržet až n?kolik let.

Co je pot?eba

 • Uzavíratelná sklenice
 • Sm?s švédských bylinek
 • Alkohol (minimální koncentrace 47% obj.)
 • Sítko k p?efiltrování

Jak dlouho to potrvá?

Švédské bylinky je pot?eba v alkoholu nechat vylouhovat minimáln? po dobu 14 dn?. Samotná p?íprava roztoku je však pom?rn? jednoduchá a rychlá, potrvá vám jen n?kolik minut. Doporu?uji tinkturu b?hem odležení n?kolikrát denn? promíchat.

Složení švédských kapek

Švédské kapky obsahují tyto ú?inné látky:

 • Angelika léka?ská
 • Citroník pomeran?ový
 • Ho?ec žlutý
 • Proskurník léka?ský
 • Jable?ník obecný
 • Krušina olšová
 • Máta peprná
 • Muškátovník vo?avý
 • Mochna vzp?ímený
 • Oman pravý
 • Puškvorec obecný
 • ?eb?í?ek obecný
 • Kozlík léka?ský
 • Aloe kapská
 • Zázvor léka?ský
 • Proskurník léka?ský
 • H?ebí?kovec vonný
 • Léko?ice lysá

Použití švédských kapek

Švédské kapky jsou vhodné p?edevším p?i žalude?ních potížích. Trpíte-li bolestmi žaludku, nebo vás trápí bolest žlu?níku, mohou to být práv? tyto kapky, které pomohou ulevit od bolestí. P?i vážn?jších potížích je samoz?ejm? bezpodmíne?n? nutné vyhledat odborného léka?e.

Dále se švédské kapky dají použít také jako podp?rný p?ípravek k podpo?e trávení. Dokážou ú?inn? pomoci p?i celkovém nechutenství, zvyšují chu? k jídlu. Je ovšem nutné se jejich užití vyvarovat v p?ípad?, že trpíte pr?jmem. Na to, jak se zbavit pr?jmu, existují spíše jiné triky a metody.

V neposlední ?ad? umí švédské kapky pomáhat také p?i bolestech kloub?. Uleví i t?m z vás, kte?í trpí na revma.

Díky svému složení jsou ú?inné také p?i nejr?zn?jších drobných povrchových poran?ních k?že, stejn? tak ale p?sobí i na bércové v?edy.

Jak aplikovat švédské kapky?

Pokud si ud?láte švédské kapky doma, tedy podle výše uvedeného návodu, pak je p?i zdravotních problémech, na které jsou ur?eny, používejte pravideln?. Vždy si dejte zhruba jednu lži?ku roztoku, a to 1 – 3x denn?.

Jaké budou náklady?

Abyste nemuseli shán?t jednotlivé bylinky pro sm?s zvláš?, což by bylo zdlouhavé a náro?né, je vhodn?jší si po?ídit p?ímo švédskou bylinnou sm?s. Ta je k dostání ve vybraných obchodech, její cena se pohybuje kolem 200 - 300 K? za balení.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.75 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 8x


Přidat komentář (2)

Reklama

Čtěte také...

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Akné je v?tšinou záležitostí teenager?, nicmén? i v pozd?jším v?ku se objevuje zhruba u desetiny populace. Jedná se o pupínky, které se tvo?í p?edevším na obli?eji.

Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?

Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?

P?i laškování a n?žných dotycích a polibcích se hlavn? mladé páry nevyhnou tomu, že jeden druhému ud?lá takzvaný cucflek. Nejedná se o žádný závažný problém.


Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Kontaktní ?o?ky stále ?ast?ji nahrazují dioptrické brýle. Díky nim se ?lov?k cítí lépe a pohodln?ji, ?o?ky mu na rozdíl od brýlí nep?ekážejí v práci, p?i sportu ?i jiných aktivitách. Pokud i vy hodláte vym?nit brýle za ?o?ky, pak byste m?li v?d?t, jak se správn? nasazují a také, jak se mají z o?í od…

Babské rady na záchvat žlu?níku

Babské rady na záchvat žlu?níku

Žlu?níkový záchvat je, jak už víte z d?ív?jšího ?lánku, vyvolán hlavn? nezdravou stravou. Pokud jíte tu?ná a mastná jídla, pak si na problém se žlu?níkem hodn? zad?láváte. Když už vás postihne ona nep?íjemná, intenzivní a dlouhotrvající bolest u žeber a zad, je ur?it? dobré vyhledat léka?e. Na drobn…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Tomáš

středa, 1. únor 2017
00:11

Kvalitní a levné byliny pri p?ípravu švédských kapek dle Marie Treben: http://www.vyberovycaj.cz/


Janice

neděle, 25. říjen 2015
13:58

Prosím,
mám dotaz, kolik g švedských bylinek je t?eba na 1l alkoholu? Dík za odpov??.


Napsal: Janice [Odpovědět]